Martainn

Martainn

Posted on 06/05/2014


Photo taken on June  4, 2014See also...

Scotland ScotlandAuthorizations, license

Visible by: Everyone
Attribution + non Commercial

49 visits

Taigh Tasgaidh, Ionad Clann Dhòmhnaill

Taigh Tasgaidh, Ionad Clann Dhòmhnaill
Clan Donald's Incitement to Battle on the Day of the Battle of Harlaw, 1411, Lachlann Mòr MacMhuirich

A Chlanna Cuinn, cuimhnichibh
Cruas an am na h-iorghaile:
Gu h-àirneach, gu h-arranta,
Gu h-athlamh, gu h-allanta
Gu beòdha, gu barramhail,
Gu brìoghmhor, gu buan-fheargach
Gu calma, gu curanta,
Gu cròdha, gu cath-bhuadhach,
Gu dùr is gu dàsannach,
Gu dian is gu deagh-fhulang,
Gu h-èasgaidh, gu h-eaghnamhach,
Gu h-éidith, gu h-eireachdail,
Gu fortail, gu furachail,
Gu frithir, gu forniata,
Gu gruamach, gu gràineamhail,
Gu gleusta, gu gaisgeamhail,
Gu h-ullamh, gu ioghaileach,
Gu h-olla-bhorb, gu h-àibheiseach,
Gu h-innill, gu h-inntinneach,
Gu h-iomdha, gu h-iomghonach,
Gu laomsgar, gu làn-ath lamh,
Gu làidir, gu luath-bhuilleach,
Gu mearghanta, gu mór-chneadhach,
Gu meanmnach, gu mileanta,
Gu neimhneach, gu naimhdeamhail,
Gu niatach, gu neimh-eaglach
Gu h-obann, gu hu-olla-ghnìomhach,
Gu h-oirdheirc, gu h-oirbheartach,
Gu prap is gu priomh-ullamh,
Gu prosta gu prionnsamhail,
Gu ruaimneach, gu ro-dhàna,
Gu ro-bhorb, gu rìoghamhail,
Gu sanntach, gu sèanamhail,
Gu socair, gu sàr-bhuailteach,
Gu teannta, gu togarrach,
Gu talcmhor, gu traigh-èasgaidh,
Gu h-urlamh, gu h-ùr-mhaiseach
Do chosnadh na cath làthrach
Re bronnaibh bhar biodhbhadha.
A Chlanna Cuinn Cead-chathaich
A nois uair bhar n-aitheanta,
A chuileanan confadhach,
A bhleithrichean bunanta,
A leómhannan làn-ghasta,
A onchonaibh iorghaileach,
Chaoiribh chròdha, churanta,
De Chlanna Cuinn Cèad-chathaich-
A Chlanna Cuinn, cuimhnichibh
Cruas an am na h-iorghaile.

O Children of Conn, remember
Hardihood in time of battle:
Be watchful, daring,
Be dextrous, winning reknown,
Be vigorous, pre-eminent,
Be strong, nursing your wrath,
Be stout, brave
Be valiant, triumphant
Be resolute and fierce
Be forceful and stand your ground,
Be nimble, valourous,
Be well-equipped, handsomely accoutred,
Be dominant, watchful
Be fervid, pugnacious,
Be dour, inspiring fear,
Be ready for action, warrior-like,
Be prompt, warlike,
Be exeedingly fierce, recklessly daring,
Be prepared, willing,
Be numerous, giving battle,
Be fiery, fully-ready,
Be strong, dealing swift blows,
Be spirited, inflicting great wounds,
Be stout-hearted, martial,
Be venomous, implacable,
Be warrior-like, fearless,
Be swift, performing great deeds,
Be glorious, nobly powerful,
Be rapid in movement, very quick,
Be Be valiant, princely,
Be active, exeedingly bold,
Be ready, fresh and comely,
Be exeedingly fierce, king-like,
Be eager, successful,
Be unflurried, striking excellent blows,
Be compact in your ranks, elated,
Be vigorous, nimble-footed
In winning the battle
Against your enemies.
O Children of Conn of the Hundred Battles.
Now is the time for you to win recognition,
O raging whelps,
O sturdy heroes,
O most sprightly lions,
O battle-loving warriors,
O brave heroic firebrands,
The Children of Conn of the Hundred Battles,
O Children of Conn, remember
Hardihood in time of battle.

Comments