Ekde hodiaŭ ne-esperantlingvaj subtekstoj kaj komentoj en ipernity estas tradukitaj al Esperanto. Sub la subtekstoj vi vidos grize la ligilon "Traduku tion al Esperanto". Se vi alklakas la ligilon, vi vidos tradukon al Esperanto. Simile ĉe ne-esperantlingvaj komentoj: se vi ŝovos vian muson super teksto en alia lingvo ol Esperanto, aperos la ligilo "Traduki".

ipernity uzas la tradukilon de Google, kiu fojfoje liveras perfekan tradukon, sed ne ĉiam ...

Provizore nur la plej freŝaj tekstoj havas la ligilon "Traduki al Esperanto". Pli malnovaj tekstoj ricevos tiun ligilon iom post iom en la venontaj tagoj.

La ipernity-skipo