Pasas la jaro 2008. Ĝi estis por ni malfacila kaj promesplena. Kiam en Krakovo februare ni decidis fondi novan revuon ankorau sen nomo ( la ideo, ke ĝi nomiĝu SPEGULO ) venis de Kazimierz Leja ), tian, pri kiu revis nia spirita patro, bedurinde ne plu vivanta - la poznano Tadeusz Chrobak - ni vere sentis timon kaj multiĝis demandoj: kiel, kion, por kiu, kiucele.

Kaj hodiau, kiam antau ni kuŝas kvar dikaj kajeroj - PRINTEMPO, SOMERO, AUTUNO, VINTRO - kun entute 256 paĝoj, ni jam scias pli-malpli la respondon al tiuj demandoj, kiuj tiam en Krakovo afliktis niajn pensojn.

KIEL? Simple atentokapte lau enhavo, sed ankau modeste kaj plaĉe lauaspekte.

Kion? Ĉiam tion, kio pensigas, kio restos longe en la memoro. Kiel ni diris, ligas nin diversaj spertoj de 1989, kiam falis malnovaj reĝimoj kaj aperis novaj ŝtatoj, do pri tiu diverseco ni volas paroli sen limigoj, sen baroj, sen tabuoj. Ligas nin Meza kaj Orienta Europo kaj tiun ĉi mondoparton ni klopodas malkovri - se eble - plej multe. Ligas nin diversgrade spertoj pri la du totalismoj - Hitlera kaj Stalina - kaj ni pensas, ke nia devo estas rememorigi, por ne forgesi la okazintan, sed ankau turni precipan atenton al tio, kio sekvos. La esperantistan movadon ni vidas kiel integran parton de la tiama kaj nuna historioj kaj volas ĝin prezenti intermiksite kaj entirite en la reton de la totalismaj reĝimoj - plej ofte malgrauvole kaj spite al la proppraj idealoj, sed ankau rekonite kaj agnoskite - kun respekto kaj estimo por la homama celado en la nova realo, kies komencon signas ĝuste 1989.

POR KIU? Por leganto postulema, por leganto aktive partoprenanta en la Esperanta kulturo, por leganto postulema, kiu ne lasas kontentigi sin per ia ajn kaĉo, kiu ŝatas alfronti temojn instigajn pense, sed estas samtempe malfermita al la opinioj de aliaj, por leganto, kiu - samkiel ni - malŝatas ĉion flatan, memlaudan, orgojlan kaj fanfaronan.

KIUCELE? Por malkovri novajn lokojn, ekkoni novajn homojn, eĉ e ili malsamas kaj havas aliajn opiniojn. SPEGULO volas per Esperanto forlasi la "verdan geton" kaj serĉi geamikojn inter la reprezentantoj de diversaj lingvoj, religioj kaj kulturoj. En iliaj opinioj ni trovas fojfoje la konfirmon de la Zamenhofaj idealoj kaj vidas, ke la esperantistaj klopodoj kaj strebadoj aktualas, sed ĝuste en konkordo kun la ekstera mondo. Ni ne povas plu esti izolita insulo en la oceano de homaj aferoj. Venis la plej urĝa tempo konstrui pontojn anstantau barilojn. La hodiaua mondo bezonas nin tiaj, kiaj ni estas - sen mitoj, sen falsaj ideologioj, sen diletanteco, kiel seriozajn partnerojn. Kaj al ĉi tiuj celoj servas ĝuste SPEGULO.

La nunan redakcion konsistigas la kvinopo: Tomasz Chmielik (ĉefredaktoro), Andreas Kuenzli, Kazimierz Lja, Lidia Ligęza kaj Stanisław Smigielski.

Ni atenas kontribuaĵojn de niaj legantoj. Ne hezitu, ne timu. Pliriĉigu la enhavon de SPEGULO kaj kunlaboru kun ni, por ke la revuo ĉiam estu pli alloga kaj pli interesa.

Por ke nia revuo vivu, ni bezonas vian helpon per abonoj. Se vi jam estas abonanto kaj leganto, ni petas diskonigi SPEGULON inter geamikoj, sed vi povas ankau donaci la abonon al esperantistoj en malriĉaj landoj.

La redakcio