Shutter Wide Shut's contacts

Shutter Wide Shut has no contacts so far.