Anne H's photos with the keyword: brass band

Salamanca: Semana Santa

Salamanca: Semana Santa

Posted on 19 Mar 2017
Salamanca: Semana Santa, saeta

Salamanca: Semana Santa, saeta

Posted on 19 Mar 2017
La fanfare rouge

La fanfare rouge

Posted on 21 Mar 2018
En avant la fanfare

En avant la fanfare

Posted on 05 May 2018
Le tromboniste

Le tromboniste

Posted on 05 May 2018