Lokve!

Veliko rič, kad boje promislin sve lokve okolo Hunca jemodu ime somo Lokve se zovedu tako bez nikega posebnega imena... Bila Vrnica ili Glogovica, Vele lokve ili Trolokve znodu se po imenu, ma kad se u Huncu spomiene Lokve onda se zno da su to ovie dvi i nijedno drugo. Zoč somo one nimodu imena? Moredu bit somo dvo rozloga: ili su one prvie odnosno nojstarije, ča mi se čini logičnije da se ime lokaliteta od grškega vrimena somo privelo a da su druge lokve zadržole i svoja imena, bilo privedena na hunčonski ili ne; drugi rozluog bi mogo bit da su one bile za Humac nojvažnije.

Moća na počielo: ko dite (nemuojte se čudit, meni je sve počelo kad san bi dite...) slušo san starije: Ćaću, Borbu, Nonu... pričat svakakve gončice i priče. jedna od njih je bila i to kako je vie lokve ugrodi Dioklecijon, a brž i grci pri njega. Danas znon da se to somo govorilo na ti nočin jer su Lokve bile vuod i za njih oduvik. A za tie Grke ča su grodili gomile kojie smo mi poznavoli ko grške bili bi rekli da su oni bili pri Isukrsta. Bila je priča viezona za Gomile na Brkati i za jamu kraj njih, ma nikor ni zno siguro reć kad je to moglo bit nego pri puno puno godišć. Sad, oćemo znat kad, ko je grodi Lokve i gomile, jesu to bili Iliri ili koji norodi pri njih i kako su se zvoli? Mušno da ćemo ikad moć siguro na to odgovorit, zato moća mi od Hunca:

Kako su Lokve bile siguro nojvridnije ča je bilo na Hunčonsken konfinu: stalno voda, nezno se da je Velo lokva nikad prisušila, tako da su judi jemali di duoć do vodie i u nojžešćen krisu, naši Hunčani su napravili put drito iz Hunca do Lokov, čini mi se da je to i jedini put koji jemo u nos svoje ime: Lokveni put. Lokveni put se i danas dobro vidi, na mista se ni puno promini već vikuov, a dil je danas pritvoren u cestu da bi bilo lašnje duoć do ogradih. Ispod Kruškice i uza Stranice su i don danas skaline kojie su bile napravjene da bi bilo lašnje hodit. Ni ovi put osto sačuvon som po sebi: pri bi se odredjivole fašine (obo njima drugi put) za da bi se održovalo ono ča je bilo javno dobro. Javno dobro je bilo ono ča mi zovemo komun, svi su ga mogli duperat a morali su ga i čuvat. Lokve su i u sridnjen viku bile zaštićene Broškin statuton i nikor ih ni mogo "privatizirat" ča bi se danas reklo. Sad moća opet na Lokve:

Na Lokve su dvi lokve: Velo i Molo. Imena su dobili po imbuju. Na slici je Molo lokva, ona je sa jednu stronu zatvorena Njivon, kuontra Njivi su Dvuornice, sa kojih se diluon to lokva i voduon punila,da zemja manje zasipje lokvu izmeju Dvuornic i lokve je ugrodjena pristava i zid naviše njie za fermat zemju. Treću stronu čini Velo lokva. Molo lokva je nižjo od Vele i dobar dil godine puni se voduon iz njie. Tako ujesen i u proliće kad je Velo lokva puna, izmeju nje i Mole lokve uvik va hodit puomjivo da se ne smoči noge, a i usri' krisa na tien mistu je trova zelena. Molo lokva se duperala i dupero za napojit beštijom. Da bi to bilo moguće sa obe dvi strone je napravjen put za u lokvu, a na bondi uz njivu se i dondanas vidi kako je bilo pokogulono sve do u vodu.

Velo lokva! Nju zatvoro sa tri bonde zid od Njive a sa jednie zid od lokve. 1974-5 su moji u Stranici ugrodili gustirnu. Onda san jo jemo 10 godišć, ni mi to prvi put da san hodi u Stranicu, hodilo se i na luožje i na strig i na fraju... Ma vodie ni bilo, po vodu se hodilo na Velu lokvu, jemo san devet deset godišć a i mene su šavoli donit vodie za napit se. Onda je Velo lokva bila skruoz zatvorena za beštijom i dupreala se somo za jude sve dokle je u Molon bilo vodie. Kad bi Molo prisušila onda se kalalo vodu u tri kamenice za napojit beštije, i to se dobro gledo da beštije ne griedu na lokvu, jer je i težocima i čobanima tukalo pit tu vodu.
Kad bi u krisu pala voda na nižje jemale su skaline uz kroj lokve i za njih se govorilo da hi jemo do dna stuo (100) Ako vazmemo i izmirimo jednu skalinu, a to su facode debele okolo kvorta, po temu bi bila duboka okolo 20 metor, ali ni... Velo lokva je ugrodjena u prstenima. Prvi i nojširji prsten bi čini zid od puodneva i zid od Njive. Zid od puodneva je ugrodjen sa facodami da ni jači čovik ne bi svaku mogo dignut, a ni skaline nisu usitno. Tie skaline griedu uvodu do dubine drugega prstena koji je nojčešće okolo mietar ipo pokriven voduon. Kako san jo prstene vidi somo jedonput u životu nemogu sad reć u centimetar koliko su široki, pari mi se da je ovi do kojega gredu skaline kako di od 1,5 do 2 mietra. Onda jemo još jedon prsten još dubji malo veće od mietra. a u sridi je nojdubji dil: ča bi mi rekli batisić. Ti batisić je srce lokve i neka su i prsteni i batisić bili dil zasuti sa trovuon i glibon tuo srce nikad ni ostalo nasuho. 2003 godine kad je bila veliko suša Molo lokva je bila skruoz prisušila i da bi mu brovi jemale di se napojit Jurica Komižanin je pritoči motuornon punpon skoro svu Velu lokvu u Molu. Kad san jo duošo bilo je somo malo vodie napodan batisića. Dvi tri šetemone posli Molo lokva je opet skoro prisušila a to malo vodie u batisiću Vele se malo i povećalo.

Pri su se Lokve, radi tega ča se bez vodie ni moglo, čistile kad bidu prisušile. Ču san da je Molo lokva čišćema kad san jo bi dite i da se ti glib vozi kamionon od Zadruge, ča ga je vozi Ivo Vrsalović, u nos na luožje ko gnjuoj. Drugi put je ča jo znon čišćena pri 4-5 godišć a materijol je izagnon prima svieten Mihovilu.

Ča su lokve bile onima koji su hi ugrodil i onima koji su u ranije brončano doba živili na vien terenu pokazijedu i grebi u grškin gomilami okolo Lokov, nidir drugo na Broču ni toliki bruoj Grških gomil koliko na vien terenu, a i Gomile na Brkati nisu rodjene ko obično Ilirsko gradina. Biće još materijola vuod za pisat kad mene ili koga drgega ćapo voja...
Na slici ča san je stavi vidi se i skaline u Velu lokvu kad je bila "prisušila" pomoću punpe...