Slim Redbud's documents

Slim Redbud does not post any docs yet.