Marco's photos


 • SINJORO, MEMORU PRI MI, KIAM VI ESTOS EN VIA REGNO

  En tiu tempo, kiam oni krucumis Jesuon, la popolo staris kaj rigardis, la regantoj de la popolo mokis Jesuon kaj diris: «Li savis aliajn; nun Li savu sin mem, se Li estas vere la Mesio, la elektito de Dio!». Ankaŭ la soldatoj primokis Lin; ili alproksimiĝ…

 • PER VIA ĜISFINA PERSISTO VI SAVOS VIN MEM

  XXXIII ORDINARA TEMPO – 17an de novembro 2013 PER VIA ĜISFINA PERSISTO VI SAVOS VIN MEM – Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 21, 5-19 En tiu tempo kelkaj parolis pri la beleco de la templo, pro la ŝtonoj ĝin ornaman…

 • LI ESTAS DIO DE LA VIVANTOJ, NE DE LA MORTINTOJ

  En tiu tempo alproksimiĝis al Jesuo kelkaj sadukeoj, kiuj ne kredas je la reviviĝo; kaj demandis Lin: «Majstro, Moseo lasis al ni ĉi tiun skribitan ordonon: Se iu mortas, kaj lasas edzinon sen infanoj, lia frato edziĝu al la vidvino, kaj tiel li havu de ŝ…


 • LA FILO DE LA HOMO VENIS POR SERĈI KAJ SAVI LA PERDITAĴOJN

  En tiu tempo Jesuo eniris en Jeriĥon, por pasi tra tiu urbo. Tie vivis viro, nomata Zakĥeo. Li estis ĉefimpostisto, tre riĉa. Li klopodis vidi Jesuon, sed li ne povis pro la homamaso, ĉar li estis malalta je staturo. Tiam li kuris iom antaŭen kaj grimpis…

 • La impostisto revenis al sia domo justigita, male de la fariseo

  “Estu sanktaj, ĉar mi estas sankta”, tiu estas la devigo, la peto de la Dio de la Malnova Testamento, kaj la sankteco estas komprenata kiel grimpado al Dio pere de la observo de reguloj, de preceptoj, de ordonoj, de religiaj praktikadoj. Nu strange tiu in…

 • DIO FAROS LAŬ JUSTECO POR SIAJ ELEKTITOJ, KIUJ ALVOKAS LIN

  En tiu tempo Jesuo diris al siaj disĉiploj parabolon, por instrui kiel oni devas ĉiam preĝi kaj ne laciĝi. Li diris: «En iu urbo estis juĝisto, kiu neniun respektis: nek Dion, nek homojn. En tiu sama urbo estis ankaŭ vidvino. Ŝi iradis al tiu juĝisto ins…


 • NENIU DONIS GLORON AL DIO, KROM ĈI TIU FREMDULO

  En tiu tempo, dum Jesuo vojiris al Jerusalemo, Li pasis tra Samario kaj Galileo. Kaj kiam Li eniris en vilaĝon, iris renkonte al Li dek lepruloj, kiuj haltis malproksime kaj levis sian voĉon, dirante: „Jesuo, Sinjoro, kompatu nin!“. Tiam Jesuo diris al il…

 • SE VI HAVUS KREDON!

  En tiu tempo la apostoloj diris al la Sinjoro: „Kreskigu en ni la kredon!“ La Sinjoro respondis: „Se vi havus kredon tiel malgrandan kiel semero de sinapo, vi povus diri al ĉi tiu morusarbo: ,Elradikiĝu kaj ekplantiĝu en la maron‘, kaj ĝi obeus al vi. S…

 • DUM VIA VIVO VI RICEVIS VIAJN BONAĴOJN, KAJ LAZARO TIEL SAME MALBONAĴOJN, SED NUN LI RICEVAS KONSOLON, KAJ VI SUFERAS

  En tiu tempo Jesuo diris al la fariseoj: “Estis unu riĉulo, kiu estis vestita per purpuro kaj bisino, kaj festis lukse ĉiutage; kaj apud lia pordego estis kuŝigita almozulo, nomata Lazaro, kiu havis ulcerojn, kaj deziris esti nutrita per la panpecetoj kiu…


 • VI NE POVAS SERVI AL DIO KAJ AL MAMONO

  Kaj li diris ankaŭ al siaj disĉiploj: Estis unu riĉa homo, kiu havis administranton; kaj ĉi tiu estis denuncita al li, ke li disperdas lian havon. Kaj li alvokis lin, kaj diris al li: Kio estas tio, kion mi aŭdas pri vi? Donu al mi konton de via administr…

 • ESTOS ĜOJO EN LA ĈIELO PRO LA KONVERTIĜO DE UNUNURA PEKULO

  Kaj ĉiuj impostistoj kaj pekuloj alproksimiĝis al li, por aŭskulti lin. Kaj murmuris la Fariseoj kaj la skribistoj, dirante: Ĉi tiu akceptas pekulojn kaj manĝas kun ili. Kaj li parolis al ili la jenan parabolon, dirante: Kiu el vi, havante cent ŝafojn k…

 • KIU EL VI NE FORLASAS ĈIUJN SIAJN POSEDAĴOJN TIU NE POVAS ESTI MIA DISĈIPLO

  Kaj grandaj homamasoj iris kun li kaj li sin turnis, kaj diris al ili: Se iu venas al mi, kaj ne malamas sian patron kaj sian patrinon, kaj sian edzinon kaj siajn infanojn kaj fratojn kaj fratinojn, kaj eĉ ankaŭ sian vivon, li ne povas esti mia disĉiplo.…


 • ĈIU KIU SIN ALTIGAS ESTOS HUMILIGITA, KAJ KIU SIN HUMILIGAS TIU ESTOS ALTIGITA

  Kaj kiam li eniris en sabato en la domon de unu reganto de la Fariseoj, por manĝi panon, ili lin observis. Kaj li parolis parabolon al la invititoj, vidinte, kiel ili elektas la ĉefajn sidlokojn; li diris al ili: Kiam vi estas invitita de iu al edziĝa fe…

 • KAJ ONI VENOS EL ORIENTO KAJ EL OKCIDENTO KAJ SIDIĜOS EN LA REGNO DE DIO

  Kaj li iris tra urboj kaj vilaĝoj, istruante kaj irante ĉiam pluen al Jerusalem. Kaj iu diris al li: Sinjoro, ĉu malmultaj estas la savataj? Kaj li diris al ili: Strebu eniri tra la mallarĝa pordo; ĉar multaj , mi diras al vi, deziros eniri kaj ne povos…

194 items in total