Group: Iper rondo de Sennacieca Asocio Tutmonda


SAT kaj klasbatalo


Pierre Levy
July  9, 2012 - 7 comments - 457 visits

La radiko "klas'" aperas en kvar lokoj de la statuto de SAT.

Subskribi la statuton de SAT submetas neniun al la nocioj klaso
kaj klasbatalo. Eĉ sen subskribo je la statuto de SAT,
ni ĉiuj vole nevole vivas en socio dividita laŭ klasoj inter kiuj
ekzistas kompleksaj rilatoj, ĝuste nomitaj klasbatalo. Tiuj, kiuj
ignoras tiujn faktojn, estas analfabetoj pri siaj propraj vivkondiĉoj
en nuna, moderna kaj ŝanĝinda socio. Sed tiuj, kiuj ne nur ignoras
ilin, sed ankaŭ ne toleras debaton pri ili, ne nur ne havas sian lokon
en SAT, sed ankaŭ nur povas kriple agi sur la tereno de aliaj
asocioj, en kiuj ili partoprenas. Ili povas kredi sin progresemaj sed ili
ne estas tiaj. Mankas al ili konscio pri la reala moderna socio, en kiu
ili vivas kaj provas lukti. Ili ne nur restas mense katenitaj de la burĝa
reganta ideologio sed baraktas por ke aliaj restu same katenitaj kaj
bremsataj. Al ili mankas ne nur konscio, sed ankaŭ la deziro konsciiĝi
kaj la tolero, ke aliaj konsciiĝu. Ne la statuto de SAT, sed iliaj
propraj dogmoj kaj mensrutino forpuŝas ilin for de SAT.

Ekzistas kontraŭsenco pri la nocio klasoj, ligita al la evoluo de la
kapitalista socio en la du pasintaj jarcentoj. Dum la disvolviĝo de la
industria kapitalismo, komence kreskis dum jardekoj la fabriklaborista
klaso, kiun oni kutimis konsideri kiel la tuta proletaro. Dum la lastaj
jardekoj draste reduktiĝis en la plej riĉaj kapitalistaj landoj la
industriaj unuoj, translokitaj al landoj, kie la kosto de la laborforto
estas kiel eble plej malalta. Paralele reduktiĝis en tiuj landoj la
nombro de manlaboristoj okupitaj en bazaj ekstraktaj industrioj
kaj en fabrikoj, kaj kreskis la nombro de salajruloj okupitaj en
servoj. En tiu evoluo, la kontraŭsenco volonte subtenata de la burĝa
reganta penso tendencas kredigi, ke la laborista klaso malaperas,
dissolviĝanta en pretenditan favoritan mezan klason, kies kondiĉoj
de laboro kaj vivo tamen pli kaj pli difektiĝas por simili tiujn de
fabriklaboristoj. Ĉe la alia poluso de la pli kaj pli financiĝanta
ekonomio ankoraŭ disvolviĝas malmultmembra klaso de pli kaj pli riĉaj
rentuloj kun ekstermezuraj enspezoj. Paralele, en la sama evoluo,
kreskas fabriklaborista klaso el ekspropriitaj terkulturistoj laŭ proceso
analoga, kvankam eĉ ofte ankoraŭ pli brutala, al tiu de la kresko de
la fabriklaborista klaso dum la 19-a kaj ĝis la lasta duono de la
dudeka jarcento en la plej riĉaj landoj. Ĉie disvolviĝas amaso da
homoj draste senigitaj je vivrimedoj.

La klasbatalo tute klare ne estas celo de SAT. Male, SAT klare
instigas siajn membrojn agi, laŭ la vojo, kiun ili mem elektas, por
starigo de senklasa socio kaj do fino de la klasbatalo.

The topic of this discussion has been edited by Pierre Levy 6 years ago.

7 comments - The latest ones
Pierre Levy
Pierre Levy
Antaŭ ĉio substrekindas, ke SAT ne havas nek bezonas papon.
Kaj mi ne estas papo: oni rajtas ne konsenti kun mi. En SAT ni
povas klarigi unu al alia pri niaj opinioj pri ĉio, sed ni ne havas
la devon konvinki unu la alian: ĉiu diskuto estas kaj restas
malfermita. Unuvorte mia opinio ne valoras pli ol tiu de Peter
Bowing, inter aliaj.
6 years ago. Edited 6 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
"Unuvorte mia opinio ne valoras pli ol tiu de Peter Bowing, inter aliaj."
Tio estas apriora principo de libera diskuto, sed ne estas vero, ke
ĉiuj opinioj egale valoras, kaj precipe ne kiam ili ricevas praktikan
aplikon. Por preni plej elementan ekzemplon, ni estas multaj, kiuj
opinias, ke du plus du estas kvar. Iu principe povus opinii, ke
du plus du ne estas kvar, sed estas tri aŭ kvin, aŭ io ajn alia. Evidente
tiu ĉi eraras, do ĉiuj opinioj ne egale valoras. La principo de libera
diskuto en SAT supozigas, ke apriore ĉiuj opinioj egale rajtas
esprimiĝi do apriore egale valoras rilate al esprimrajto. Sed ĉiu
rajtas fari siajn konkludojn. La Asocio kiel tia ne trudas ian ajn
oficialan veron.

SAT ne trudas la opinion, ke klasoj kaj klasbatalo estas faktoj, sed
ĝia statuto metas kiel celon "utiligi praktike la internacian lingvon
ESPERANTO por la klasaj celoj de la Laboristaro tutmonda". SAT
do celas kunigi homojn, kiuj prave aŭ ne (miaopinie prave) pensas,
ke la Laboristaro tutmonda havas komunajn specife klasajn celojn.
La interpreto de tio povas esti objekto de libera debato, Kiu tamen ne
konsentas pri tiu celo, tiu ankaŭ ne estas devigata aliĝi al SAT.

Mi tute konsentas kun Peter, ke SAT prefere estu tia, kia ĝi estas,
eduka kaj kultura organizaĵo, agnoskanta sociajn klasojn kaj la
klasbatalon, kaj en tiu lukto staranta flanke de la laboristaro, kaj por tio
estanta malferma kaj tolerema pri la teorioj kaj peroj per kiuj aktivuloj
de la Laborista movado pensas kaj agaŝ
6 years ago. Edited 6 years ago.
rughulo
rughulo
La eksa prezidanto ( laŭ franca leĝo) de SAT J. Schram demisiis, ĉar li opiniis ke komunistoj regas en SAT
6 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Jes, li diris tion, sed la vero estas facile konstatebla.
6 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Hieraŭ matene, la 22-an de januaro 2013 (do, ne en la 19-a sed ja en la 21-a
jarcento), ĉe la franca radistacio "FRANCE INTER" estis donita sekvanta
informo: la fiska friponado en Francio reprezentas inter 60 kaj 80 miliardojn
(milojn da milionoj) da eŭroj (€) jare, t.e; ĉirkaŭ 20 % de la suma imposto
pri enspezoj. La plej granda parto de tiu friponado ests la faro de multnaciaj
kompanioj. Ĉi tiuj friponegoj ankaŭ estas la samaj, kiuj konstante postulas
kaj ĉiarimede trudas redukton de la "kosto de la labor(fort)o", redukton de la
publikaj servoj kaj senfinajn popolajn oferojn, senfine reproduktante la
kaŭzojn de krizo, kiujn ili per tio pretendas ripari.

"La klasoj ne ekzistas" - tio estas klasbatala burĝideologia slogano kaj
mensogo.
5 years ago.
rughulo
rughulo
Konstante ripetinta tian sloganon- ĝi fariĝas vero
5 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
La faktoj estas pli obstinaj ol la plej obstine rediritaj sloganoj,
precipe kiam la uzo je sloganoj celas daŭrigi la faktojn.
Ekzemple "la klasoj ne ekzistas" estas tipe klasbatala (burĝa)
slogano.
5 years ago. Edited 5 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Iper rondo de Sennacieca Asocio Tutmonda