Peter Ashton's photos with the patmos

'LOUIS Olympia' at Skala

'LOUIS Olympia' at Skala
Patmos
Added on May 30, 2014

Chimney Cowl

Chimney Cowl
Patmos
Added on May 30, 2014

Windmill at Hora

Windmill at Hora
Patmos
Added on May 30, 2014

Hora Through the Sails of a Windmill

Hora Through the Sails of a Windmill
Patmos
Added on May 29, 2014

Hora and the Monastery of Saint John the Theologian

Hora and the Monastery of Saint John the Theologian
Patmos
Added on May 29, 2014

Skala from Hora

Skala from Hora
Patmos
Added on May 29, 2014

Leaving Skala

Leaving Skala
Patmos
Added on May 29, 2014

Fishing Net

Fishing Net
Skala, Patmos
Added on May 29, 2014

Temptation

Temptation
Skala, Patmos
Added on May 29, 2014

Skala Harbour

Skala Harbour
Patmos
Added on May 29, 2014

Springtime in Hora

Springtime in Hora
Patmos
Added on May 29, 2014

Fresco at the Monastery of Saint John the Theologian

Fresco at the Monastery of Saint John the Theologian
Patmos
Added on May 29, 2014

Mosaic at the Monastery of Saint John the Theologian

Mosaic at the Monastery of Saint John the Theologian
PatmosMosaic Fresco at the Monastery of Saint John the Theologian
Added on May 29, 2014

Byzantine Church at the Moastery of Saint John the Theologian

Byzantine Church at the Moastery of Saint John the Theologian
Patmos
Added on May 29, 2014

Mosaic at the Monastery of Saint John the Theologian

Mosaic at the Monastery of Saint John the Theologian
Patmos
Added on May 29, 2014

Fresco at the Monastery of Saint John the Theologian

Fresco at the Monastery of Saint John the Theologian
Patmos
Added on May 29, 2014

at the Monastery of Saint John the Theologian

at the Monastery of Saint John the Theologian
Patmos
Added on May 29, 2014

At the Monastery of Saint John the Theologian

At the Monastery of Saint John the Theologian
Patmos
Added on May 29, 2014