Elderdog's documents

Elderdog does not post any docs yet.