Antaŭ 100 jarojn, la 16an de augusto 1908, en Dresdeno, nia asocio naskiĝis, dum la 4a Universala Kongreso. Jen eta raporto pri la agadoj de TEVA dum la ĵusa IVU-kongreso en Dresdeno:

De la 27a de julio ĝis la 1a de aŭgusto 2008 okazis en Dresdeno, Germanio, la 38a Internacia Vegetarana Kongreso, organizita de International Vegetarian Union (Internacia Vegetarana Unuiĝo – IVU). Same kiel Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio, IVU festis sian centjariĝon. Ĉeestis entute pli ol 600 vegetaranoj kaj veganoj el pli ol 30 landoj. Nome de TEVA, aktive partoprenis tri el ĝiaj estraranoj: Christopher Fettes, prezidanto, Francesco Maurelli, vicprezidanto kaj
Heidi Goes, sekretario. Inter la dekoj da prelegoj pri ĉiuspecaj aspektoj de vegetaranismo kiuj
okazis dum la kongreso, estis ankaŭ du rilataj al Esperanto. Lunde, la 28an de julio, Christopher Fettes parolis pri internacia amikeco inter vegetaranaj familioj pere de Esperanto, kaj montris fotojn pri internaciaj Esperanto-renkontiĝoj kie partoprenis multaj infanoj. Francesco Maurelli, vendrede, la 1an de aŭgusto, parolis pri la historiaj kaj ideologiaj ligoj inter la vegetarana kaj Esperanta movadoj. La vegetaranoj miris pri tio ke la esperantistoj multe kontribuis al la fondiĝo de la Internacia Vegetarana Unuiĝo. Fakte la vegetaranoj, antaŭ 100 jaroj, decidis kunveni en Dresdeno por fondi sian unuiĝon ĝuste pro tio ke la esperantistoj jam planis tie okazigi la kvaran Universalan Kongreson. Ambaŭ prelegoj allogis dekkelk partoprenantojn, kaj inter ili pluraj petis pli da informoj aŭ starigis demandojn kiuj montris sinceran interesiĝon. Lunde anonciĝis kurseto pri Esperanto kiu okazis ĉiutagmezon dum la kvar sekvaj kongrestagoj. Partoprenis la lecionojn homoj el diversaj landoj (Germanio, Usono, Aŭstrio, Hinda Unio, Britio, ...) kaj aĝkategorioj. Dum la tuta kongressemajno, TEVA havis budon kiu montris Esperantajn tradukojn de famaj verkoj kaj komiksoj, originalan literaturon kaj germanlingvajn informfoliojn pri Esperanto. Du esperantistoj el Dresdeno kelkfoje vizitis la budon kaj kundeĵoris. Kelkfoje homoj tiom entuziasmiĝis ke ili tuj surloke komencis lerni la lingvon. Ni sukcesis montri al la kongresanoj ke Esperanto daŭre ekzistas kaj nia amikema sinteno rezultis en multaj bonaj kontaktoj. Sed ne nur tio:
kelkaj el ili serioze pripensas partopreni en la venonta UK! Fotoj de la kongreso videblas ĉe www.ivu.org/teva kaj ĉe http://www.ivu.org/congress/2008/photos.

Francesco Maurelli kaj Heidi Goes por TEVA