Dokumentoj de la rezistado 1933–1945

LibrojDokumentoj de la rezistado 1933–1945

H. Theobald, Dokumentoj de la rezistado. Bildoj el la germana ilegala batalo kontraŭ la nazidiktaturo 1933–1945 . 64 paĝoj, 15 x 23.5 cm. Eldonjaro ne indikita (la paperkvalito igas konjekti iun jaron postmilitan). Slipeto surgluita indikas presejon: Stader Zeitungs- und Verlags-Druckerei G.m.b.H., Stade/Elbe, Poststraße 11/13 .

“Esenco kaj estonteco”, finna, 1905

L. de Beaufront, Esperanto kansainvälisenä kielenä. (‘Esperanto kiel internacia lingvo’, en la finna), Eldonis H. Liipola, presejo Polytypos, Turku, 1905. 84 p.,12 x 19 cm, broŝurita. La libreto konsistas el la fama defendo kaj pravigo de Esperanto “Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia” kun 77 paĝoj kaj 8-paĝa skizo pri la strukturo de la lingvo. Sur la kovrilo estas presite “verkis L. de Beaufront”. Kiel konate, la aŭtoro ne estas B. sed Zamenhof mem (sub la plumnomo Unuel), kaj la artikolo estis “legita (en formo iom ŝanĝita kaj mallongigita) de S-ro L. de Beaufront en la kongreso de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences Parizo, 1900).” En la Originala Verkaro Dietterle konjektas, ke la tekston Z verkis eble komence de 1900. Ludovikito donas (1975, necerte) iom pli fruan daton: majo 1898. La esperanta teksto aperis en la unua eldono de la Fundamenta Krestomatio en 1903. Sufiĉe baldaŭ post tio aperis ĉi tiu finna traduko, kiu – laŭ teksto sur la kovrilo – estas eltiraĵo el la tagĵurnalo Turun Sanomat . Ĉu la esperanta teksto eble aperis presita jam antaŭ FK? Kiu trovos la originalon finnan en TS kaj raportos pri ĝi?

Finna lernolibro, 1908

T:ri L. Zamenhofin kansainvälinen apukieli esperanto. Kielioppi sekä esimerkki- ja harjoitussarja. (Esperanto, la internacia helplingvo de D-ro L. Zamenhof. Gramatiko kaj serio de ekzemploj kaj ekzercoj), en la finnan prilaboris Aug. Th. Laurén kaj K. J. T. Kuntzi. 3-a eldono, Gummerus, Jyväskylä, 1908. 85 paĝoj, bindita, 11.5 x 18 cm. Prezo 0.95 finnaj markoj.

Reviziita ruĝa = verda

Joel Vilkki, Heljä Favén: Suomi-esperanto-suomi taskusanakirja [Finna-esperanta-finna poŝvortaro], eldonis Werner Söderström Osakeyhtiö 1982. ISBN 951-0-08606-1. 450 p., 9 x 12 cm. Ĉi tiu vortaro estas plu aktuala, ĉar pli nova ne ekzistas. Oni ne plu trovas ĝin en librovendejoj, sed Esperanto-Asocio de Finnlando ankoraŭ havas kelkajn ekzemplerojn por vendi. La verko estas reviiziita eldono de la “ruĝa vortaro” de Vilkki; reviziis lia filino Heljä Favén.

Mispaŝo de Kalocsay?

Benito Mussolini, Vivo de Arnaldo . El la itala: K. Kalocsay. Literatura Mondo, Budapest 1934. Broŝurita, 108 p., 13 x 20 cm.

Danaj ekzamenoj, 1908

Program for Eksamener i Esperanto for Viderekomne og Lærere, Centra Dana Esperantisto Ligo, København, Chr. Christensens Bogtrykkeri, 1908. 8 paĝoj + kovriloj, 11 x 18 cm. Ekzamenprogramo por progresintoj kaj instruantoj. Danlingva.

La ruĝa vortaro de Vilkki

Joel Vilkki , Suomi esperanto suomi. Eld. Werner Söderström Osakeyhtiö, 1963. 393 p. 8.5 x 12.5 cm. Vortaro finna-esperanta-finna, kiu aperis en la populara serio “Punaiset sanakirjat” (Ruĝaj vortaroj) de granda libroeldonejo. La serion karakterizis ĝia formato (vera poŝlibro) kaj la flekseblaj kovriloj el ruĝa plasto. Densa teksto kun malgranda litertipo ebligis iom ampleksan enhavon. Mi aldonas la bildon ankaŭ al la grupo Bibliografio de Esperanto por iom post iom kompletigi la tiean bildaron pri finnaj vortaroj.

UK 1922

Kongresa Libro, 14-a Universala Kongreso de Esperanto, Helsinki–Helsingfors, Finnlando, 1922. 120 paĝoj, 12.5 x 18 cm. Interesa legaĵo ne nur pri la historio de Esperanto sed ankaŭ pri la pasinteco de la kongresurbo. La kongreso tiam ne komenciĝis semajnfine: la 8-a de aŭgusto estis mardo, la 16-a estis merkredo. La kongresa libro plurloke ripetas la konsilon “Estante en la urbo vi ĉiam povas telefoni al la Akceptejo vokante nur »Esperanto«”. Ho, tiuj tagoj de servopretaj telefonistinoj! La unua aŭtomata telefona centralo estis instalita en la urbo en 1922, ĝuste en la kongresa jaro, kaj en 1929 la tuta urbo estis jam automatigita. La kongresa libro ne enhavas liston de kongresanoj.

Dekkvin-ŝilinga, kun ĉemizo

J. C. Wells, The E.U.P. Concise Esperanto and English Dictionary (la unua eldono), The English Universities Press Ltd, London, 1969. Ĉar prof. Wells estas – finfine – revizianta ĉi tiun vortaron, indas memorigi, kiel aspektis ĝia unua eldono: jen maldekstre la kovrilo, dekstre la libroĉemizo . La nomo de la aŭtoro estas misskribita sur la librodorso, kie tute klare estas presita “J.G.Wells”. La vortaro apartenas al la antaŭ-PIV-a epoko, ĉar la unua Plena Ilustrita Vortaro estis eldonita en 1970. Post la Wells-a ne aperis pli bona vortaro por anglalingvuloj. Eble estas nur bonŝance, ke ĉi tiu sobre klasika kompilaĵo regis tiom longe. La prezo de la libro estas indikita ĉi tiel: “15/– (75 p) net in UK”, tio estas 15 ŝilingoj (75 novaj pencoj). Oni devis plu atendi ĝis 1971 por la definitiva dekumigo de la Brita monsistemo, sed la prezo estis jam indikita parenteze ankaŭ en novaj pencoj. *** Libroĉemizo estas vorto, kiun la vortaro mem proponas por la nefiksita papera ŝirmilo de libro. Kiel ofte okazas, aliaj vortaroj donas aliajn vortojn: ŝirmokovrilo (Krause 1993 por Schutzumschlag), ĉirkaŭkovrilo (Vilborg 1992 por skyddsomslag), jaketo (PIV-1970, PIV-2002, Esperanta Bildvortaro), librokovrilo (GDFE 1992 por jaquette). PIV-2002 havas ankaŭ la vorton librokovro , sed mi ne estas tute certa pri ties signifo. – Ĉu (libro)jaketo jam venkis? Eble ni trovos respondon en la aperonta reviziita eldono.
20 items in total