A parte de moitos outros actos interesantes, velaquí algo grande que perdemos os que non estivemos onte en Compostela.

A part de molts altres actes interessants, aquí teniu una gran cosa que ens vam perdre els qui no èrem ahir a Compostela.