III-a INTERNACIA FESTIVALO DE E-KANTO, RECITADO, ORATORA KONKURSO

05-07.04.2013 KARLOVO-SOPOT BULGARIO

ORGANIZANTOJ : Bulgara Esperanto- Asocio, AIS Bulgario, Internacia Universitato Karlovo, Regionaj komitatoj de kulturo-Karlovo, Sopot

ALTAJ PROTEKTANTOJ :
D -ro Emil Kabaivanov, Urbestro de Karlovo,
Veselin Liĉev, Urbestro de Sopot.
KATEGORIOJ por la festivala konkurso - La premioj por partopreno en la konkursa programo estos distribuotaj surbaze de la aĝo
 1. I -a grupo- infanoj ğis 12 jaraĝaj -
 2. II- a grupo- gelernantoj ğis 18 jaraĝaj
 3. III-a grupo gestudentoj kaj gejunuloj ğis 35 jaraĝaj
 4. IV-a grupo ağuloj pli ol 36 jaraĝaj

En ĉiu grupo aparte estos distribuo de la premioj por individua kaj grupa partopreno / koruso /

TEMOJ por la ORATORA KONKURSO :
 1. ESPERANTO — la plej bona solvo de la problemo pri internacia lingvo
 2. ESPERANTO kaj la EŬROPA UNIO
 3. ESPERANTO kiel rimedo por la interrilato de la homoj
 4. ESPERANTO en la literaturo kaj poezio
 5. LA TRADUKADO el nacia lingvo en Esperanton kaj male
 6. ESPERANTO kiel familia lingvo
 7. ESPERANTO en INTERRETO
 8. ESPERANTO en la hodiaŭa tutgloba mondo
 9. ESPERANTO — la lingvo de la estonta Eŭropo
 10. KIO estas por mi ESPERANTO ?

TRANOKTADO : en komuna loĝejo- po 7 € por unu tranokto en hoteloj 25-50 € por unu tranokto

ALIĜKOTIZO : 6 € por la partoprenontoj festivalan programon / por gelernantoj kaj gestudentoj la aliĝkotizo estas 2 €
12 € por gastoj

INTERKONA VESPERO KUN VESPERMANĜO en restoracio — 10 €

FESTIVALA BALO kun komuna vespermanĝo — 15 €

POSTFESTIVALA FERIADO ‘KARLOVA PRINTEMPO” 07-15.04.2013/

Ripozado kaj ekskursoj al diversaj proksimaj de Karlovo urboj / Plovdiv Kalofer.Kazanlak Baĉkova monakejo,Trojan k.a. Sen aparta aliğkotizo. Tranoktado en komuna loğejo kaj hoteloj / Rimarko : partoprenontoj la Festivalon kaj la Feriadon, kiuj tranoktos en la komuna loĝejo uzos rabaton pagonte 50 € por la tuta tranoktado — 10 tranoktoj.

LIMDATO POR RICEVO DE ALIĜILOJ — 30.03.2013 — La aliĝkotizoj, kotizoj por la tranoktoj, vespernanğoj estas pageblaj al bankokonto aŭ surloke, sed la aliĝiloj devus esti siatempe senditaj por rezervi la tranoktojn.

INVITLETEROJ por bezonotaj bulgaraj vizoj — kontaktu tuj kun la Organiza komitato

ADRESO POR ALIĜO KAJ INFORMOJ : Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 ESPERINFORM

Retadreso :

leonov@rozabg.com

Telefonoj : +359 885056469 /tage kaj nokte/ +359 335 5-50-50/nur vespere/

Numero de la bankokonto :

Bulgario

BG 12 UNCR 9660 4422 0221 08

BIC/SWIFT/ kodo de Uni Credit Bulbank UNCRBGSF

Prof. Bojidar Stefanov Leonov

/por la Festivalo/

A L I Ĝ I L O


Nomo……………………………………………………………..Telefono…………

Adreso……………………………………………………………………..Naskiĝtago…

Mi partoprenos la Festivalan programon per kanto JES/NE recitado JES/NE

oratoran konkurson JES/NE

Mi deziras tranokti en komuna loğejo JES/NE

hotelo JES/NE / la tranoktoj en la hotelo devus esti antaŭpagitaj

sendonte la sumon al la bankokonto/

Mi deziras partopreni la interkonan vesperon kun vespermanğo 5.4.2013 JES/NE

Mi deziras partopreni la Festivalan balon kun vespermanğo 6.5.2013 JES/NE

Mi deziras tagmanĝi 5.4 JES / NE 6.4.JES/ NE 7.4. JES /NE

Mi estas vegetariano JES/NE

Mi deziras partopreni la Feriadon "Karlova printempo " JES/NE

……………….2013 Subskribo

SENDU LA ALIĜILOJN PREFERINDE TUJ AǙ ĜIS 30.03.2013 !