Martin M. Miles' photos with the keyword: Maria Hilf Assumptio

Malta - Maria Hilf Assumptio

Malta - Maria Hilf Assumptio

Posted on 02 Sep 2017
Malta - Maria Hilf Assumptio

Malta - Maria Hilf Assumptio

Posted on 02 Sep 2017
Malta - Maria Hilf Assumptio

Malta - Maria Hilf Assumptio

Posted on 01 Sep 2017
Malta - Maria Hilf Assumptio

Malta - Maria Hilf Assumptio

Posted on 01 Sep 2017
Malta - Karner

Malta - Karner

Posted on 01 Sep 2017
Malta - Karner

Malta - Karner

Posted on 01 Sep 2017
Malta - Karner

Malta - Karner

Posted on 01 Sep 2017
Malta - Maria Hilf Assumptio

Malta - Maria Hilf Assumptio

Posted on 01 Sep 2017