Aperas 4 fojojn jare. Eldonkvanto:300 ekz. ISSN 1898-6803

Redaktas:Tomasz Chmielik - ĉefredaktoro (tchmj@wp.pl), Andreas Kuenzli (kuenzli@osteuropa.ch), Kazimierz Leja (spegulo@hejme.com.pl), Lidia Ligęza (konsilo@gmail.com), Stanisław Śmigielski (stansmi@neostrada.pl)

Kunlaboras:Luiza Carol (IL), Tomasz S. Chmielik, Zbigniew Galor, Jerzy O., Ryszard Rokicki (PL), Horst Vogt (DE).

Provleganto: Goncalo Neves (PT).

Eldonas kaj administras: Eldonejo Hejme, www.hejme.com.pl

Jarabono: - por poloj: 45 PLN, - por alilandanoj: 18 EUR (kun proritata sendado: en Europo 24 EUR, ekster Europo: 30 EUR

Pagu al: Wydawnictwo HEJME - Kazimierz LEJA, PL 41-250 Czeladź, str. Wąska 21/3

mBank:PL36 11402004 00003202 31411644 kodo BIC/SWIFT por mBank:BREXPLPWMBK, SORT CODE:11402004 Plena nomo kaj adreso de la banko: BRE BANK SA Internet Banking, Al. Mickiewicza 10, PL 90-050 ŁÓDŹ

Eksterlandanoj povas pagi ankau al UEA-konto de Kazimierz Leja <kazl-s>

Al abono kaj legado ankau dum la jaro 2009 - invitas VIN la redakcio de SPEGULO.