φλόγα Alev

φλόγα Alev

Posted on 10/27/2009


Photo taken on October 18, 2009


See also...

Arches ArchesAuthorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 289 visits

Konstantin-Eleni Kilisesi-Sinasos...The Agios Konstantinos-Eleni Church-Sinasos...

Konstantin-Eleni Kilisesi-Sinasos...The Agios Konstantinos-Eleni Church-Sinasos...
"Ben en mukaddes kraliyet ailesinin kilisesiyim.Konstantin ve Helena'nın.1. Sultan Ahmed zamanında inşa edildim.1. Abdülmecid zamanında tezyin edildim. Ve meşhur Paisios piskopos olduğunda Sinasos halkının gayretleri ve harcamalarıyla 1729 da tamamlandım 1850 de onarıldım"

"Ναος ειµαι των πανσεπτον βασιλεων ευσβων + κωνσταντινου υαι ελενηςδιωυτων , των ασεβων + επι µεν ΣουλτανΑχµετη ανηγερϑην ολκως + επι δε Αµυζουλµετζιζη καλλωπισϑην ως εικος + υ επι της ιεραρχιας παισιου του κλεινου + δι αγωνωνκαι δαπανυς του της Συνασου κοινου−ανηγερον µεγ εκ βαϑρων τω 1729: επενσκευασδη δε τω 1850"

"I am a church the most August royal couple Konstantin and Helen. İn the times of Sultan Ahmed I was entirely built. I times of Abdulmedjid I was adorned as befits me. And in the era when the renowned Paisios was bishop through efforts and expenses by the public of Sinasos. Erected from it's foundation in 1729 repaired in 1850..."

19. yüzyılda, Kappadokia bölgesi-nin en gelişmiş yerleşimlerinden biri olan kasabada Ortodoks Rumlar, Müslümanlar ile birlikteyaşamışlardır. 19. yüzyılda kasabanın 3.000’e yakın nüfusun üçte biri Müslüman, üçte ikisininHıristiyan olduğu bilinmektedir. Kappadokia’nın diğer bölgelerinde yaşayan gayrımüslim va-tandaşların aksine, arazilerinin elverişli olmaması nedeniyle, tarımla geçimlerini sağlayama-yan Sinasoslular ticaretle ilgilenmiş, bu yolla zenginleşmişlerdir. Bu zenginliklerini, kasaba-larına büyük boyutlu konaklar, sosyal yapılar (Belediye binası, müze, otel, okul, kahvehane),kayaya oyma veya kagir dini yapılar inşa etmek için harcamışlardır. Kız ve erkek okullarında,çocukların zaten bildiği ve kullandığı Türkçe ve halk Yunancası’nın yanı sıra, ‘Katharevusa’adı verilen, aydınlarla kilise mensuplarının kullandığı, antik Yunanca’ya öykünen bir dili deöğretiliyordu. 1923 yılındaki Lozan Antlaşması ile Sinasoslular kasabalarını terk ederek, Mer-sin Limanı üzerinden Yunanistan’a göçmek zorunda kalmışlar, orada Nea Sinasos’a yerleşmiş-lerdir. Öte yandan, Yunanistan’ın Kastoria (Kesriye) bölgesindeki Jerveni köyünde yaşayanMüslümanlar deniz yoluyla İzmir ve Mersin limanlarına, oralardan da Mustafapaşa’ya getiril-mişlerdir.Dini inanç ve ayinlerine son derecede bağlı olan Sinasoslular’ın sosyal yaşamlarına,evlerine, dini yapılarına ilişkin pek çok bilgi-belge ve doküman Atina’daki Küçük Asya Araş-tırmaları Merkezi’nde (KAAM) korunmaktadır. Çoğu Mübadele’den hemen sonra derlenmeyebaşlayan bu belgeler, 19. yüzyıl Sinasos’u hakkında oldukça önemli bilgiler barındırmaktadır.

Orthodox Greeks and Muslims lived side byside in the town, which was one of the most developed settlements in Kappadokia, especially inthe 19th century. Unlike the other non-muslim communities in the other regions of Kappadokia,the inhabitants of Sinasos earned their living by commerce (due to inadequate climate andgeographical conditions for agriculture) and enriched by commerce. This wealth was mostlyspent in constructing large-scale mansions, public buildings (municipality, museum, hotel,school, coffee houses-kahvehane), rock-cut or built religious buildings in their town. In theschools (both for boys and girls), apart from Turkish, which was already known and used bychildren, and Greek- the dialect spoken by the Greek population in the Kappadokia region,and another language named “Katharevusa” which was used by Greek intellectuals and laity,and similar to Ancient Greek. With Lausanne Treaty in 1923, the inhabitants of Sinasos hadto leave their town and immigrate to Greece over Mersin Port (harbour) and settled in NeaSinasos. On the other hand, the Muslim community living in Jerveni village in the Kastoria(Kesriye) region in Greece were brought to Mustafapaşa over sea through the Mersin and İzmirHarbours. Many documents and information regarding the family life, houses, and religiousbuildings of Sinasos inhabitants, who were deeply attached to their religious habits and rituals,are preserved in the Asia Minor Research Center (KAAM) in Athens. Most of them collectedafter the Population Exchange, the documents contain very important information about the19th century Sinasos.

MIKELO (Michel Dereyger), Salvatore, Evangrek63, xxx have particularly liked this photo


Comments
Evangrek63
Evangrek63
Very nice..poli kali foto dear Alev..Thank you..Is this in the entrance a mosaic dear Alev? if it is please add the photo to the mosaic group
9 years ago.