Sedigitus' photos with the kimonos

TWH12956 (crop)

TWH12956 (crop)
Kimono at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12932

TWH12932
Kimono at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12756

TWH12756
Washington DC Kimono Club Fashion Show at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12750 (crop)

TWH12750 (crop)
Kimonos at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12743

TWH12743
Young women in kimonos demonstrating some sort of card game at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12741

TWH12741
Young women in kimonos demonstrating some sort of card game at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12731 (crop)

TWH12731 (crop)
Kimono at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12719 (crop)

TWH12719 (crop)
Kimono at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12684 (crop)

TWH12684 (crop)
Washington DC Kimono Club Fashion Show at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12673 (crop)

TWH12673 (crop)
Washington DC Kimono Club Fashion Show at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12668 (crop)

TWH12668 (crop)
Washington DC Kimono Club Fashion Show at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12664 (crop)

TWH12664 (crop)
Washington DC Kimono Club Fashion Show at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12661 (crop)

TWH12661 (crop)
Washington DC Kimono Club Fashion Show at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH12617 (crop)

TWH12617 (crop)
Kimonos at the National Cherry Blossom Festival, Washington, DC, 11 April 2015.
Added on April 24, 2015

TWH08438 (crop)

TWH08438 (crop)
Kimono at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 12 April 2014.
Added on April 14, 2014

TWH08434

TWH08434
Kimonos at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 12 April 2014.
Added on April 14, 2014

TWH08433 (crop)

TWH08433 (crop)
Kimono at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 12 April 2014.
Added on April 14, 2014

TWH08432 (crop)

TWH08432 (crop)
Kimonos at the Sakura Matsuri Japanese Street Festival, Washington, DC, 12 April 2014.
Added on April 14, 2014