Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

853 visits

Juna Amiko 2/2016

Juna Amiko 2/2016
ENHAVO

02 Bildstrio Fito (Sonmy Álvarez, CU). Enkonduke: Karaj amikoj! (Stano Marček, SK);
04 Vojaĝo (Mireille Grosjean, CH)
05 Konversaciaj temoj: Granda reordigado kun surprizoj (Judit Felszeghy, HU
09 LUME: El mia kolora vivo: (Pavel Rak, CZ)
11 EKSTERE: Ringofoko, la akva grizulo (Samuel, CH)
13 LUDE, la unika dua etaĝo: Amiko fidela estas trezoro plej bela (Mónika Molnár, CH)
16 Kantu kun Juna Amiko (Małgosia Komarnicka, PL)
17 En Vroclavo oni kantis jam la kvaran fojon Esperantajn kantojn (Małgosia Komarnicka, PL)
18 Legu kaj ĝuu (Małgosia Komar-nicka, PL)
19 Ekkonu mian landon pere de ĝiaj legendoj: Argentino (Alejandro Cossavella, AR)
21 Interkultura Mondo: La interreta paĝaro IDEO (Elena Nadikova, RU)
26 Komunikado: Rapidega evoluo (Mirejo, CH)
27 Indonezio: Sur la insulo Pari (Stefan MacGill, HU/NZ)
29 Inventoj: Tion inventis infanoj aŭ junuloj (Renée Triolle, FR)
30 Fabelo: Into kaj Onto (Luiza Carol, IS)
33 Recenzoj: Se amikeco aŭ amo rompiĝas (Luiza Carol, IS)
34 Porinfana romaneto pri du porketoj (Luiza Carol, IS)
36 Naskiĝtaga rakonto, ne por etuloj (Raita Pihälä /Saliko)
37 LASTE: Krucenigma konkurso kun premio (Stano Marček, SK)
38 Landaj Perantoj de Juna Amiko
39 Lerni Esperanton per telefono (J. Hauser, SK)
Frontpaĝe: Obelisko en Bonaero (legu sur la p. 19)
Dorspaĝe: Bildstrio Jario (Roberto. Álfonso, CU)


Eldonanto de Juna Amiko: Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Jura sidejo: Centra Oficejo de UEA, Roterdamo, Nederlando. Retejo: sub rekonstruo ĉe ilei.mondo.info. Ĉefaj informoj pri Juna Amiko: ilei.info/revuoj/?lingvo=eo. Historio de la revuo: eo.wikipedia.org/wiki/Juna_Amiko. La numeroj de 0 ĝis 138 (1972 ĝis 2013) estas publike legeblaj ĉe: www.eventoj.hu/juna-amiko. Vidu ankaŭ lernu.net kaj edukado.net. Redaktoro: Stano Marček (Zvolenská 15/21, SK 036 01 Martin, Slovakio), stano.marcek@gmail.com aŭ redakcio@gmail.com. Lingvaj reviziantoj: Karine Arakeljan (Armenio), Trezoro Huang Yinbao (Ĉinio), Doi Ĉieko (Japanio). Rubrikestroj: Judit Felszeghy, Stefan MacGill (ĉiuj el Hungario), Małgosia Komarnicka (Pollando), Mónika Molnár (Svislando), Elena Nadikova (Rusio), Samuel Bélisle (Svislando), Luiza Carol (Israelo), Baldur Ragnarsson (Islando). Kunlaboranto: Raita Pihälä / Saliko (FI). Presita en Slovakio. Administranto: Sebastian Cyprich, ILEI.Oficejo@gmail.com. Landaj Perantoj sur la p. 38. La sekva numero aperos en novembro. Limdatoj por sendi kontribuaĵojn: ĝis la fino de januaro, aprilo, aŭgusto kaj oktobro. Jarabono €18 en tiel nomataj A-landoj kaj €13 en B-landoj, laŭ la kategorioj de UEA (po €15 kaj €12 por mendo de 3 aŭ pli da ekzempleroj al la sama adreso). ISSN 0230 1318
Translate into English

Comments

Sign-in to write a comment.