Group: Iper rondo de Sennacieca Asocio Tutmonda


Kio estas SAT-Frakcio?


Pierre Levy
July 24, 2012 - 4 comments - 441 visits

Regularo pri la funkciado de la SAT-Frakcioj

La tasko de la Frakcioj, al kiuj SAT donas sian apogon, estas la propagando kaj aplikado de Esperanto ĉe la respektivaj partioj aŭ tendencoj. Ĉar tiu ĉi propagando okazas unuavice per elmontro de la praktika utilo de Esperanto, la frakcioj rajtas proponi al la Plenum-Komitato de SAT rimedojn, kiuj faciligas tiun ĉi propagandan laboron. Ĉiu agnoskita frakcio rajtas disponi por organizaj komunikoj pri spaco de proksimume 30 linioj en ĉiu normal-ampleksa n-ro de la asocia organo "Sennaciulo". Krome propagande valoraj artikoloj ĝeneral-interesaj, povas principe aperi, de tempo al tempo, en la oficiala organo ; tamen la P.K. rezervas al si tiurilate la decidrajton pri aperigo, laŭ la disponebla spaco.
La Frakcioj ne havas la rajton interveni kiel tiaj, en la funkciadon de SAT. Rilate la frakcianojn "membroj de SAT" validas la Statuto de SAT inkluzive la artikolon 7an, kiu juĝas membrojn agantajn kontraŭ la interesojn de SAT.
La politika propagando inter SAT-anoj favore al la partioj de la Frakcioj povas okazi nur per vojoj kaj rimedoj ekster la kadro de SAT. Ĉiu tendence politika materialo, manifestoj kaj deklaroj de partioj aŭ tendencoj, liverataj ĉu de individuoj, ĉu de frakcioj, al la redakcio de SAT-organoj, submetiĝas al la ĝeneralaj reguloj, laŭ kiuj la redakcio decidas pri la publikigo. Artikolo, kies karaktero estas politike tendenca, ne povas aperi sub nomo de Frakcio sed nur sub tiu de individuo(j).
La Frakcioj devas deponi kopion de sia regularo aŭ Statuto ĉe la P.K. de SAT kaj sendi ĉiujn siajn eldonaĵojn duekzemplere al ĝi. La principoj de la Regularo aŭ Statuto ne rajtas devigi frakcianojn agi kontraŭ la Statuto de SAT.
Tiu ĉi Regularo validas nur dum unu jaro kaj devas esti konfirmata aŭ ŝanĝata, laŭ la sperto pri ĝia funkciado, de ĉiu kongreso de SAT.
Comments
Pierre Levy
Pierre Levy
Komento pri la "Regularo pri SAT-frakcioj".

Al kamarado, kiu proponas kreon de frakcio, konsilinde estas konsulti la "Regularon pri SAT-frakcioj", kiu troveblas interalie ĉe la paĝo de SAT kaj ĉi supre enkonduke al tiu temo.

Neniu bezonas permeson por krei frakcion kaj tiu, kiu faras la proponon, estas plej kompetenta por realigi ĝin. Aliokaze, la propono povas resti propono ĝis iu faros la konkretan paŝon, kiu sola estas necesa kaj sufiĉa por ĝia kreo.

La solaj statutaj postuloj pri tiu kreo estas, ke la regularo de la nova frakcio ne postulu de siaj membroj agadon kontraŭ SAT, kaj oni deponu ekzempleron de tiu regularo ĉe la Plenumkomitato de SAT.

La solaj demandoj, kiujn krom tio bezonas fari al si la proponanto estas, al kio utilos la nova frakcio, kaj ĉu tiu kreo estos oportuna por tiu celo.

Ekzemple, por estigi ĝeneralan debaton en SAT pri iu tendenco, pli efike estas, ke koncernato proponu artikolon, kiun li mem verkis kaj subskribu per sia nomo. Subskribi ĝin nome de la Frakcio submetas ĝin al limigoj difinitaj de la Regularo pri SAT-Frakcioj, ĉar la frakcioj kiel tiaj ne intervenas en la vivo de la Asocio. Proponi debaton en la kadro rezervita al la frakcio signifas do, ke la debato principe estos, ne proponita al la tuta SAT-anaro, sed principe rezervita nur al la membroj de la Frakcio.

Neniu instanco de SAT havas taskon ion ajn iniciati, funkciigi, administri, iel ajn prizorgi, raporti anstataŭ membroj de la frakcio. Nur la PK kontrolas (sen inkvizicia obsedo), ke la frakcio ne celas malutili nek malutiligi al SAT.

Ĉiu regule registrita frakcio rajtas fari proponojn al PK pri propagando por Esperanto kaj por SAT en sia medio. Tio estas agado ekster la kadro de SAT. Tio ne devas esti konfuzita kun "proponoj al la Kongreso", kiujn neniu frakcio kiel tia rajtas fari.

Pri propono de frakcio al PK, tiu ĉi tute sola plenrajte findecidas kaj respondecas nur antaŭ la tuta membraro. Pri tio neniu frakcio kiel tia rajtas interveni.

Supertendenca SAT ne estas federacio de tendencoj kaj ankaŭ ne povas akcepti "tegmentan" super)tendencon. Tial tiacela (principa aŭ alia) "propono al la kongreso" estas nericevebla kaj la prezidantaro de la Kongreso devus aŭtomate rifuzi debaton pri ĝi eĉ nur "por sondo".
5 years ago. Edited 5 years ago.
rughulo
rughulo
belega galimatio kaj satiro
5 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Gratulon kaj dankon, ruĝulo, por via afabla komprenemo kaj subteno.
Neniu estas pli surda ol tiu, kiu ne volas aŭdi.
5 years ago. Edited 5 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Ĉiu ajn inkluzive rughulon rajtas fari ĉi tie komentojn.
20 months ago. Edited 20 months ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Iper rondo de Sennacieca Asocio Tutmonda