Blackymiau's photos

P8280688 MC

28 Aug 2014 43
In Kreuzlingen

P7020748 MC

02 Jul 2013 79
Blick ans Schweizer Ufer...

P7020747 MC

02 Jul 2013 87
Blick nach Romanshorn...

P7020746 MC

02 Jul 2013 91
Hier die grossen Wellen von der Faehre...

P7020745 MC

P7020744 MC

02 Jul 2013 78
Eine der Faehren von Romanshorn nach Friedrichshafen,,,

P7020743 MC

P7020738 MC

02 Jul 2013 1 76
Schoenes Passagierschiff...

P7020742 MC

02 Jul 2013 66
Blick Richtung Rorschach...

P7020739 MC

02 Jul 2013 62
Nach dem Baden draussen...

P7020750 MC

02 Jul 2013 82
Auf dem Bodensee...

PB060041 MC

06 Nov 2011 71
6.11.2011...in einem Schrebergarten....

PB060099 MC

06 Nov 2011 80
Ende Spaziergang vom 6.11.2011....

PB060098 MC

PB060097 MC

PB060096 MC

PB060095 MC

PB060094 MC


98 items in total