Jörn's photos with the Tauwerk

Nach dem Fang

Nach dem Fang
Netze und Tauwerk trocknen
Added on January 28, 2009

Nagelbank auf der MIR

Nagelbank auf der MIR
Added on April  8, 2008