Marco's photos


 • Jesuo naskiĝos de Maria, edzino de Jozefo, filo de David

  Mateo priskribas la naskiĝon de Jesuo ĉerpante inspiron en la unua libro de Biblio, Genezo, ĉar li volas indiki ke, en Jesuo, estas nova kreado. La libro Genezo komenciĝas per tiuj ĉi vortoj: “En la komenco Dio kreis la ĉielon kaj la teron”, kaj poste skr…

 • Ĉu estas Vi, kiu devas veni, aŭ ni devas atendi alian?

  La hodiaŭa evangelio reportas nin al la profunda krizo en kiun falis Johano la Baptisto. Li, kiu eĉ rekoninte en Jesuo la Mesion, komencas nun tion pridubi. Kial? Johano la Baptisto estis la heredanto de iu spiritualeco, de iu tradicio, de iu religieco, k…

 • Konvertiĝu, ĉar estas proksime la regno de la ĉielo.

  El la evangelio laŭ Mateo 3, 1-12 En tiuj tagoj venis Johano, la Baptisto, predikante en la dezerto de Judeo. Li diris: «Konvertiĝu, ĉar estas proksime la regno de la ĉielo». Pri Li aludis la profeto Jesaja, kiam li skribis ĉi tiujn vortojn: «Voĉo de kri…


 • VIGLU KAJ ESTU PRETAJ POR LIA ALVENO.

  1.a DIMANĈO DE ADVENTO 1an de decembro 2013 VIGLU KAJ ESTU PRETAJ POR LIA ALVENO. – Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Mateo 24, 37-44 En tiu tempo Jesuo diris al siaj disĉiploj: «Kiel okazis en la tempo de Noa, tiel est…

 • SINJORO, MEMORU PRI MI, KIAM VI ESTOS EN VIA REGNO

  En tiu tempo, kiam oni krucumis Jesuon, la popolo staris kaj rigardis, la regantoj de la popolo mokis Jesuon kaj diris: «Li savis aliajn; nun Li savu sin mem, se Li estas vere la Mesio, la elektito de Dio!». Ankaŭ la soldatoj primokis Lin; ili alproksimiĝ…

 • PER VIA ĜISFINA PERSISTO VI SAVOS VIN MEM

  XXXIII ORDINARA TEMPO – 17an de novembro 2013 PER VIA ĜISFINA PERSISTO VI SAVOS VIN MEM – Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 21, 5-19 En tiu tempo kelkaj parolis pri la beleco de la templo, pro la ŝtonoj ĝin ornaman…


 • LI ESTAS DIO DE LA VIVANTOJ, NE DE LA MORTINTOJ

  En tiu tempo alproksimiĝis al Jesuo kelkaj sadukeoj, kiuj ne kredas je la reviviĝo; kaj demandis Lin: «Majstro, Moseo lasis al ni ĉi tiun skribitan ordonon: Se iu mortas, kaj lasas edzinon sen infanoj, lia frato edziĝu al la vidvino, kaj tiel li havu de ŝ…

 • LA FILO DE LA HOMO VENIS POR SERĈI KAJ SAVI LA PERDITAĴOJN

  En tiu tempo Jesuo eniris en Jeriĥon, por pasi tra tiu urbo. Tie vivis viro, nomata Zakĥeo. Li estis ĉefimpostisto, tre riĉa. Li klopodis vidi Jesuon, sed li ne povis pro la homamaso, ĉar li estis malalta je staturo. Tiam li kuris iom antaŭen kaj grimpis…

 • La impostisto revenis al sia domo justigita, male de la fariseo

  “Estu sanktaj, ĉar mi estas sankta”, tiu estas la devigo, la peto de la Dio de la Malnova Testamento, kaj la sankteco estas komprenata kiel grimpado al Dio pere de la observo de reguloj, de preceptoj, de ordonoj, de religiaj praktikadoj. Nu strange tiu in…


 • DIO FAROS LAŬ JUSTECO POR SIAJ ELEKTITOJ, KIUJ ALVOKAS LIN

  En tiu tempo Jesuo diris al siaj disĉiploj parabolon, por instrui kiel oni devas ĉiam preĝi kaj ne laciĝi. Li diris: «En iu urbo estis juĝisto, kiu neniun respektis: nek Dion, nek homojn. En tiu sama urbo estis ankaŭ vidvino. Ŝi iradis al tiu juĝisto ins…

 • NENIU DONIS GLORON AL DIO, KROM ĈI TIU FREMDULO

  En tiu tempo, dum Jesuo vojiris al Jerusalemo, Li pasis tra Samario kaj Galileo. Kaj kiam Li eniris en vilaĝon, iris renkonte al Li dek lepruloj, kiuj haltis malproksime kaj levis sian voĉon, dirante: „Jesuo, Sinjoro, kompatu nin!“. Tiam Jesuo diris al il…

 • SE VI HAVUS KREDON!

  En tiu tempo la apostoloj diris al la Sinjoro: „Kreskigu en ni la kredon!“ La Sinjoro respondis: „Se vi havus kredon tiel malgrandan kiel semero de sinapo, vi povus diri al ĉi tiu morusarbo: ,Elradikiĝu kaj ekplantiĝu en la maron‘, kaj ĝi obeus al vi. S…


 • DUM VIA VIVO VI RICEVIS VIAJN BONAĴOJN, KAJ LAZARO TIEL SAME MALBONAĴOJN, SED NUN LI RICEVAS KONSOLON, KAJ VI SUFERAS

  En tiu tempo Jesuo diris al la fariseoj: “Estis unu riĉulo, kiu estis vestita per purpuro kaj bisino, kaj festis lukse ĉiutage; kaj apud lia pordego estis kuŝigita almozulo, nomata Lazaro, kiu havis ulcerojn, kaj deziris esti nutrita per la panpecetoj kiu…

 • VI NE POVAS SERVI AL DIO KAJ AL MAMONO

  Kaj li diris ankaŭ al siaj disĉiploj: Estis unu riĉa homo, kiu havis administranton; kaj ĉi tiu estis denuncita al li, ke li disperdas lian havon. Kaj li alvokis lin, kaj diris al li: Kio estas tio, kion mi aŭdas pri vi? Donu al mi konton de via administr…

194 items in total