Iesus in Desertum...

Βιβλικά Θέματα-Biblical Themes

Among Evangrek63's albums • Iesus in Desertum...

  Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.(Ματθ. 4:1) tunc Iesus ductus est in desertum ab Spiritu ut temptaretur a diabolo (Matthew 4:1) Then Jesus was led by the spirit into the desert, to be tempted by the devi…

 • Non in Pane Solo Vivet Homo...

  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ CHRIST TEMPTED BY DEVIL,FIRST TEMPTATION Καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· Γέγραπται, Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται…

 • Dominum Deum Tuum Adorabis et illi Soli Servies

  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ CHRIST TEMPTED BY DEVIL,FIRST TEMPTATION Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,καὶ λέγει αὐτῷ· Ταῦτά σοι πά…


 • Non Temptabis Dominum Deum Tuum...

  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ CHRIST TEMPTED BY DEVIL,SECOND TEMPTATION Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ λέγει αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κ…

 • H Aρχαία Αποκοτιά - La Temeridad Original....

  καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα(Γένεσις 3:7) et aperti sunt oculi amborum cumque cognovissent esse se nudos consuerunt folia ficus et fecerunt sibi perizomataGenesis…

 • Η Εκδίωξη - The Expulsion

  καὶ ἐξέβαλεν τὸν Αδάμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξεν τὰ χερουβιμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς(Γέν.3:24) eiecitque Adam et conlocavit ante paradisum voluptatis cherubin…


 • The Last Prayer...

  Free Texture by JoesSistah κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν·(Ιωάνν. 17:22) et ego claritatem quam dedisti mihi dedi eis ut sint unum sicut nos unum sumus(John 17:22) ואני נתתי להם את הכבוד אשר נתת לי למען יהיו אחד כ…

 • Dies Irae...Ημέρα Οργής

  ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν· ὡς Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσ…

 • Salvation...

  2 ἐλέησόν με κύριε ὅτι ἀσθενής εἰμι ἴασαί με κύριε ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου 3 καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα καὶ σύ κύριε ἕως πότε 4 ἐπίστρεψον κύριε ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου(Ψαλμός 6) Miserere mei Domine quoniam infirmus sum…


 • Και το Φως εν τη Σκοτία Φαίνει-Et Lux in Tenebris Lucet...

  Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν (Ιωανν.1:5) Εt lux in tenebris lucet et tenebrae eam non conprehenderunt (Johan.1:5) והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃ The light shines in the darkness, and the darkness hasn't overcome it. Und da…

 • Sunday of the Paralytic - Cura Animae

  ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα,ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν ξηρῶν ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κο…

 • In Spirit And Fire...

  ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν, ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·(Ματθ. 3:11) ego quidem vos baptizo in aqua in paenitentiam qui autem post…


 • Sword of Spirit...

  καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ.(Εφεσ.6:17) et galeam salutis adsumite et gladium Spiritus quod est verbum Dei (Ephes. 6:17) And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which…

 • Caeli Enarrant Gloriam Dei...

  οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν θεοῦ ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα (Ψαλμ. 19:1) caeli enarrant gloriam Dei et opus manus eius adnuntiat firmamentum (Psalm 19:1) The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork. L…

 • Βεελφεγώρ - Beelphegor

  καὶ ἐτελέσθη Iσραήλ τῷ Βεελφεγώρ καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος τῷ Ισραήλ (Αριθμ. 25:3) initiatusque est Israhel Beelphegor et iratus Dominus (Numbers 25:3) And Israel joined himself unto Baalpeor: and the anger of the LORD was kindled against Israel. Israël s'a…


 • Και ο Τρίτος Άγγελος Εξέχεεν την Φιάλην Αυτού - Et Angelus Tertius Effudit Fialam Suam

  Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο αἷμα (Αποκάλυγη 16:4) et tertius effudit fialam suam super flumina et super fontes aquarum et factus est sanguis(Revel. 16:4) And the third angel pour…

 • Judas Curse

  Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδοὺς / παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις 4 λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα δίκαιον / ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπαν· τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ. 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν να…

 • Eν Κρυπτώ - In Abscondito

  σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.(Mατθ. 6:6) tu autem cum orabis intra in cubiculum tuum et cluso ostio tuo ora Patrem tuum…


66 items in total