Letero Postlasita de Viro Sin Mortiginta

 

ŝercaĵo

 

Kelkajn jarojn antaŭe mi edziĝis al vidvino, kiu havas jam plenkreskintan filinon. Poste mia patro edziĝis al mia edzina filino, kiu do fariĝis mia duonpatrino kaj mia patro fariĝis mia duonfilo. Du jarojn poste mia edzino naskis al mi filon, kiu do estas frato de mia duonpatrino. Mia filo nomas min patro kaj mi nomas mian filon onklo. Mia duonfilino naskis al mia patro filon, kiu do estas mia frato, sed li devas nomi min avo. Mi estas edzo de mia edzino, dum mia edzino estas patrino de mia duonpatrino, t.e. mia avino, kaj tial mi estas avo de mia memo. Nu, mi volas min mortigi…

一个男性自杀者的遗书: 

几年前,我跟一个寡妇结了婚,她有一个已成年的女儿,后来我父亲跟我妻子的女儿结了婚,我女儿就成了我的继母,我父成了我婿。两年后我妻子为我生了个儿子,他是我后母同母异父的弟弟,我儿子管我叫爸,我管我儿子叫舅舅。我女儿又为我的父亲生了一个儿子,他是我的弟弟,但他又必须得叫我外公。同时我是我妻子的丈夫,我妻子即是我后母的母亲是我的外婆,所以我是我自己的外公。于是我想到了死……