Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website voor het publiceren, bewerken, delen van digitale documenten en het aansluiten van gebruikers (hierna de "website") die wordt aangeboden door de Association des Membres d'Ipernity ("IMA"), een vzw met maatschappelijke zetel te, Rue Marie Gausson 16, 94350 Villiers-sur-Marne, Frankrijk en geregistreerd in Nogent-sur-Marne onder nummer W942006250 en hierna ipernity genoemd.

Disclaimer:

Alleen voor informatieve doeleinden. In geval van conflicten is de Franse versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. Dit is een vertaling voor Nederlandstalige gebruikers met dank aan ipernity. Het originele Franse document is te vinden op: www.ipernity.com/about/tos?ol=fr

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

1.1 Uw gebruik van de website houdt in dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

1.2 Daarnaast kan het gebruik van bepaalde elementen van de website vereisen dat u speciale voorwaarden, of een gebruikerslicentie aanvaardt, of dat u zich houdt aan een gebruikersbeleid dat beschikbaar is op de pagina's die aan deze elementen van de website zijn gewijd, in het bijzonder de Gids voor Goed Gedrag deze is beschikbaar op www.ipernity.com/about/guidelines en het Groepshandvest beschikbaar op www.ipernity.com/about/grouprules. Tenzij anders aangegeven, zijn deze specifieke regels cumulatief van toepassing met deze algemene gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren echter de specifieke regels.

1.3 U kunt ook verplicht worden om, wanneer u de website gebruikt, gebruik te maken van een partnerservice die ipernity u via de website aanbiedt. Deze partner website zijn over het algemeen herkenbaar aan het logo van de partner en gaan vergezeld van hun eigen gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze partner website accepteert u de gebruiksvoorwaarden van deze partner website. In dit geval zal alleen dit contract uw relatie met deze partner, waarbij ipernity geen rol speelt, regelen.

1.4 Ipernity behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. In geval van wijziging zal ipernity de nieuwe gebruiksvoorwaarden aan u communiceren, door middel van een nieuwsbericht op de blog van het ima-team. Elk gebruik van de website na een dergelijke wijziging houdt in dat de gebruiker de nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

1.5 U wordt geadviseerd om ter plaatse een exemplaar van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden af te drukken of op te slaan.

2. Gebruik van de website

2.1 U mag de website alleen gebruiken als u een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder bent en noch de Franse wetgeving, noch de wetgeving van uw land van verblijf u verbiedt van dergelijke website gebruik te maken.

2.2 Om de website te kunnen gebruiken, moet u toegang hebben tot internet, hetzij rechtstreeks toegankelijk op uw computer, hetzij via andere media zoals mobiele telefoons en persoonlijke assistenten. Eventuele kosten voor deze toegangen zijn voor uw eigen rekening.

2.3 Om toegang te krijgen tot de website kan u worden gevraagd om uw exacte identiteit, actuele contactgegevens, geboortedatum, een geldig e-mailadres, alsmede alle andere informatie die nodig is voor het registratieproces of voor het verdere gebruik van de website. Deze informatie wordt opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de privacyprocedures die beschikbaar zijn op www.ipernity.com/about/you. U gaat ermee akkoord:

iHet verstrekken van deze informatie en het onderhoud ervan op een zodanige wijze dat u zich kunt identificeren, zijn bepalend voor de voorwaarden voor uw recht om de website te gebruiken.

2.4 Het is uw verantwoordelijkheid om uw toegangscode/wachtwoord vertrouwelijk te houden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden en u gaat ermee akkoord ipernity onmiddellijk op de hoogte te stellen van frauduleus gebruik van uw account, toegangscode/wachtwoord of enige andere inbreuk met betrekking tot de veiligheid van uw account.

2.5 Ipernity is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het ontbreken of onjuistheid van de verstrekte informatie of uw onvermogen om de vertrouwelijkheid van uw toegangscode/wachtwoord te handhaven.

3. Aanvaardbaar gedrag

3.1 U erkent dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, tekeningen, video’s, reclame, berichten of andere inhoud (hierna te noemen de "Inhoud") uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze afkomstig is. ipernity oefent niet a priori controle uit over de Inhoud en heeft geen algemene verplichting om de Inhoud die via de website is opgeslagen door gebruikers te controleren. Ipernity behoudt zich echter het discretionaire recht voor om de inhoud die via de website beschikbaar is vooraf te screenen, bekijken, weigeren of verwijderen. U erkent dat u door het gebruik van de website wordt blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn en dat u de website op eigen risico gebruikt.

3.2 U erkent dat u verantwoordelijk bent voor uw gedrag en alle Content die u creëert, verzendt of zichtbaar maakt tijdens uw gebruik van de website, alsmede voor alle gevolgen die voortvloeien uit dergelijke Content en/of gedrag.

3.3 U stemt ermee in om de website alleen te gebruiken voor wettige, wettelijke doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de specifieke bepalingen in paragraaf 1.2, indien van toepassing.

3.4 Door gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord geen enkele handeling te verrichten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het raadplegen, downloaden, uploaden, verzenden, verzenden, uitzenden, uitzenden, publiceren, uitgeven, plaatsen, publiceren of op enige andere wijze) die in strijd is met de Franse wetgeving of de wetgeving van uw land van verblijf, die in strijd is met de Franse openbare orde of het land van uw woonplaats, of die de rechten van een derde kan schenden. In het bijzonder, en zonder dat deze lijst uitputtend is, gaat u ermee akkoord dat dit niet het geval is:

3.5 U kunt contact opnemen met ipernity om activiteiten en inhoud te melden die een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden kunnen vormen via het contactformulier op www.ipernity.com/help/support.

3.6 Gebruikers buiten Frankrijk gaan ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke regels en wetten met betrekking tot de rechtmatigheid van online inhoud en gedrag, met inbegrip van die met betrekking tot de overdracht van gegevens van of naar Frankrijk, of naar of van uw land van verblijf.

4. Bescherming van de privacy en minderjarigen

Onze privacyprocedures zijn beschikbaar op www.ipernity.com/about/you

4.1 Ipernity is zich bewust van de noodzaak om de privacy en veiligheid van de gebruikers van de website, met name minderjarigen, zo goed mogelijk te beschermen. Wanneer u inhoud uploadt, is het uw verantwoordelijkheid om de juiste zichtbaarheidsoptie toe te wijzen aan familieleden, vrienden of het publiek. De betrouwbaarheid van dit systeem is niet 100% gegarandeerd. Ouders die hun minderjarige kinderen toegang tot de website willen geven, hebben de plicht hen bij te staan en te begeleiden bij hun registratieprocedure en het gebruik van de website. Door uw minderjarige kind toegang te geven tot de website, kan hij of zij toegang krijgen tot alle elementen van de website, inclusief e-mailberichten, chatrooms, instant messaging en chat (zonder dat deze lijst volledig is). Wij herinneren u eraan dat de website bedoeld is om een groot publiek te ontvangen. Als uw wettelijke vertegenwoordiger, is het uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de gehele of een deel van de website en/of gehoste Content geschikt is voor uw kind en zo ja, welk niveau van content filtering het meest geschikt is voor uw kind.

4.2 Door gebruik te maken van de website, stemt u ermee in dat ipernity toegang tot, het opslaan en verzenden van alle informatie met betrekking tot uw account en de inhoud in verband met het in gevallen waar het zou worden verplicht om dit te doen door de wet of in gevallen waar het redelijkerwijs en te goeder trouw van mening is dat een dergelijke toegang, opslag of overdracht nodig is om:

4.3 U erkent dat de verwerking en technische overdracht van de website, met inbegrip van uw Content, ook de verwerking en technische overdracht van de website kan omvatten:

5. Eigendomsrechten

5.1 U erkent dat de website en alle software die door ipernity wordt geleverd voor gebruik in verband met de website ("Software") vertrouwelijke informatie bevat die eigendom is, beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten en verdragen.

5.2 In overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden verleent ipernity u persoonlijk het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht en de licentie om de objectcode van haar Software te gebruiken, uitsluitend om u in staat te stellen de website te gebruiken binnen de door deze Algemene Voorwaarden toegestane omvang, op voorwaarde dat u niet (en geen enkele derde partij toestaat) om:

5.3 U gaat ermee akkoord de Software op geen enkele wijze te wijzigen en geen gewijzigde versie van de Software te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het doel om toegang te krijgen tot de website zonder toestemming.

5.4 U gaat ermee akkoord om toegang te krijgen tot de website alleen via de interface of software die door ipernity voor dit doel wordt geleverd, of via software die wordt geleverd door derden die naar behoren door ipernity zijn geautoriseerd.

5.5 Bovendien gaat u ermee akkoord geen records met betrekking tot het auteursrecht, het handelsmerk of andere eigendomsrechten van ipernity of enige andere derde partij die is geregistreerd, opgenomen in of toegankelijk via de Software te verwijderen, te verbergen of te wijzigen.

5.6 U erkent dat derden, met inbegrip van gebruikers van de website, rechten, aanspraken en belangen hebben in de Inhoud die gehost wordt via de website of enige andere Inhoud die aan u wordt gepresenteerd via andere ipernity website, en dat deze Inhoud beschermd kan worden door de geldende intellectuele eigendomsrechten, wetten en verdragen, met inbegrip van het auteursrecht, en u gaat ermee akkoord dat u al hun bepalingen naleeft.

5.7 U (of een derde partij in kwestie) behoudt alle patenten, handelsmerken en auteursrechten op de Inhoud die u op of via de website indient, weergeeft of weergeeft en de bescherming van dergelijke rechten is uw verantwoordelijkheid. Ipernity claimt geen eigendom van of controle over de Inhoud die u op of via de website indient, weergeeft of weergeeft.

5.8 De inhoud die u privé verklaart en die u aan de website verstrekt, kan door het publiek toevallig worden gezien, in geval van misbruik, hacking of computerfouten van uw kant. Als zodanig wordt het niet aanbevolen om vertrouwelijke of privé-informatie te verstrekken.

5.9 Door het indienen, plaatsen of beschikbaar stellen van Inhoud op of via de website, verleent u ipernity een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie voor het reproduceren, aanpassen, distribueren en publiceren van dergelijke Inhoud via de website, met inbegrip van RSS of enig ander proces aangeboden door de website.

5.10 Bovendien verleent u ipernity door het indienen, plaatsen of presenteren van Inhoud die bedoeld is om voor het publiek beschikbaar te zijn, een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om deze Inhoud te reproduceren, aan te passen, te verspreiden en te publiceren met het doel de Vereniging te presenteren en te promoten.

5.11 Ipernity behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren de inhoud weer te geven, weer te geven of te verzenden. ipernity kan ook naar eigen goeddunken de inhoud verwijderen.

5.12 Ipernity zal alle gebruik van de Content staken nadat deze uit de website is verwijderd binnen een in commercieel opzicht redelijke termijn.

6. Auteursrecht en merkenbeleid

6.1 Het beleid van ipernity is erop gericht om te reageren op kennisgevingen waarin wordt beweerd dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht wanneer deze in overeenstemming zijn met het Franse recht en het toepasselijke internationale intellectuele-eigendomsrecht. Elke tekortkoming of klacht van de rechthebbende zal onherstelbaar leiden tot het verwijderen van de betreffende Inhoud of Content.

6.2 Er zij aan herinnerd dat de illegale uitwisseling van opnames en beschermde werken en piraterij schadelijk zijn voor de artistieke schepping. Er zij ook aan herinnerd dat niet-naleving van de geldende wetten, met name die betreffende de eerbiediging van de intellectuele en artistieke eigendom, kan leiden tot vervolging en veroordeling.

6.3 Alle of een deel van de Inhoud gehost door de website kan, naar goeddunken van de auteurs, worden gepubliceerd op websites buiten de website (de "Externe Sites"), door middel van links die door de website gegeven zijn. Als u dergelijke links gebruikt door ze op externe sites in te voegen, gaat u ermee akkoord dat de gepubliceerde inhoud door middel van een aanklikbare link zal verwijzen naar de pagina die dergelijke inhoud op de website weergeeft. Deze bepaling maakt deel uit van de eerbiediging van het auteursrecht en de werken van de auteurs.

6.4 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden geeft u het recht om handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen of andere merkfuncties die ipernity’s, de website, identificeren, te gebruiken.

7. Algemene praktijken voor gebruik, opslag en website

7.1 U erkent dat ipernity op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de verwijdering of het niet onderhouden of beschikbaar stellen van enige Content of andere communicatie die door de website wordt verzonden of opgeslagen. Het is raadzaam om een kopie te bewaren van alle Content die door de website wordt ingediend en gehost.

7.2 U erkent dat ipernity de discretie heeft om het aantal transmissies dat u via de website kunt ontvangen of verzenden, maar ook de hoeveelheid opslagruimte, bandbreedte of andere bronnen die u kunt gebruiken, te beperken. ipernity behoudt zich het recht voor om de inhoud van uw account na 6 maanden na de downloaddatum permanent te verwijderen als de gebruikslimieten worden overschreden, te beginnen met de oudste inhoud gemeten op de downloaddatum. Er is geen waarschuwing vooraf gegeven. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het lid om zich aan de timing te houden.

7.3 U erkent dat ipernity de discretie heeft om alle inhoud die u op de website publiceert, inclusief originele formaten, te comprimeren.

7.4 Wanneer u stopt met het gebruik van de website, zal ipernity uw account sluiten en zal de inhoud ervan niet meer opvraagbaar zijn (zie ook 10.3.a).

8. Wederverkoop verboden

8.1 U gaat ermee akkoord de website geheel of gedeeltelijk niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, ruilen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden, of het geheel of een deel van de website, het gebruik van of de toegang tot de website.

9. Wijzigingen in de website

9.1 Ipernity behoudt zich het recht voor om op elk moment de website geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of stop te zetten. U erkent dat ipernity niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of permanente onderbreking van de website.

9.2 Ipernity kan u te allen tijde aanvullende, optionele diensten en/of hulpmiddelen als onderdeel van de dienst aanbieden, zoals de toewijzing van extra maandelijkse downloadcapaciteit. Voor betaalde diensten kunnen specifieke gebruiksvoorwaarden gelden, waaronder de betaling van vergoedingen.

10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht gedurende de gehele duur van het gebruik van de website.

10.2 U kunt het gebruik van de website op elk moment staken zonder dat u dat ipernity meldt.

10.3 Ipernity kan te allen tijde uw toegang tot de website beëindigen of uw account tijdelijk of permanent sluiten. Dit naar eigen goeddunken, en in het bijzonder in de volgende gevallen:

10.4 Indien ipernity u de toegang tot uw account ontzegt, kan dit ertoe leiden dat u geen toegang krijgt tot de website, uw accountgegevens, bestanden, inhoud en/of andere documenten die gewoonlijk toegankelijk zijn op uw account.

10.5 Wanneer deze Algemene Voorwaarden eindigen, blijven de rechten en verplichtingen waaraan u en ipernity onderworpen zijn (of zijn verkregen tijdens het gebruik waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) hierdoor onverlet.

11. Links naar andere websites

11.1 Ipernity of een andere derde partij kan links naar andere websites of bronnen die niet door ipernity worden beheerd. Ipernity heeft geen controle over dergelijke andere websites of bronnen en u erkent dat ipernity niet verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid ervan en dat ipernity geen Content, reclameboodschappen, goederen of website, of andere berichten of documenten die beschikbaar zijn op dergelijke websites of bronnen onderschrijft of onderschrijft, en kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

11.2 Bovendien erkent u dat ipernity niet aansprakelijk is, direct of indirect, voor verlies of schade als gevolg van of in verband met het gebruik van of in verband met het vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die toegankelijk zijn op of via dergelijke sites of bronnen.

12. Schadeloosstelling

12.1 U gaat ermee akkoord om ipernity, haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, leidinggevenden, agenten, werknemers, partners (met inbegrip van reclamepartners) vrij te stellen van en schadeloos te stellen voor enige actie of eis van derden in verband met of als gevolg van uw gebruik van de website, het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere actie in verband met het gebruik van de website. Daarom gaat u er ook mee akkoord om alle claims, verliezen, schade (reële en substantiële), acties, rechtszaken, vonnissen, juridische kosten en uitgaven van welke aard en aard dan ook die hiermee verband houden, te vergoeden en te vrijwaren. In dat geval zal ipernity u schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke verzoeken, procedures of acties.

13. Verklaringen en garanties

13.1 Indien u een consument bent, doet niets in deze algemene voorwaarden afbreuk aan uw rechten als consument.

13.2 Er zijn geen voorwaarden, bepalingen of garanties (met inbegrip van impliciete verklaringen met betrekking tot de kwaliteit, conformiteit met beschrijvingen of geschiktheid van het gebruik) van toepassing op de website, behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald.

13.3 Ipernity garandeert niet dat:

13.4 Elk document of materiaal dat gedownload of verkregen wordt tijdens het gebruik van de website is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw systeem of apparatuur, alsmede voor het verlies van gegevens als gevolg van dergelijke downloads.

13.5 De adviezen of aanwijzingen en informatie, mondeling of schriftelijk, verstrekt door ipernity of verkregen door het gebruik van de website, kunnen in geen geval worden opgevat als het geven van enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden is voorzien.

14. Beperking van de aansprakelijkheid

14.1 De bepalingen van deze voorwaarden zullen de aansprakelijkheid van ipernity voor schade alleen vrijstellen en beperken in de gevallen waarin de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

14.2 In overeenstemming met het voorgaande is ipernity niet aansprakelijk voor enige schade, kosten, direct of indirect, voor zover deze voortvloeien uit:

In overeenstemming met lid 1 van dit artikel is ipernity niet aansprakelijk jegens u bij:

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing ongeacht of ipernity al dan niet in kennis is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich kan voordoen.

15. Keuze van de taal

15.1 Wanneer ipernity u een vertaling van de Franse versie van deze Gebruiksvoorwaarden verstrekt, gaat u ermee akkoord dat deze vertaling uitsluitend ter informatie wordt verstrekt en dat de Franse versie uitsluitend de inhoud van uw contractuele relatie met ipernity bepaalt.

15.2 In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Franse versie en de versies in andere talen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Franse versie.

16. Niet-begunstigde derde partijen

16.1 U erkent dat er geen derde-begunstigde van deze Algemene Voorwaarden is, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, en met uitzondering van ipernity's dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die als partijen worden beschouwd.

17. Kennisgevingen

17.1 U gaat ermee akkoord dat ipernity u elke kennisgeving, met inbegrip van elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, per e-mail, post of publicatie via de website kan sturen.

18. Algemene informatie

18.1 Overdracht en onderaanneming. Ipernity kan elk van haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uitbesteden, overdragen, op een voor haar bevredigende wijze.

18.2 Volledige overeenkomst. De Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van eventuele voorschriften, gedragsrichtlijnen en wijzigingen waarvan u in de loop der tijd op de hoogte zult worden gehouden) vormen de volledige overeenkomst tussen ipernity en u en regelen uw gebruik van de website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die u mogelijk met ipernity bent aangegaan met betrekking tot het gebruik van de website. U kunt onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen bij het gebruik of de aankoop van andere ipernity website, met inbegrip van de betaalde website, de aan haar gelieerde ondernemingen en de inhoud en software van derden.

18.3 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie. De Algemene Voorwaarden, evenals uw relatie met ipernity die daarin wordt overwogen, zijn onderworpen aan het Franse recht. U en ipernity komen overeen zich uitsluitend te onderwerpen aan de rechtbanken van Nogent-sur-Marne, Frankrijk, voor de beslechting van geschillen en juridische kwesties. Niettegenstaande, stemt u ermee in dat ipernity gebruik maakt van een andere bevoegde jurisdictie om nood-, beschermings- en handhavingsmaatregelen, bevelen of gelijkwaardige maatregelen te verkrijgen.

18.4 Verklaring van afstand doen en nietigheid. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig worden verklaard, komen partijen onmiddellijk overeen dat de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en dat de betrokken rechter moet trachten het ipernity argument dat aan de nietig verklaarde bepalingen ten grondslag ligt, te respecteren.

18.5 Voorschrift. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, erkent u dat, zonder rekening te houden met enige andere wettelijke bepaling of jurisprudentie die dit tegenspreekt, elk verzoek, klacht of actie met betrekking tot het gebruik van de website of de Algemene Gebruiksvoorwaarden binnen één (1) jaar na de gebeurtenis zal worden ingediend.

18.6 De titels van de verschillende secties van deze overeenkomst zijn slechts bedoeld als referentie en zijn niet rechtsgeldig.

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2021: