Trezoro Huang Yinbao, Direktoro de Esperanto-Centro Jinkio's documents