Group: Unu Mondo


Tradukojn de deklaro


M. Strid #ЄЭ#
November 26, 2010 - 2 comments - 867 visits

Jen la deklaro tradukenda [eo]:

UNU MONDO

Esperantista partio por justa tutmondiĝo

La esperantista partio UNU MONDO rigardas la tutmondiĝon kiel ŝancon por realigi homajn rajtojn kaj forigi malriĉecon ĉie en la mondo. Por eluzi tiun ĉi ŝancon, ĝi engaĝiĝas por tutmonda pensado kaj ideoj el la konceptoj de solidara ekonomio kaj ekologi-sociala merkata ekonomio.

La etika bazo de UNU MONDO
UNU MONDO komprenas sin kiel politikan branĉon de la movadoj por monda etiko kaj interkultura humanismo – t.e. de strebadoj akiri el la diversaj kulturoj minimuman konsenton pri bazaj principoj, kiuj ebligas harmonian kunvivadon de la homaro. Al la bazaj principoj kaj celoj de UNU MONDO apartenas la respekto pri ĉia vivo, mediprotektado kaj daŭripova evoluo, homaj rajtoj, paca kunlaboro, tutmonda demokratio (i.a. per starigo de Parlamento ĉe UN) kaj dialogo inter la religioj kaj kulturoj anstataŭ militaj „solvoj“.

Esperanto
UNU MONDO rigardas Esperanton kiel lingvan ekvivalenton al monda etiko kaj interkultura humanismo. Kiel neŭtrala, facile lernebla dua lingvo Esperanto servas al internacia kompreniĝo kaj egalrajta kunlaboro. La ekzistantaj lingvoj (same kiel ekzistantaj religioj kaj mondkonceptoj) ne estu forigataj. Nuntempe pli kaj pli da problemoj solveblas nur per tutmonda kunlaboro; sekve gravas konstrui pontojn. Esperanto jam nun ebligas al homoj senti sin mondcivitanoj. Ĝi estas parto de pli ol 120-jara humanisma kulturo, ĉar jam ĝia iniciatinto, Ludoviko Zamenhof, deziris malkonstrui lingvajn barojn favore al la celo, ke ĉiu „vidu en sia proksimulo nur homon kaj fraton“.

Ekonomia kaj eduka politiko
Tutmonda ekologi-sociala imposta sistemo certigu justan komercon, daŭripovan evoluon kaj la konservadon de la naturmedio. Projektoj por plibonigo de la vivkondiĉoj en la tuta mondo, kiuj havas ŝancon prosperi, estu subtenataj per sufiĉaj financaj rimedoj. Ekzemploj povus esti la starigo de mikrokreditaj sistemoj aŭ de kamparaj evolu-lernejoj por eduki enlandajn evolu-helpantojn. Nuntempe granda parto de la homaro ne havas ŝancon akiri bonan edukadon kaj kontribui sufiĉe al la ekonomia produktado. Per disvolvado de ĝis nun ne uzitaj homaj rimedoj, estigo de merkatoj en ĝis nun malavantaĝigitaj landoj, kaj malpliigo de etnaj konfliktoj kaj militoj la partio UNU MONDO volas ebligi tutmondan ekonomian prosperon, de kiu profitu – pere de justa disdivido – la tuta homaro.

Organizo
UNU MONDO fondiĝis la 1-an de novembro 2009 en Wiesbaden (Germanio) kiel politika asocio, kiu akceptas membrojn el la tuta mondo. Ĝi jam havas landajn reprezentantojn en 11 landoj de Angolo ĝis Ukrainio kaj deziras partopreni en balotoj ĉie en la mondo. En Germanio estas planite, ke UNU MONDO („Eine-Welt-Partei“, verŝajne kun nom-aldono „por justa tutmondiĝo“) partoprenos en la landa baloto en Hesio en aŭtuno 2013 kaj la eŭropa baloto en printempo 2014.

Adreso
UNU MONDO, c/o Ulrich Matthias, Rückertstr. 6, 65187 Wiesbaden, Germanio
retpoŝto um@unu-mondo.org, retejo http://www.unu-mondo.org

Mia lando estas la mondo kaj mia religio estas fari bonon. (Thomas Paine)
Comments
M. Strid #ЄЭ#
M. Strid #ЄЭ#
Jen la sama teksto en la sveda lingvo [sv]:

UNU MONDO – EN VÄRLD

Esperantoparti för rättvis globalisering

Esperantopartiet UNU MONDO – EN VÄRLD ser globaliseringen som en möjlighet att förverkliga mänskliga rättigheter och utrota fattigdom i hela världen. För att utnyttja denna möjlighet arbetar partiet för globalt tänkande och idéer från begreppen solidarisk ekonomi och ekologisk-social marknadsekonomi.

EN VÄRLDs etiska grund
EN VÄRLD uppfattar sig som en politisk gren av rörelserna för världsomspännande etik och interkulturell humanism – dvs av strävandena att ur de olika kulturerna nå en minsta gemensamma överenskommelse om grundläggande principer, som möjliggör harmonisk samlevnad för mänskligheten. Till de grundläggande principerna och målen för EN VÄRLD hör aktning för varje slags liv, miljöskydd och hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, fredligt samarbete, världsdemokrati (bl.a. upprättande av en folkvald församling i FN) och samtal mellan religionerna och kulturerna i stället för krigiska ”lösningar”.

Esperanto
EN VÄRLD ser esperanto som den språkliga motsvarigheten till världsomspännande etik och interkulturell humanism. Som ett neutralt och lättlärt andraspråk tjänar esperanto mellanfolklig förståelse och samarbete på lika villkor. De språk som finns (liksom de trosriktningar och världsåskådningar som finns) ska inte trängas undan. Nu för tiden är det allt fler problem som bara kan lösas med globalt samarbete; följdaktligen är det viktigt att bygga broar. Esperanto gör det redan nu möjligt för människor att känna sig som världsmedborgare. Språket utgör en del av en mer än 120-årig humanistisk kultur, eftersom redan dess initiativtagare, Ludvig Zamenhof, önskade riva språkliga hinder för att främja målet att var och en ”i sin nästa ska se blott en människa och ett syskon”.

Ekonomisk och utbildnings-politik
Ett globalt ekologiskt-socialt skattesystem ska försäkra rättvis handel, hållbar utveckling och naturmiljöns bevarande. Företag för att förbättra levnadsbetingelserna i hela världen, vilka har utsikter att lyckas, ska stödjas med tillräckliga finansiella medel. Exempel kan vara upprättandet av system för mikrolån eller utvecklingsskolor på landsbygden för att utbilda inhemska utvecklingsmedhjälpare. Idag har en stor del av mänskligheten ingen möjlighet att skaffa sig en god utbildning och bidra tillräckligt till försörjningen. Genom att utveckla hittills oanvända mänskliga medel, skapa marknader i hittills förfördelade länder och minska etniska fejder och krig vill partier EN VÄRLD möjliggöra global ekonomisk välfärd, vilken – genom rättvis fördelning – ska komma hela mänskligheten till nytta.

Organisation
EN VÄRLD grundades den 1-a november 2009 i Wiesbaden (Tyskland) som en politisk förening som tar in medlemmar från hela världen. Partiet har nationella företrädare i 11 länder, från Angola till Ukraina, och vill ställa upp i val överallt i världen. I Tyskland planerar EN VÄRLD (”Eine-Welt-Partei“, troligtvis med namntillägget ”för rättvis globalisering”) att deltaga i landsvalet i Hessen hösten 2013 och i europavalet våren 2014.

Adress
UNU MONDO, c/o Ulrich Matthias, Rückertstr. 6, DE - 65187 Wiesbaden, Tyskland
emigl um@unu-mondo.org, hemsida http://www.unu-mondo.org

Mitt land är världen och min religion är att göra gott. (Thomas Paine)

[ Sveden tradukis Martin Strid (2010).]
8 years ago.
M. Strid #ЄЭ#
M. Strid #ЄЭ#
Kaj jen angle [en]:

UNU MONDO – ONE WORLD

An Esperantist Party for Just Globalisation

The esperantist party UNU MONDO – ONE WORLD regards globalisation as a chance to realise human rights and abolish poverty everywhere in the world. To make use of this chance, it engages in global thinking and ideas from the consepts of solidaric economy and ecologic-social market economy.

The Ethical Base of ONE WORLD
ONE WORLD perceives itself as a political bransch of th emovements por global ethics and intercultural humanism – i.e. endeavours to acquire a minimum consent from diverse cultures on basic principles, which enable a harmonious coexistence of humanity. The basic principles and goals of ONE WORLD comprise the respect for all kinds of life, environmental protection and sustainable development, human rights, peaceful cooperation, global democracy (i.a. by the establishment of a Parliament of the UN) and dialogue between the religions and cultures instead of military “solutions”

Esperanto
ONE WORLD regards esperanto as the language equivalent of global ethics and intercultural humanism. As a neutral, easo-to-learn second language Esperanto is serving international understanding and collaboration on equal terms. The existing languages (just as existing religions and world concepts) shall not be displaced. Today, ever more problems can be solved only by global collaboration; consequently it is important to build bridges. Esperanto already makes it possible for people to feel as world citizens now. It is part of a more than 120 years old humanist culture, because already its initiator, Ludwig Zamenhof, wished to tear down language barriers in favour of the aim that everyone should “see in his neighbour only a human being and a brother”.

Economic and educational policy
A global ecologic-social tax system should ensure fair trade, sustainable development and the conservation of natural environment. Projects to improve living conditions in the whole world, which have a chance to prosper, should be supported by sufficient financial means. Examples could be the establishment of micro-credit systems or rural development schools to educate domestic development assistants. Presently, a great part of humanity lack opportunity to acquire good education and contribute sufficiently to economic production. By developing human resources as yet left unused, creation of markets in disadvantaged countries, and diminishing ethnic conflicts and wars, the party ONE WORLD wants to enable global economic prosperity, from which – through fair distribution – all of humanity will profit.

Organisation
ONE WORLD was founded on 1st of November, 2009, in Wiesbaden (Germany) as a politivcal association, which accepts members from the whole world. It already has country representatives in 11 countries, ranging from Angola to the Ukraine, and wants to participate in ballots all over the world. In Germany it is planned that ONE WORLD (“Eine-Welt-Partei“, probably with the addition “for a fair globalization”) will participate in the state ballots in the land of Hessia in the autumn of 2013 and in the European ballots of spring, 2014.

Address
UNU MONDO, c/o Ulrich Matthias, Rückertstr. 6, 65187 Wiesbaden, Germany
e-mail um@unu-mondo.org, website http://www.unu-mondo.org

My country is the world, and my religion is to do good. (Thomas Paine)


[Anglen tradukis Martin Strid (2010).]
8 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Unu Mondo