Stano Marček

Stano Marček

Posted on 10/13/2015


Photo taken on October 13, 2015


See also...

Esperanto 125 jaroj Esperanto 125 jaroj


Esperantistoj-Ĵurnalistoj Esperantistoj-Ĵurnalistoj


Mi parolos Esperanton Mi parolos Esperanton


Tuta Mondo Tuta Mondo


Saluton el Esperantujo! Saluton el Esperantujo!


L'école de demain L'école de demain


Bibliografio de Esperanto Bibliografio de Esperanto


instruistoj kaj lernantoj instruistoj kaj lernantoj


Zamenhof amikaro Zamenhof amikaro


Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 358 visits

Juna Amiko

Juna Amiko 3/2015

Juna Amiko 3/2015 

ENHAVO:
04 Enkonduke: Karaj legantoj! (Stano Marček, SK); La prezidanto salutas vin! (Mireille Grosjean, CH)
05 Konversaciaj temoj: Gastigado dum somermeza festeno en Hungario (Judit Felszeghy, HU)
09 Mia unua Univer­sala Kongreso (Jan Kozousek, AU)
11 Ekstere: Abeloj, la laboremaj zzzzumantoj! (Samuel, CH)
13 Amuza matematiko: Ekamu matematikon (Małgosia Komar-nicka, PL)
14 Legu kaj ĝuu (Małgosia Komarnicka, PL)
15 Ekkonu mian landon pere de ĝiaj legendoj: Taĝikio (Firdaŭs Ŝukurov, TJ)
19 Legendoj: La Gigantoj: De kie ili devenas? (Brigitte kaj Jean-Pierre Quiquempois, FR)
21 eneracioj: Kun avo en fervoja muzeo (Saliko, CH)
23 Interkultura Mondo: Rusiaj Esperantaj Tagoj en Ĉuvaŝio (Elena Nadikova, RU)
26 LUDE, la unika dua etaĝo: La interplaneda vojaĝo (Mónika Molnár, CH)
28 Teatro: La furora monodramo Ursula (Kongresa libro / Belfrido; NL/FR)
29 Kantu kun Juna Amiko: La sorĉa kanto-mondo (Małgosia Komarnicka / Jose de J Campos Pacheco; PL / CU)
30 Recenzoj: Mamutido Miĉjo kaj Tag­libro de mia frato (Luiza Carol, IL)
34 LASTE, la absolute spektakla tria etaĝo: Kvar urboj – kio komuna? (Stefan MacGill, HU/NZ)
36 Nia kultura heredaĵo: Ivan Ŝirjaev (Baldur Ragnarsson, IS)
38 Landaj Perantoj de Juna Amiko
39, 40 Bildstrioj Fito kaj Kukuo la Feo (S. Álvarez, BR)
Frontpaĝe: La 100a UK en Lillo, ekskurso al Bulonjo ĉe Maro. Foto: Marek Blahuš

Se vi deziras ricevi la numeron en pdf-formato, bv. skribi al: stano.marcek@gmail.com

Eldonanto de Juna amiko: Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Jura sidejo: Centra Oficejo de UEA, Roterdamo, Nederlando. Retejo: sub rekonstruo ĉe ilei.mondo.info. Ĉefaj informoj pri Juna Amiko: ilei.info/revuoj/?lingvo=eo. Historio de la revuo: eo.wikipedia.org/wiki/Juna_Amiko. La numeroj de 0 ĝis 138 (1972 ĝis 2013) estas publike legeblaj ĉe: www.eventoj.hu/juna-amiko. Vidu ankaŭ lernu.net kaj edukado.net. Redaktoro: Stano Marček (Zvolenská 15/21, SK 036 01 Martin, Slovakio), stano.marcek@gmail.com aŭ redakcio@gmail.com. Lingvaj reviziantoj: Karine Arakeljan (Armenio), Trezoro Huang Yinbao (Ĉinio), Doi Ĉieko (Japanio). Rubrikestroj: Judit Felszeghy, Stefan MacGill (ĉiuj el Hungario), Małgosia Komarnicka (Pollando), Mónika Molnár (Svislando), Elena Nadikova (Rusio), Samuel Bélisle (Svislando), Luiza Carol (Israelo), Baldur Ragnarsson (Islando). Kunlaboranto: Raita Pihälä / Saliko (FI). Presita en Slovakio. Administranto: Sebastian Cyprich, ILEI.Oficejo@gmail.com. Landaj Perantoj sur la p. 38. La sekva numero aperos en novembro. Limdatoj por sendi kontribuaĵojn: ĝis la fino de januaro, aprilo, aŭgusto kaj oktobro. Jarabono €18 en tiel nomataj A-landoj kaj €13 en B-landoj, laŭ la kategorioj de UEA (po €15 kaj €12 por mendo de 3 aŭ pli da ekzempleroj al la sama adreso). ISSN 0230 1318

Maria W. has particularly liked this photo


Comments