ORGANIZANTOJ : AIS Bulgario, EDE- Bulgario, Internacia Universitato Karlovo

Regiona komitato de kulturo-Karlovo, Regiona Estraro de Scienc-teknika Asocio

ALTA PROTEKTANTO : D-ro Emil Kabaivanov, Urbestro de Karlovo

KATEGORIOJ por la festivala konkurso — La premioj por partopreno en la konkursa programo estos distribuotaj surbaze de la aĝo

 • I -a grupo- infanoj ğis 12 jaraĝaj
 • II- a grupo- gelernatoj ğis 18 jaraĝaj
 • III-a grupo gestudentoj kaj gejunuloj ğis 35 jaraĝaj
 • IV-a grupo ağuloj 36-50 jaraĝaj
 • V-a grupo pli aĝaj ol 50 jaraĝaj

En ĉiu grupo aparte estos distribuo de la premioj por individua kaj grupa partopreno/koruso/

TEMOJ por la ORATORA KONKURSO :

 • ESPERANTO — la plej bona solvo de la problemo pri internacia lingvo
 • ESPERANTO kaj la EŬROPA UNIO
 • ESPERANTO kiel rimedo por la interrilato de la homoj
 • ESPERANTO en la literaturo kaj poezio
 • LA TRADUKADO el nacia lingvo en Esperanton kaj male
 • ESPERANTO kiel familia lingvo
 • ESPERANTO en INTERRETO
 • ESPERANTO en la hodiaŭa tutgloba mondo
 • ESPERANTO — la lingvo de la estonta Eŭropo
 • KIO estas por mi ESPERANTO ?

TRANOKTADO: en komuna loĝejo — po 7 eŭroj por unu tranokto en hoteloj 20-50 eŭroj por unu tranokto

ALIĜKOTIZO 5 euroj por la partoprenontoj festivalan programon /por gelernantoj kaj gestudentoj la aliğkotizo estas 2 eŭroj / 10 eŭroj por gastoj

INTERKONA VESPERO KUN VESPERMANĜO en restoracio / 4.4.2014 /- 10 eŭroj

ADIAǙA VESPERO KUN VESPERMANĜO en restoracio / 5.4.2014 / - 15 eŭroj

TAGMANĜOJ - po 5 eŭroj

POSTFESTIVALA FERIADO 'KARLOVA PRINTEMPO" / 6-14.04.2014 /

Ripozado kaj ekskursoj al diversaj proksimaj de Karlovo urboj/Plovdiv Kalofer.Kazanlak Baĉkova monakejo, Trojan k.a/ Sen aparta aliĝkotizo .Tranoktado en komuna loĝejo kaj hoteloj / Rimarko : partoprenontoj la Festivalon kaj la Feriadon kiuj tranoktos en la komuna loĝejo uzos rabaton pagonte 50 eŭrojn por la tuta tranoktado - 10 tranoktoj/

LIMDATO POR RICEVO DE ALIĜILOJ - 30.03.2013 / La aliĝkotizoj, kotizoj por la tranoktoj en la komuna loĝejo, vespernanğoj estas pageblaj al bankokonto aŭ surloke, sed la aliĝiloj devus esti siatempe senditaj por rezervi la tranoktojn /

INVITLETEROJ por bezonotaj bulgaraj vizoj – kontaktu tuj kun la Organiza Komitato

ADRESO POR ALIĜO KAJ INFORMOJ : Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 ESPERINFORM

Retadreso : E-mail: leonov@rozabg.com /preferinde skribu rete /

Telefonoj : +359 885056469 /tage kaj nokte/ +359 335 9-39-33 kaj+359 335 5-50-50/nur vespere/

Numero de la bankokonto :

UNICREDIT BULBANK

7 Sv. Nedelia Sq. 1000 Sofia , Bulgaria
SWIFT BIC CODE UNCRBGSF
IBAN BG 12 UNCR 9660 4422 0221 08
Prof. Bojidar Stefanov Leonov

/por la Festivalo/

RIMARKO : La aliĝkotizo,kostoj por la nutrado kaj tranoktado en komuna loĝejo povus esti pageblaj ankaŭ surloke, sed la aliĝiloj devus esti senditaj ĝis 30.03.2014

A L I Ĝ I L ONomo……………………………………………………………..Telefono…………………..

Adreso……………………………………………………………………..Naskiğtago………

Mi partoprenos la Festivalan programon per kanto JES/NE recitado JES/NE

oratoran konkurson JES/NE

Mi deziras tranokti en komuna loĝejo JES/NE

hotelo JES/NE / la tranoktoj en la hotelo devus esti antaŭpagitaj

sendonte la sumon al la bankokonto/

Mi deziras partopreni la interkonan vesperon kun vespermanğo 4.4.2014 JES/NE

Mi deziras partopreni la Festivalan balon kun vespermanĝo 5.4.2014 JES/NE

Mi deziras tagmanĝi 4.4 JES / NE 5.4. JES/ NE 6.4. JES / NE 7.4 /JES/NE

Mi estas vegetariano JES/NE

Mi deziras partopreni la Feriadon "Karlova printempo " JES/NE

……………….2014 SubskriboSENDU LA ALIĜILOJN PREFERINDE TUJ AŬ ĜIS 30.03.2014 !

NI ATENDAS VIN EN KARLOVO !