Keywords

esperanto
evangelio
vangelo
ueci
palmodimanĉo


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

246 visits

PALMODIMANĈO-jaro A


La videoevangelio estas cxi tie:
http://www.youtube.com/user/laparoladidio#p/c/A5B1AF1EF0B4B941

http://www.ueci.it

PALMODIMANĈO (17. Apr. 2011)
La Pasiono de nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Mateo (26, 14 - 27, 66)

L. Jesuo estis kondukita antaŭ la roman guberniestron. Tiu demandis Lin:
A. „Ĉu Vi estas la reĝo de la Judoj?“
L. Jesuo respondis:
K. „Vi tion diras.“
L. Dume la ĉefpastroj kaj la altranguloj akuzis Lin; sed Li respondis nenion. Tiam Pilato diris al Li:
A. „Ĉu Vi ne aŭdas kiom da aferoj oni diras kontraŭ Vi?“
L. Sed Jesuo respondis al li eĉ ne unu vorton, tiel ke la provincestro ege miris.
Ĉiujare, okaze de Paskofesto, la guberniestro kutimis liberigi al la homamaso unu malliberulon, kiun ili deziris. Oni havis tiam faman malliberulon: Barabason.
Kiam tumulta amaso kunvenis, Pilato demandis:
A. „Kiun vi deziras, ke mi liberigu al vi: Barabason aŭ Jesuon, nomatan Kristo?“
L. Ĉar li bone sciis, ke pro envio la ĉefoj transdonis Lin.
Dum li sidis sur la tribunala seĝo, lia edzino sendis al li, por diri:
A. „Klopodu nenion decidi kontraŭ tiu Justulo, ĉar mi multe suferis pro Li ĉi-nokte en sonĝo.“
L. Dume la ĉefpastroj kaj la hebreaj altranguloj instigis la homamason postuli prefere Barabason kaj pereigi Jesuon. La guberniestro denove diris al ili:
A. „Kiun el la du vi volas, ke mi liberigu?“
L. Ili respondis:
A. „Barabason.“
L. Pilato daŭrigis:
A. „Kion do mi faros pri Jesuo, nomata Kristo?“
L. Ĉiuj respondis:
A. „Krucumu Lin!“
L. Kaj Pilato insistis:
A. „Kial? Kian malbonon Li faris?“
L. Sed ili des pli kriadis:
A. „Krucumu, krucumu Lin!“
L. Pilato, vidante ke nenio prosperas al li, sed kontraŭe, tumulto leviĝas, alportigis akvopelvon kaj lavis siajn manojn antaŭ la homamaso, dirante:
A. „Mi estas senkulpa pri la sango de tiu homo. Zorgu vi pri Li.“
L. La tuta popolo responde diris:
A. „Lia sango falu sur nin kaj sur niajn filojn.“
L. Tiam Pilato liberigis Barabason, sed Jesuon li skurĝigis, kaj transdonis Lin al la soldatoj, por ke Li estu krucumata.
Tiam la soldatoj kondukis Jesuon en la palacon de la guberniestro kaj kunvenigis ĉirkaŭ Li la tutan taĉmenton. Ili senvestigis Lin kaj surmetis al Li ruĝan mantelon. Ili plektis kronon el dornaj branĉoj kaj metis ĝin sur lian kapon; en lian dekstran manon ili metis bastonon. Poste, genuiĝante antaŭ Li, ili mokadis Lin, dirante:
A. „Saluton, rego de la Judoj!“
L. Dume ili kraĉis sur Lin, deprenis la bastonon de liaj manoj kaj frapadis per ĝi lian kapon. Kiam ili finis tiun mokadon, ili forprenis de Li la ruĝan mantelon kaj surmetis al Li liajn proprajn vestojn. Poste ili forkondukis Lin por krucumi.
Survoje ili trovis homon el Kireno, nomatan Simon, kaj devigis lin porti la krucon de Jesuo. Kiam ili alvenis al loko nomata Golgota, tio estas „Loko de Kranio“, ili haltis kaj volis trinkigi al Li vinon miksitan kun galo. Jesuo gustumis ĝin, sed Li ne volis trinki. Ili alnajlis Jesuon al la kruco, poste ili dividis inter si liajn vestojn, ĵetante lotojn. Kaj sidante, ili gardis Lin tie. Super lia kapo ili metis ŝildon kun skribita kondamna motivo: „Ĉi tiu estas Jesuo, la reĝo de la Judoj“. Tiam kun Li estis krucumitaj du rabistoj, unu dekstre de Li kaj unu maldekstre.
La preterpasantoj insultis Lin, balancante malestime la kapon, kaj dirante:
A. „Vi, kiu volis detrui la templon de Dio kaj rekonstrui ĝin dum tri tagoj, se vere Vi estas la Filo de Dio, savu Vin mem! Deiru de la kruco!“
L. Tiel same ankaŭ la ĉefpastroj, la leĝinstruistoj kaj la altranguloj, mokante diris:
A. „Aliajn Li savis, Sin mem Li ne povas savi! Li ja estas la reĝo de Izraelo; Li deiru nun de la kruco, kaj ni kredos je Li! Li ĉiam fidis al Dio, kaj diris: Mi estas la Filo de Dio. Nu, tiu savu Lin, se Li Lin amas.“
L. Ankaŭ la rabistoj, kiuj estis krucumitaj kun Li, tiel same insultis Lin.
Je tagmezo fariĝis mallumo sur la tuta lando ĝis la tria posttagmeza horo. Ĉirkaŭ tiu horo Jesuo ekkriis per laŭta voĉo:
K. „Eli, Eli, lema sabalitani?“
L. Tio estas:
K. „Mia Dio, mia Dio, kial Vi forlasis Min?“.
L. Kaj iuj el la apudstarantoj, aŭdinte tion, diris:
A. „Li vokas Elijan.“
L. Tuj unu el ili kuris kaj prenis spongon, trempis ĝin en vinagro, kaj, metinte ĝin sur kanon, donis al Li trinki. Sed la aliaj diris:
A. „Atendu; ni vidu, ĉu venas Elija, por savi Lin.“
L. Sed Jesuo, denove kriinte per laŭta voĉo, ellasis la spiriton.
L. Kaj jen la granda kurteno pendanta en la sanktejo disŝiriĝis en du pecojn, de supre ĝis malsupre; la tero tremis kaj la rokoj diskrevis; tomboj malfermiĝis kaj multaj korpoj de sanktaj mortintoj reviviĝis. Post la reviviĝo de Jesuo, ili, elirinte el la tomboj, eniris en la sanktan urbon kaj aperis al multaj.
La roma oficiro, kaj tiuj, kiuj estis kun li gardantaj Jesuon, pro la tertremo kaj ĉiuj aliaj okazaĵoj, tre timis kaj diris:
A. „Vere tiu estis Filo de Dio!“

Comments