Stano Marček

Stano Marček

Posted on 10/13/2015


Photo taken on October 13, 2015


With...

Bertilo Wennergren
Birke (비르케)
brilanto
Gražina
Tim Morley
Kris
Andi

See also...

Esperanto 125 jaroj Esperanto 125 jaroj


Esperantistoj-Ĵurnalistoj Esperantistoj-Ĵurnalistoj


Mi parolos Esperanton Mi parolos Esperanton


Tuta Mondo Tuta Mondo


Saluton el Esperantujo! Saluton el Esperantujo!


L'école de demain L'école de demain


Bibliografio de Esperanto Bibliografio de Esperanto


instruistoj kaj lernantoj instruistoj kaj lernantoj


Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 359 visits

International Working Group "Lingvolanĉilo"

Esperantisto Slovaka 3/2015, dorso /zadná strana obálky

Esperantisto Slovaka 3/2015, dorso /zadná strana obálky 

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio / Orgán Slovenskej esperantskej federácie
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa / Založený v roku 1946 Ernestom Váňom
Aperas 4-foje jare / Vychádza 4x do roka
N-ro 3/2015, ISSN 1335-5031
Adreso de la redakcio / Adresa redakcie:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo / Predplatné: Libervola, sed minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Dobrovoľné, minimálne však 6 EUR (členovia SKEF majú zľavu 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 € / Predplatné do cudziny: min. 10 €.
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
Členstvo v SKEF a predplatné len elektronickej verzie časopisu: min. 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas transpagi al banka konto, resp. pagi kontante ĉe giĉeto
de loka Tatrabanka al la konto de SKEF: 302 137 0653/1100, aŭ al la UEA-konto skef-i.
Členské a predplatné môžete zaplatiť prevodom, resp. zaplatením čiastky v hotovosti
v miestnej Tatrabanke na účet SKEF: 302 137 0653/1100, alebo na UEA-konto skef-i.
Post la pago nepre skribu al jarmilarech@azet.sk aŭ telefonu (SMS) al 0907184669,
kiam kaj kiamaniere vi pagis (ekz. banknumero).
Po zaplatení určite oznámte mailom alebo telefonicky, kedy a akým spôsobom (napr.
číslo účtu) ste poukázali platbu.
Adreso de Slovakia Esperanta Federacio
Adresa Slovenskej esperantskej federácie:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto / predseda: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto / podpredseda: Michal Matúšov
(KuboF), michal.matusov@esperanto.sk
Kasisto / Pokladník: Jarmila Rechtorisová,
jarmilarech@azet.sk, tel. 0907184669.

Se vi volas ricevi la numeron en pdf-formato, bv. skribi al stano.marcek@gmail.com
Ak chcete dostať číslo v pdf-formáte, napíšte na stano.marcek@gmail.com
Translate into English

Lydia Lindla (Ly) has particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.