Group: TUTMONDA KONGRESO DE ESPERANTISTOJ-ĴURNALISTOJ


Pri Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-J`urnalistoj (TEJ`A)


Jazeps Shlars
June 25, 2008 - 2 comments - 660 visits

La Kongreso mem - fenomeno de Litovaj esperantistoj kaj la Štato mem. Malgranda lando donis brilan ekzemplon enkadre de disfloro kaj movada evoluo por cetaraj landoj de Mondo. Por konatiģo rekomendas pere de Internet viziti Kongresan libron en http:// www.esperanto.lt kaj trarigardi ģin, kaj vi konkludos, ke al multaj demandoj vi jam trovis respondojn. Ankaū rezultoj iģis adekvataj. Ni rememoru, kiel antaū unu jaro la Pola radio forstrekis programon de disaūdigo esperantlingve. Eč tre mallonga tempo pasis post Kongreso de Esperantistoj-J`urnalistoj, kaj la Mondo ekaūdis kiel la Pola Štata Parlamento salutis UEA-on okaze de centjara jubileo, gratulis kaj altvalore aprezis tra centjara periodo faritan - plifortigo de batalo por Paco, plialtigo de Esperanta kaj Tutmonda Internacia Kultura nivelo. Evidente ni atendu sekvontan grandan pašon antaūen flanke de Pola Esperantistaro, čar ne vane laūvica UK okazos en Bjalistoko - en urbo, kie naskiģis kreinto de lingvo Esperanto D-ro L.L. Zamenhof.
Ni ne forgesu, ke meritoj de Litova EA, kune kun la Litova Štata registara,kaj čefurba Vilno municipa subteno dum Kongreso estis rekreita Tutmonda Asocio de Esperantistoj-J`urnalistoj (TEJ`A).
Indas prinoti, ke la unuan pašon tiudirekten taris J`urnalista Esperanto - Asocio en Litovio (LEJ`A), kreita la 20-an de septembro, 2007 en Vilno, kaj tuj ģi fariģis asocia membro kaj de Litova J`urnalista Asocio kaj de Litova Esperanto-Asocio. Ne vane dum TEJ`A oni elektis Prezidanton de Litova Esperantista J`urnalista Asocio al posteno de Prezidanto TEJ`A , sed Redaktoron de revuo LITOVA STELO kaj Viceprezidanton de LEJ`A Vytautas Šilas - sekretario de TEJ`A
Comments
Mirna Marino
Mirna Marino
Gratulon pro la mirinda laboro!

Amike
9 years ago.
Ronaldo
Ronaldo
Bedaŭrinde mi nur legis la invitilon, kiun mi sukcese sendis al multaj konatuloj kaj raportojn pri la tre interesa aranĝo en Vilno. Sed minimume de persono el Berlino mi scias, ke li ĉeestis. Propraj impresoj sed estus pli bonaj.
Kiam mi lastfoje estis en Litovio, mi ja nenion sciis pri tiom da aktivecoj kaj vigleco de esperantistoj tie. Alikaze mi eble estus anoncinta nian alvenon kaj povus ĝui iom de la etoso litova.
Dankon al vi pro via grandega laboro.
Ronaldo
9 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join TUTMONDA KONGRESO DE ESPERANTISTOJ-ĴURNALISTOJ