Group: Blumenstrauß-bouquet of flowers-bos uit bloem-bouquet de fleurs-ramo de flores-mazzo di fiori-huashu