Group: Iper rondo de Sennacieca Asocio Tutmonda


Kio SAT ne estas


Pierre Levy
August 25, 2013 - 28 comments - 862 visits

"...Ĝis la asocio iĝis tro komunisttendenca"

Ĉiu SAT-ano facile konstatas, ke tio estas mensogo,
sed tiu facile kredas ĝin, kiu ne konas nian Asocion,nek estas
scivola. .
28 comments - The latest ones
Pierre Levy
Pierre Levy
"SAT estas Franca asocio kiu nomas sin laborista kaj sennaciista, sed fakte ĝi estas nun regata de francaj komunistoj. Do tute for de la originala laborista asocio en kiu homoj havas liberecon aparteni al iu politika partio aŭ ne. En SAT oni devas submetigi sin al sanktaj sloganoj de unu familio aŭ oni simple buŝŝnuras vin."

1. Duona vero: "SAT estas franca asocio"; efektive, SAT estas tutmonda asocio, kies
sidejo estas en Parizo (Francio). Ĝia loko povus esti alia, kaj tio principe ŝanĝus nenion.

2. Mensogo: "kiu nomas sin laborista kaj sennaciista". Ne. SAT nomas sin "Sennacieca
Asocio Tutmonda". Ĝi ne nomas sin laborista sed celas servi la klasajn celojn de la
Laboristaro tutmonda. Kvankam eĉ malnovaj SAT-anoj konfuzas "sennacieca" kun
"sennaciisma", ĉiu kompetenta esperantisto, precipe se li estas membro de SAT, scias
diferencigi tiujn du vortojn. Sennacieca estas la strukturo de la Asocio, pri kiu ĉiu
SAT-ano nur iom konanta la historion de SAT scias, ke ĝia modelo estis tiu de UEA
kreita de Hektoro Hodler. Sennaciismo estas politike kultura tendenco, kiu ĝenerale
kontestas la pravecon de la ekzisto de apartaj nacioj kaj ŝtatoj. Sennaciistoj komprenas
diverse la sennaciismon, sed ĉiuokaze tiu tendenco nur estas unu tendenco inter
aliaj, kiuj rajtas ekzisti kaj esprimiĝi en SAT, ne pli nek malpli.

3. Mensogo: "sed fakte ĝi estas nun regata de francaj komunistoj". Ne: de ĉiam SAT
estas regata de siaj membroj. SAT neniam ricevis aŭ akceptis direktivojn de iu ajn
komunista partio. SAT-anoj ne estas membroj kiel tendencanoj sed kiel membroj de
SAT akceptintaj ĝian statuton.

4. Mensogo: " Do tute for de la originala laborista asocio en kiu homoj havas liberecon aparteni al iu politika partio aŭ ne." Ne: hodiaŭ kiel antaŭ 92 jaroj, ĉiu SAT-ano plene
rajtas aparteni al politika partio aŭ ne. SAT ne donas al si la taskon esplori opiniojn kaj
politikajn apartenojn de siaj membroj.

5. Mensogo: "En SAT oni devas submetigi sin al sanktaj sloganoj de unu familio aŭ oni simple buŝŝnuras vin." Ne. Membroj de SAT havas la devon respekti la asocian
statuton, kaj tio ŝajnas esti la minimumo postulebla de ĉiu ajn membro de ĉiu ajn
asocio. Estas facile konstateble, ke la respekto al la statuto de SAT neniel signifas
surhavi buŝŝnuron. Memkompreneble, libereco de esprimiĝo ne estas konfuzebla
kun libereco insulti homojn.
4 years ago. Edited 3 years ago.
rughulo
rughulo
Kial oni ne rajtas insulti homon?
4 years ago.
Riŝo
Riŝo
Pierre certe respondos vian demandon, sed intertempe mi demandas vin: ĉu vi ŝatas esti insultata? Se ne, tiam estas konsilinde sekvi la oran regulon:
eo.wikipedia.org/wiki/Ora_regulo
4 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
La statuto de SAT formale ne malpermesas insulti homon.
Insultado tamen ne apartenas al amika aŭ kamaradeca libera debato.
Ankaŭ pugnobaton kaj aliajn perfortojn la statuto de SAT ne bezonas
formale malpermesi.
4 years ago.
rughulo
rughulo
La statuto de SAT ne estas kriminala kodo.
laŭ leĝo ĝi estas submetebla al la franca jurisdikcio , ĉar la asocio estas registrita en francio
Tial ankaŭ ne necesas en la statuto de SAT formale malpermesi perforton kaj insulton.

Certe kiel ateisto mi ne akceptas la oran regulon de Jesuo Kristo . Nenial mi sentas la devon morti sur kruco pro elsavi la homaron el pekoj. Pli facile mi preferas eltenadi ĉiaspecajn insultojn.
4 years ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
La franca jurisdikcio principe ne intervenas pri internaj aferoj de SAT, ĉar ties leĝo estas
ĝia statuto. La franca jurisdikcio intervenas en aferoj, kiuj koncernas SAT en rilato kun
eksteraj personoj. Multaj aferoj ankaŭ koncernas francan jurisdikcion nur se oni turnas
sin al ĝi.

La "ora regulo de SAT" ne estas tiu de Jesuo Kristo, sed estas ĝia statuto. Ĝi postulas
de neniuj el siaj membroj, ke ial ajn ili mortu sur kruco aŭ alie. Ĝi ankaŭ eĉ ne postulas,
ke vi eltenu ĉiajn insultojn. Male, ĝi rekomendas al siaj membroj, ke ili batalu laŭ la
vojo, kiujn ili mem elektu, kontraŭ ĉiuj maljustoj, kiuj neeviteble senĉese okazas en
socio dividita laŭ klasoj. Batali laŭ la vojo, kiun ili mem elektas, ankaŭ ne signifas
batali tute izolitaj sen rilato kun aliaj batalantoj. Utiligi Esperanton por helpi al kunordigo
de bataloj kontraŭ sociaj maljustoj estas unu el la ĉefaj celoj de SAT.

Nenio en tiu ĉi respondo celas kontraŭi ion ajn el la enhavo de la lasta mesaĝo de ruĝulo..
4 years ago. Edited 4 years ago.
rughulo
rughulo
Ankaŭ ekzistas konfliktkomisiono en SAT - kaj eksigo de membroj.
2 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
La celo de la konfliktkomisiono en SAT ne estas krei konfliktojn,
sed laŭeble eviti ilin kaj se eblas, solvi ilin. En ekstremaj kazoj
ĝi povas proponi eksigojn sed ne decidas ilin.

Nur la Plenumkomitato povas eksigi membron. Ĝi faras tion
okaze de grava motivo kaj se necese povas decidi ĝin senprokraste
por ĉesigi malutilon.

La rajto eksigi membron ekzistas en ĉiu asocio eĉ se ĝin ne mencias
ilia statuto.
2 years ago.
rughulo
rughulo
Ekzistas multaj asocioj tute sen statuto.

En SAT, la kongreso eksigis membron. Mi mem ĉeestis
2 years ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Jes, notinde en Francio, asocio povas ekzisti kaj funkcii sen statuto. Tio estas
tre bona kaj faciligas la kreon de novaj asocioj; sed asocio sen statuto havas tre
limigitan povon.
Kongreso rajtas elpeli kongresanon, kiu perturbas la kongreson; sed ghi
ne povas eksigi membron el SAT: tion povas nur la PK.
2 years ago.
rughulo
rughulo
Dum SAT kongreso en Zagrebo oni vochdonis por la eksigo de JDH.

Kongreso neniun povas elpeli - tion nur povus fari kongresano au polico- en la kazo de obstina SAT-ano kiu rifuzis porti nomshildon incidento dum UK en Roterdamo
2 years ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Kara rughulo, vi skribis "En SAT, la kongreso eksigis membron. Mi mem ĉeestis",
kaj nun "Kongreso neniun povas elpeli".
Vi estas do atestanto de miraklo. Gratulon!
2 years ago.
rughulo
rughulo
Ekzistas diferenco inter elpeli kaj eksigi .

SAT kongreso eksigis membron JDH

UEA elpeligis SAT anon helpe de polico.

Miraklo ne okazis.
2 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
SAT-kongreso ne povis eksigi nek eksigis iam iun ajn.
Sed JDH propravole eksiĝis, poste ree aliĝis kaj fine estis eksigita
de PK. Pro manko de sperto intertempe la PK vane konsultis
Konfliktkomisionon: PK rajtas tuj senpere eksigi membron pro
la motivoj donitaj en la § 7 de la statuto. Ĝi evidente havus tiun
rajton eĉ se tiu paragrafo ne ekzistus.
2 years ago. Edited 2 years ago.
rughulo
rughulo
JDH estis eksigita el SAT dum SAT kongreso. Mi mem cheestis la vochdonadon
22 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Kara rughulo, vi eraretas: dum SAT-kongreso JDH nur estis eksigita el la
Kongreso, kaj eble eĉ nur provizore. Kongreso ne havas la statutan povon
eksigi membron el SAT.
20 months ago. Edited 20 months ago.
rughulo
rughulo
Kara kamarado Petro , JDH ne estis eksigita el la kongreso - sed eksigita el SAT. Mi mem ĉeestis la voĉdonadon . Kontrauis k-do el japanio kaj mi. Eble ankoraŭ ekzistas raporto pri tiu incidento
20 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Kara rughulo, eble vi pravas en via raporto, sed la Kongreso feliĉe
neniam rajtis eksigi iun el SAT.
Vi eksigis lin, bone, kaj li eliris kolere kun intenco malutili. Tiu eksigo
estis ĝusta sed ... nevalida! Tre vane oni tro ofte neglektas la statuton.
Poste li perverse provis uzi la statuton kontraŭ la statuto. Tio estas la
plej grava kulpo kontraŭ la statuto!
Cetere, dankon por via tre bonvena kontribuo.
20 months ago. Edited 20 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
SAT ne estas Faka Asocio. Ĝi estas Sennacieca Asocio Tutmonda.
20 months ago.
rughulo
rughulo
SAT estas FA en UEA - legebla en jarlibro 2017 .

La kongreso de SAT eksigis JDH -on - mi mem voĉdonis kontraŭ lia eksigo.
10 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
.
10 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Ĉiu ja povas erari.
9 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
rughulo tamen multe eraras, ĉar li obstine rediras la samajn erarojn.
SAT nepre ne estas FA "en UEA".
La Kongreso de SAT rajtas eksigi el si perturbanton, sed ne havas povon pri eksigo el
la Asocio.
rughulo sisteme misinformas pri SAT.
8 months ago.
rughulo
rughulo
La FA- SAT troveblas en jarlibro de UEA.
La kongresa decido pri eksigo de membro JDH legeblas en raporto.
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
FA-SAT apartenas al tiurilate senefika UEA-ĵargono.
La kongreso povas decidi kion ajn por si mem, sed ĝiaj decidoj por SAT estas nur deziresprimoj.
La nekompetenteco de rughulo pri SAT estas okulfrapa.
8 months ago.
Roland Platteau
Roland Platteau
mi neniam vidis ke SAT estas " komunisttendanca", kaj des malpli "tro" ! Kiam oni legas ties revuon, oni fojfoje rekontas artikolojn, ne komunistaj, sed iom kongruante al komunistaj valoroj pri la mondo kaj novaĵoj, sed plejparte SAT estas anaĥki-tendandenca, tion oni ja sentas konstante.
Kaj ankaŭ tre ofte simple pacamanta,vegetarana, kontraŭreligia. Sed komunisma aŭ simple klasbatala (kio ne estas komunista, sed simpla historia fakto-konstato, kaj unue sindikata kompreneble !) preskaŭ neniam.
Do SAT estas plimalpli la ĉielarko kiun prezentas sian statuton. Kial plendi ? Nur la "distribuiga ekonomio" neniam aperas, kio estas tre bedaŭrinda !
7 months ago.
Pierre Levy has replied to Roland Platteau
Kara Rolando, ĉi tie, kiel multaj, vi konfuzas SAT, kiu celas esti forumo, retaro, kun ĝiaj membroj, kiuj rajtas esprimi siajn proprajn, diversajn opiniojn.
iam la "distribua ekonomio" estis pli abunde reprezentata ol nun; Tio ne signifas, ke tiam SAT
estis pli "distribuista" ol nun, nek ke ĝi estas malpli "distribuista" ol tiam.
La rajto esprimiĝi ne estas devigo.
Kio malhelpas sindikatanojn esprimiĝi en la SAT-organoj? Nenio; Mi mem estas sindikatano.
Dum longa tempo mi ne komprenis kial eĉ simple nur pri la problemo de internacia sindikata
komunikado ne estas eble diskuti. Miajn proponojn neniu rebatis, nek respondis. Nun mi
scias. ke almenaŭ unu el la obstakloj estas Gramsci kaj la senbaza aserto ke lia kontraŭeco al Esperanto estas "marksisma".

;
7 months ago. Edited 7 months ago.
rughulo
rughulo
En la epoko de Marks ankorau ne ekzistis Esperanto, sed Marks mokis la provojn de Proudhon Krei mondo lingvon.
6 days ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Iper rondo de Sennacieca Asocio Tutmonda