EO

Mesaĝo de la Neregistara Organizo AVAAZ kies multlingva retejo estas legebla en :
العربية Deutsch русский Español Français Português עברית 한국어 简体中文 繁體中文 日本語 Nederlands Italiano
(traduko el la franca)
---

Karaj geamikoj,

Jam de tro longe, oni spektas laŭgradan akrigon de perforto en R.D. Kongo dum la Konganoj, terorigitaj de armitaj grupoj, petas Eŭropon sendi pacigantajn trupojn por ilin protekti (1). Freŝdate, du ekspertoj maltrankviliĝis pro la fakto ke la klimato en R.D. Congo pli kaj pli similas al tiu de Ruando antaŭ la genocido de 1994. Laŭ ili, nur Eŭropa Unio povas deploji (dismeti) neŭtralan pacforton sufiĉe rapide por ĉesigi la sangoelverŝon (2). Kiam alproksimiĝas ilia konsilio, la eŭropaj gvidantoj ĉiam hezitas. Restas al ni unu semajno por persvadi ilin agi, kaj ni scias kiel tion fari.

Pasintan semajnon, Avaaz publikigis, en "Times of London", anoncon kiu havis fortan eĥon en la tuta lando kaj aliloke. Ĝi insiste petis la gvidantojn de la Unuiĝinta Reĝlando subteni la strebojn al paco en R.D. Kongo, se ne, ili havus respondecon en la genocido. La ministro specialisto pri Afriko tuj vokis nin por anonci returniĝon de situacio : la Unuiĝinta Reĝlando subtenos deplojon de eŭropaj trupoj en R.D. Kongo !

Nun, ni devas disvastigi tiun reklamon kiu ŝajne bone funkcias en Eŭropo per publikigo en gravaj gazetoj de landoj kiuj havas decidpovon. La reklamo en "Times" estis ebla dank' al 300 donacetoj faritaj de membroj de Avaaz. Se 3000 el ni donacus etan sumon dum la venontaj 48 horoj, ni povus disvastigi nian reklamon ĉie en Eŭropo, antaŭ ol estos tro malfrue. La kosto de plenpaĝaj anoncoj varias laŭ la gazetoj ekde de 8000 USD (6000 €) por grava brusela gazeto ĝis 30 000$ USD (24 000 €) por la plej legata hispana gazeto. Klaku sur la ĉi suban ligilon por vidi nian reklamon en Times, rigardu video-mesaĝon de delokigita virino kaj faru donacon :

https://secure.avaaz.org/fr/congo_europe_must_act/

Restas nur kelkaj tagoj por influi decidon de la grandaj decidantoj de Eŭropo, ĉar jam venontsemajne la agendo kaj la sintenoj estos jam fiksitaj cele al kunveno okazonta la 8an kaj 9an de decembro. Se neniu decido estos alprenita pri la sendo de trupoj, la konganoj devos atendi monatojn antaŭ ol la eŭropaj gvidantoj ree pritraktos la aferon.

Certe, nia reklamo kaj nia kampanjo subtenita fare de pli ol 135 000 membroj de Avaaz helpis en modifo de la sinteno de la brita registaro, sed ni bezonas ke aliaj landoj de UE subtenu la sendon de paciga forto. Francio devus principe subteni la ideon sed, pro historiaj kialoj, ĝi ne sendos soldatojn (3). Laŭdire, Svedio, Belgio, Nederlando kaj Hispanio estas la konvinkindaj nacioj. Ni komencos publikigi nian anoncon en la gazetoj de tiuj landoj, el kiuj "European Voice" en Bruselo, la plej legata fare de la eŭropaj politikistoj, kun celo konvinki je la fonto la ambasadorojn de EU alpreni decidon.
Unuiĝintaj Nacioj konsentas pri tio ke pacigaj trupoj estu deplojitaj en R.D. Kongo, sed ili ne ricevis tiucelajn petojn. Cetere, la ekspertoj same kiel la konganoj akordiĝas por diri ke UN fiaskis en sia misio de protektado de la civiluloj kaj ke ĝi bezonas eŭropajn taĉmentojn. Tiun semajnon, 44 kongaj organizoj subskribis leteron adresita al la eŭropanoj kun estra funkcio por demandi la sendon de soldatoj :

Ni estis forlasitaj. Kiu de nun protektos nin ? Kiu helpos nin ? Pasas la tagoj, kaj mortas pli kaj pli da homoj. Ni, la civila loĝantaro de R.D. Kongo, estis ostaĝe tenitaj, prenitaj inter pluraj frontolinioj. Helpu nin savi niajn vivojn, sen tio, estos tro malfrue.“, oni povas legi en la letero.

La teruraĵoj de la konga krizo konsistigas makulon sur la konscienco de la mondo. Agante jam de nun, ni paŝas al mondo pli justa kaj al paco. Al mondo kie la minacoj kontraŭ la pluvivo estos konsiderataj kiel minacoj kontraŭ ĉiuj estaĵoj de nia planedo. Klaku sur tiun ligilon por helpi tiujn malesperajn voĉojn atingi la estrojn de Eŭropo :

https://secure.avaaz.org/fr/congo_europe_must_act/

Kun espero,

Ricken, Alice, Iain, Pascal, Paul, Graziela, Luis, Paula, Ben, Veronique, Milena kaj la tuta skipo de Avaaz.

P.S.: Por ĉion scii pri la kampanjoj kiujn Avaaz faris ĝis nun, vd :
https://secure.avaaz.org/fr/report_back_2

P.P.S.: Jen la fontoj de la teksto :

[1]
http://www.avaaz.org/blog/fr/
[2]
http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2008/s2428031.htm (nur en la angla)
[3]
http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5105

------

PRI AVAAZ

Avaaz.org estas sendependa neprofitocela neregistara organizo, kiu tutmonde kampanjas por fari tiel ke la opinioj kaj valoroj de la popoloj havu influon sur la tutmondajn decidojn. (Avaaz signifas "voĉo" en multaj lingvoj). Avaaz ne ricevas financadon de registaro aŭ entrepreno. La skipo de d'Avaaz havas bazon en Londono, Nov-Jorko, Parizo, Vaŝingtono, Ĝenevo kaj Rio de Janeiro. +1 888 922 8229

Ne forgesu vizitojn al niaj spacoj

Facebook kaj Myspace kaj Bebo

http://www.avaaz.org.avaaz@avaaz.org
Kontakto :
info@avaaz.org
Perpoŝte : 857 Broadway, 3rd floor, New York, NY 10003 U.S.A.

---

FR

Message de l'ONG AVAAZ dont le site multilingue peut être lu en :
العربية Deutsch русский Español Français Português
עברית 한국어 简体中文 繁體中文 日本語 Nederlands Italian
---

Chers amis,

Depuis trop longtemps déjà, on assiste à une escalade de violence au Congo alors que des Congolais, terrorisés par des groupes armés, demandent à l’Europe d’envoyer des troupes de maintien de la paix pour les protéger (1). Récemment, deŭ experts se sont inquiétés du fait que le climat au Congo s’apparente de plus en plus à celui du Rwanda avant le génocide de 1994. Selon eŭ, seule l’Union européenne peut déployer une force de paix neutre assez vite pour stopper le bain de sang (2). À l’approche de la réunion de leur conseil, les dirigeants européens hésitent toujours. Il nous reste une semaine pour les persuader d’agir et nous savons comment le faire.

La semaine dernière, Avaaz a publié, dans le Times of London, une annonce qui a eu un fort impact dans tout le pays et ailleurs. Elle pressait les dirigeants du Royaume-Uni de soutenir les efforts de paix au Congo, sans quoi ils risquaient de détenir une responsabililté dans le génocide. Le ministre spécialiste de l’Afrique nous a aussitôt appelé pour nous annoncer un revirement de situation: le Royaume-Uni allait soutenir le déploiement de troupes européennes au Congo!

Maintenant, nous devons diffuser cette publicité qui semble bien fonctionner à travers l’Europe en la publiant dans d’importants journaŭ de pays qui ont un pouvoir de décision. La pub dans le Times a été rendue possible grâce aŭ dons de 300 petits dons faits par des membres d’Avaaz. Si 3000 d’entre nous donnaient un petit montant dans les prochaines 48 heures, nous pourrions diffuser notre pub partout en Europe, avant qu’il ne soit trop tard. Le coût des annonces pleine page varient selon les journaŭ allant de 8000 USD (6000Euro) pour un important journal de Brŭelles à 30 000$ USD (24,000Euro) pour le quotidien espagnol le plus lu. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir notre publicité dans le Times, regardez un message vidéo d'une femme déplacée et faites un don:

https://secure.avaaz.org/fr/congo_europe_must_act/

Il ne reste que quelques jours pour influencer la décision des grands décideurs de l’Europe car dès la semaine prochaine l’agenda et les positions seront déjà fixées en vue de la réunion du Conseil des ministres de l’Union européenne qui se tiendra les 8 et 9 décembre. Si aucune décision n’est prise concernant un envoi de troupes, les Congolais devront attendre des mois avant que les dirigeants européens ne rediscutent de la chose.

Certes, notre publicité et notre campagne soutenue par plus de 135 000 membres d’Avaaz ont aidé à faire changer d’idée le gouvernement britannique mais nous avons besoin que d’autres pays de l’UE appuie l’envoi d’une force de maintien de paix. La France devrait en principe donner son appui mais pour des raisons historiques n’enverra pas de soldats (3). Nous nous sommes laissés dire que la Suède, la Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne sont les nations à convaincre. Nous commencerons par publier notre annonce dans les jounaŭ de ces pays, dont European Voice à Brŭelles, le journal le plus lu par les politiciens européens, question de convaincre à la source les ambassadeurs de l’UE à prendre position.

Les Nations unies sont d’accord à ce que plus de troupes de maintien de la paix soient déployées au Congo mais n’ont pas encore reçu de demande à cet effet. D’ailleurs, tant les experts que les Congolais eŭ-mêmes s’entendent pour dire que l’ONU a échoué dans sa mission de protection des civils et qu’elle a besoin de renforts européens. Cette semaine, 44 organisations congolaises ont signé une lettre adressée au leaders européens pour leur demander d’envoyer des soldats.

Nous avons été abandonnés. Qui va désormais nous protéger? Qui nous aidera? Les jours passent et de plus en plus de gens meurent. Nous, la population civile du Congo, avons été détenus en otage, pris entre plusieurs lignes de front. Aidez-nous à sauver nos vies; sans quoi il sera trop tard“, peut-on lire dans la lettre.

Les affres de la crise au Congo constituent une tache sur la conscience du monde. En agissant dès maintenant, nous faisons un pas de plus vers un monde plus juste et en paix. Un monde où les menaces à la survie d’individu sont considérés comme des menaces à tous les êtres de cette planète. Cliquez sur ce lien pour aider toutes ces voix désespérées à atteindre les leaders de l’Europe:

https://secure.avaaz.org/fr/congo_europe_must_act/

Avec espoir,

Ricken, Alice, Iain, Pascal, Paul, Graziela, Luis, Paula, Ben, Veronique, Milena et toute l’équipe d’Avaaz.

P.S.: Pour tout savoir sur les campagnes qu’Avaaz a menées jusqu’à présent, voir:
https://secure.avaaz.org/fr/report_back_2

P.P.S.: Voici les sources du texte:

[1]
http://www.avaaz.org/blog/fr/
[2]
http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2008/s2428031.htm (seulement en anglais)
[3]
http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5105

-------

A PROPOS D'AVAAZ

Avaaz.org est une organisation non gouvernementale indépendante à but non lucratif, qui mène des campagnes mondiales pour faire en sorte que les opinions et les valeurs des peuples influent sur les décisions mondiales. (Avaaz signifie "voix" dans de nombreuses langues). Avaaz ne reçoit aucun financement d'aucun gouvernement ou entreprise. L'équipe d'Avaaz est basée à Londres, New-York, Paris, Washington, Genève, et Rio de Janeiro. +1 888 922 8229
N'oubliez pas d'aller visiter nos espaces
Facebook et Myspace et Bebo
Pour modifier votre adresse email, votre préférence linguistique ou vos informations personnelles, cliquez ici. Ou cliquez ici pour vous désinscrire.
Pour contacter Avaaz, ne répondez pas à cet e-mail. Ecrivez-nous plutôt à
info@avaaz.org. Vous pouvez aussi envoyer un courrier à notre bureau à New York : 857 Broadway, 3rd floor, New York, NY 10003 U.S.A.
Si vous rencontrez des problèmes techniques, rendez-vous sur
http://www.avaaz.org

===
Enskribiĝo kaj malenskribiĝo al tiu informlisto laŭ simpla peto
Inscription et désinscription à cette liste d'information sur simple demande.
Tiuj ĉi informoj estas libere uzeblaj, prefere kun mencio de la fonto.
Ces informations sont librement utilisables, de préférence avec mention de la source.
Henri Masson

espero.hm(ĉe)wanadoo.fr