Latest photos

Updated on: October 13, 2016.

Gvido tute pole pri la produktoj GNLD, album created on March 25, 2011

Ĉi praktika kaj rapida gvido estas tenenda ĉiam preta por disponi pri la ŝlosilinformoj rilate al ĉiu produkto de la GNLD(a) gamo. Kiujn necesojn ĉiu produkto satigas? Kiujn ĉefajn karakterizojn ĝi havas? Kia estas la GNLD(a) diferenco? En malmultaj linioj, la respondojn al viaj petoj kaj al tiuj de viaj klientoj!

GNLD - Katalogo de la produktoj, album created on March 11, 2011

43 items in total.

papilioj

PAPILIOJ En ĉi tiu filmeto, estas prezentita la utiligo de kelkaj produktoj kiuj ne estis certe konceptitaj kaj komercigitaj por la celoj prezentitaj en la filmeto, sed por ilia utiligo por la homo kaj por lia vivmedio. Ilia nenociveco kaj ilia efik… - See all videos
latest article

NOVA GNLDa LANDO: POLLANDO - 7 years ago

NOVA GNLDa LANDO – POLLANDO Ni feliĉas anonci ke la GNLD estis oficiale malfermita en Pollando, por permesi al ĉiuj vi etendi vian aktivecon. La Pola GNLD aktivis ekde la 8a de Novembro 2010. Tiu ĉi Lando estas merkato kun grandaj oportunecoj, ĝia loĝantaro superas 38 milionojn da loĝantoj. La Pollando estas la oka Lando pli loĝata en Eŭropo. La precipaj urboj estas Varsovio, Krakovo, Lodzo, Vroclavo kaj Poznano – ĉiuj kun pli ol duona miliono da loĝantoj. La Pollando estas…About Luciano Viviani

Place of residence: Italy

20 342 visits

More information

Contacts

Elbertinum Esperanto-Kastelo Greziljono El Popola Chinio Esperanto-Muzeo en Svitavy Stano Marček Zlatko Hinšt Flandra Esperanto-Ligo Aminda (Ivanka Stoyanova) Dima Ŝevĉenko Edward Stefan Heinrich Giancarlo Lazzini Dimitrije Janicic Ĵajro Zato Janchio (china) Interkultura edukado Lea d'ipernity Edzo XIAO Jianping Zhao SVETLANA KRAVCOVA KantEA (Kantabra Esperanto-Asocio) Mariusz Pola IKUE-Sekcio Henri Masson

Guestbook

Latest comments - All (13)
Mariusz
Mariusz
Dankon kaj saluton el Pollando!
4 years ago.
Aminda (Ivanka Stoyanova)
Aminda (Ivanka Stoya…
Varna - Kristnasko
Kara Luciano, mi elkore bondeziras al vi ĝojan Kristnaskon kaj prosperan Novjaron 2013.
5 years ago.
SVETLANA KRAVCOVA
SVETLANA KRAVCOVA
Mi gratulas vin, okaze de via naskiĝtago!!!!
Estu feliĉa!!!
6 years ago.
Dima Ŝevĉenko
Dima Ŝevĉenko
Feliĉan Novan Jaron!

Fabelaj mondoj
6 years ago.
Luciano Viviani
Luciano Viviani has replied to Zlatko Hinšt
ESPERANTA VERSIO

Saluton Zlatko,
nur hodiaŭ­, legante mian paĝon de Ipernity - http://www.ipernity.com/home/112414 - mi vidis vian mesaĝon. Viajn vortojn plezurigas min ĉar ili atestas ke la nura maniero por povi pensi atingi rikolton estas daŭ­ri dissemi.
Mi estas kontenta ke vi disvastigas al eventualaj interesiĝontuloj la temojn entenitajn en miaj mesaĝoj.

Kiel vi certe komprenis, ĉiuj miaj temoj enfokusigis, pli-malpli eksplicite, pri la oferto de grava oportuneco kiu donas la eblecon plibonigi la propran vivon ĉu pri la sano kaj la bonfarto ĉu la bonstato kaj la financa trankvileco. Praktike pri la du aferoj kiujn iu ajn ulo opinias la plej gravaj en la vivo: nu ĝuste, unue la sano kaj, due, la mono.

Sed, por kiu proponas gravan oportunecon kiel la mia, estas belega afero ekkonscias esti konkretiginta la devizon de la entrepreno: "People empowering people" (personoj potencigantaj personojn). Kaj mi klarigu!
Ĉiu ano de la monda familio de la GNLD aŭ­skultis ĉi devizon kaj li faris pri ĝi la principon kiu ĉiutage gvidas lin en tion kion li faras. Eĉ se multaj pripensas unue la utilojn de niaj tre efikaj produktoj kiuj ŝanĝas la vivon (kies katalogo kaj la uzo de kelkaj el ili estas videblaj en la filmetoj kaj en la blogero de mia paĝo en Ipernity) aŭ­ senegalan ekonomian oportunecon (kies klarigo estas tute metita je dispono post peto de la eventualaj interesiĝontuloj), ĉi vortoj havas plej larĝan signifon.
Ili estas la konkreta aplikado de la maksimo kiu diras ke aldone al la fakto ke ni donas manĝon al malsatanto estas preferinda kaj grava instrui lin akiri nutraĵon, ĉar tiamaniere farante, li povas daŭri havigi nutraĵon al si, al propraj familianoj kaj transdoni sian scion kaj sian povon al aliaj, iĝante la fajrero kiu kaŭ­zas la pozitivan ŝanĝon de la vivstilo de tiuj kiuj sciis kunligi la oportunecon kiu estis proponita al ili kune kun la propran agvolon, sukcesante realigi la proprajn revojn. Konscii havi ĉi povon estas la plej bona afero kiu povas ekzisti kaj profunde feliĉigas vin, ĉar estas pozitivo povo kiu alportas pliboniĝojn.

Mi estas ege danka al mia amiko/kolego Giancarlo Lazzini kiu sciigis min pri lia revo kuntreni ankaŭ­ la Esperantistojn en ĉi "aventuron", uzante Esperanton kiel ilo necesa por proponi ĉi oportunecon ankau al ĉiu el ili, iu ajn estas ilia nacieco, sekso, raso, politika aŭ­ religia kredo kaj ĉio kio povas disigi la homaron, iĝante elemento kiu eliminas ĉiun diferencon. Mi tiel vidas la aferon kaj mi tiel proponas ĝin al ĉiuj kiuj vidas tion kiel pluan oportunecon de egaleco inter la homoj.
Se, poste, kiel ĝi okazis al mi, aliaj neesperantistoj alproksimiĝos al la Esperantujo, kiu ne estas nur lingvo, sed estas ankaŭ­ portanto de altegaj valoroj, estos pozitivo flanka efiko tre favore akceptata, ĉar ĝi pruvos, kiel ĝi estas mia firma konvinko, ke la komerco povas disvastigi Esperanton kaj Esperanto povas disvastigi la komercon.
Pro ĉi kialo mi estas serĉanta kelkajn kunlaborantojn kiuj povas iĝi disvastigantoj de Esperanto kaj de la GNLD, kune kun iliaj valoroj kaj iliaj oportunecoj.

Recertigante mian disponon al la klarigoj necesaj pri la oportuneco pri kiu mi estas parolanta ja fine ĉie ajn en la reto, mi kaptas la okazon por ankoraŭ­ danki vin pro via interesiĝo kaj por sendi al vi la plej korajn salutojn. Ĝis. Amike!
Luciano Viviani

VERSIONE ITALIANA

Saluti Zlatko,
solo oggi visitando la mia pagina di Iperrnity, ho visto il tuo messaggio. Le tue parole mi hanno procurato piacere perché sono la testimonianza che l'unico modo per poter pensare di ottenere un raccolto è continuare a seminare.
Sono contento che tu diffonda agli eventuali interessati gli argomenti contenuti nei miei messaggi.

Come avrai capito, tutti i miei argomenti sono incentrati, più o meno esplicitamente, sull'offerta di una interessante opportunità che da la possibilità di migliorare la propria vita sia riguardo la salute e il benessere sia riguardo la tranquillità finanziaria. Praticamente sulle due cose che qualsiasi persona ritiene essere le più importanti nella vita: appunto la salute, al primo posto, e i soldi, al secondo.

Ma, per chi offre un'interessante opportunità come la mia, è una cosa molto bella rendersi conto di avere trasformato in realtà il motto della ditta: “People empowering people” (Persone che danno potere ad altre persone). E mi spiego.
Ogni membro della famiglia mondiale della GNLD ha ascoltato questo motto e ne ha fatto il principio che ogni giorno lo guida in ciò che fa. Anche se molti pensano in primo luogo ai benefici dei nostri efficacissimi prodotti che cambiano la vita (il cui catalogo e l'utilizzo di alcuni di loro è riscontrabile nei filmati e negli articoli immessi in rete nella mia pagina di Ipernity) o ad una impareggiabile opportunità economica (la cui spiegazione è completamente a disposizione dietro richiesta degli eventuali interessati), queste parole hanno un significato più ampio.
Esse sono l'applicazione concreta della massima che dice che oltre a saziare un affamato sia molto importante insegnargli a procurarsi il cibo, perché così facendo, egli può continuare a saziare se stesso, i suoi familiari e trasmettere il suo sapere e il suo potere agli altri diventando la scintilla che scatena il cambiamento positivo dello stile di vita di chi avrà saputo abbinare l'opportunità che gli è stata proposta con la propria voglia di agire, riuscendo a realizzare i propri sogni. Essere consapevoli di avere questo potere è la cosa più bella che possa esserci e ti rende profondamente felice, perché è un potere positivo che porta benefici.

Io sono grato al mio amico-collega Giancarlo Lazzini che mi ha reso partecipe del suo sogno di coinvolgere anche l'esperantaro in questa “avventura”, utilizzando l'esperanto come lo strumento necessario a proporre questa opportunità anche ad ognuno di loro, qualsiasi sia la loro nazionalità, sesso, razza, credo politico o religioso e tutto ciò che possa dividere gli uomini, diventando di fatto un elemento che elimina ogni differenza. Io la vedo così e così la propongo a tutti coloro che vedono ciò come una ulteriore opportunità di eguaglianza tra gli uomini.
Se poi, come è avvenuto per me, altri non esperantisti si accosteranno al nostro mondo, che non è solo una lingua, ma è anche latore di altissimi valori, sarà un positivo effetto collaterale molto ben accetto, perché dimostrerà, come è mia convinzione, che il commercio possa diffondere l'esperanto e l'esperanto possa diffondere il commercio.
Per questo motivo sto cercando alcuni collaboratori che possano diventare diffusori dell'esperanto e della GNLD, con i loro valori e le loro opportunità.

Riconfermando la mia disposizione ai chiarimenti necessari per spiegare l'opportunità di cui sto parlando ormai ovunque in rete, colgo l'occasione per ringraziarti ancora per l'interessamento e per mandarti i più cordiali saluti. Ciao
Luciano Viviani
7 years ago.

Want to write a little note as well?

Log in!