• Yanmar pump

  Pentax SP, Super-Takumar 55mm f1.8, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Silver wattle

  Pentax SP, Super-Takumar 55mm f1.8, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Hydrangea

  Pentax SP, SMC Takumar 50mm f1.4, Fujicolor C200, Epson GT-X820


 • Electricity towers

  Pentax SP, Macro-Takumar 50mm f4, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Chairs on the walking route

  Pentax SP, Macro-Takumar 50mm f4, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Roses of Sharon_2

  Pentax SP, Macro-Takumar 50mm f4, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820


 • Indian strawberry

  Pentax SP, Macro-Takumar 50mm f4, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Wheats

  Pentax SP, Macro-Takumar 50mm f4, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Bike

  Pentax SP, SMC Takumar 50mm f1.4, Fujicolor C200, Epson GT-X820


 • One-month-old rice plant

  Pentax SP, Super-Takumar 55mm f1.8, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Hydrangea

  Pentax SP, Macro-Takumar 50mm f4, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Puddle_3

  Pentax SP, Super-Takumar 55mm f1.8, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820


 • Philadelphia fleabane

  Pentax SP, SMC Takmar 50mm f1.4, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Iris and pine leaves

  Pentax SP, SMC Takmar 50mm f1.4, Fujicolor C200, Epson GT-X820

 • Stone table

  Pentax SP, SMC Takumar 50mm f1.4, Fujicolor C200, Epson GT-X820


 • Untitled

  Pentax SP, Super-Takumar 55mm f1.8, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Small pink flowers by the paddy

  Pentax SP, Super-Takumar 55mm f1.8, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820

 • Roses of Sharon_3

  Pentax SP, Macro-Takumar 50mm f4, Neopan 100 Acros, Epson GT-X820


124 items in total