Ĉinio 2
 
Ŝjensi-Provinco
 
ŜJIAN / XI’AN, 3 milionoj da loĝantoj, Ĉefurbo de la Provinco :
 
Atendas min Sro WANG Tianyi, li helpas min ekloĝi en hotelo, vidalvide al la stacidomo. Post longa bus-veturado, li montras al mi sian kunlaboranton, sian oficejon, parton de sia tasko: eldonado de libroj kaj de revuo « Aktivas », informado al tutmondaj esperantistoj. Li nun devas helpi en finpreparado de la 89a Universala Kongreso de Esperanto, enpaki dokumentojn, kaj baldaŭ ekvojaĝi kun grupo de novesperantistaj Tibetanoj ĝis Pekino, pli ol mil kilometrojn fore, tio signifas pli ol dek kvin horojn trajne.Tutan antaŭtagmezon helpas min kara S-ino LI Qinxia kaj ŝia juna esperantista filo, daŭras longan tempon por sukcesi sendi, al mia hejma adreso, pakaĵon entenantan pezajn paperaĵojn. Unuafoje sola, mi kuraĝas promeni, kaj vespermanĝi en restoracio, de kiu venas Ujgur-stila muziko ĝis mia ĉambro.
 
Sekvan matenon, du surprizoj : mi hodiaŭ ne restos sen esperanto, unue ĉar min vokas Ŝanhaja Sro WANG Minhao ĉiĉeronanta antaŭkongresan grupon, due ĉar Sro WANG Tianyi anoncas sian viziton kun juna rusa paro. Li tre bone klarigas al ni, aldonante papereton kun precizigoj en la ĉina, kun esperanta traduko, por ke ni bonorde atingu la Muzeon de la terakotaj soldatoj kaj ĉevaloj.
Danil, Irina kaj mi busveturas 30 Km orienten, finhaltejo situas pli-malpli proksime de la Muzea enirejo. Suno jam estas tre varmiga, ombro rara, niaj ombreloj tre utilas ĝis eniro de la unua konstruaĵo. Preskaŭ tuj estas devige malsupreniri ; post la plej lasta ŝtupo, mi aŭdas esperanton, kiam mi apude rekonas Gesinjorojn GREEN el Aŭstralio. Ilin mi demandas ĉu Sro WANG Minhao estas ilia ĉiĉerono, kaj li tuj aperas. Li ĉimatene telefone diris al mi ke precize hodiaŭ ili vizitos la faman lokon, ke eble ni renkontiĝos, li pravis!
Triope ni vizitas la ĉambrojn de la trezoroj, kie staras: du bronzaj modeloj de ĉaroj, ĉiu tirata de kvar ĉevaloj, armiloj, kirasoj. Sub grandega halo, atendas viziton de milionoj da turistoj milo da statuoj, je skalo 1/1, de terakotaj militistoj kaj ĉevaloj,. Hazarde eltrovitaj de tri kamparanoj okaze de puto-fosado, en jaro 1974, ili konsistigas gravan antikvan artaĵon de Ĉinio.
 
Kiam li estis tre juna princo de Ĉin-Ŝtato, apud sia ĉefurbo ŜJANGJANG, ŜI HŬANG-DI ordonis ekkonstruadon de sia giganta tombejo, tiucele dum 37 jaroj devigis milionojn da malliberuloj streĉe labori. Li venkis plurajn najbarajn ĉefojn, tiel pligrandigante sian potencon. Kreante la unuan feŭdan ŝtaton kun centralizita reg-potenco, li en jaro 221 a. K. sin nomis Imperiestro.
La Grandan Muregon li 2000 Km longe konstruigis por protekti sin kaj sian novan landon kontraŭ invadoj de elnordaj « Barbaroj ». Li plialtigis impostojn, konstruigis larĝajn vojojn, fondis burokratan centralizitan administradon, unuigis skrib-sistemon, pes-mezuran kaj monan sistemojn. Dum inspekto-vojaĝo en jaro 210 a.K., li kvindekjara mistere malsaniĝis kaj mortis. Lia Maŭzoleo, apud LIŜAN-Monto, estas kaŝita sub tumulo piramid-forma (bazo proksimume kvadrata 450 x 450m, alto 46 m). La unua Imperiestro de Ĉin-dinastio volis poreterne ripozi ĉirkaŭita de siaj fidelaj soldatoj.
Revenante, ni elbusigas por viziti Parkon kun Somer-Palacoj de pluraj Imperiestroj kaj « Ban-baseno » utiliganta akvon el termofontoj. Ni baldaŭ revenas en alian antikvan Ĉefurbon ŜJIAN.
Ĝin ni forlasas: la juna paro trajne vendredon, mi fluge sabaton, por atingi
Unu el la tri Ĉefaj urboj, kaj nuna Ĉefurbo de Ĉinio
 
PEKINO / BEIJING , 11 milionoj da loĝantoj :
 
En la Universala Kongreso de Esperanto, okazas por mi pluraj gravaĵoj :
 
Ekskursoj, Duontagaj, unua en la kvartalo de Hutong’oj, tipaj malnovaj domoj, vizito de unu kun ĝardeno, rapida vizito de modesta infan-ĝardeno ; dua sur Tian’anmen-Placo kaj tra la Imperiestra Palaco, bedaŭrinde sub pluvego ; tria ĉirkaŭ la Somera Palaco, paŝante 728 metrojn en bele ornamita koridoro, atingante randon de la lago, kie flosas duetaĝa ŝipego skulptita el granda marmor-bloko, eniro sur drako-kapan ŝipon por mallonga promenado sur la Kunming Lago, kie videblas ĉarma deksep-arkaĵa ponto kaj Vanŝoŭ-Monteto kun pluraj imponaj konstruaĵoj. Tuttaga : entute 120 km-a veturado el Pekino. Inter tri motorciklistaj policistoj antaŭe, tri malantaŭe, la kvin sinsekvaj busoj sekure kaj rapide veturis, por ke ni povu pli profiti plenan plezuron vidi la Imponan Grandan Muron ĉe Mutianyu, promeni sur parto de ĝi, bone tagmanĝi, viziti plaĉajn Hongluo-Templon kaj Ĝardenegon.
 
Ĉinoj / Japanoj : estas ĝojige denove renkonti  ege afablajn gegastigintojn, S-inon WANG Lin, aliajn el ĉiuj vizititaj ĉinaj urboj, kaj jam konatiĝi kun gastigontoj japanaj, S-ino FUJIMOTO Ricko, Sro FUKUMOTO Hirotsugu. Ili plejparte estas membroj de Pasporta Servo, kiel S-ino CASH Johanino, samĉambrulino, mem postkongresonta en Ĉinio.
Internacia Koruso : feliĉo povi kanti kun kvindeko da gesamideanoj el ĉiuj mondregionoj, el kiuj Lin, Ricko, Johanino. Iom temporabe, ĝis vendredo, komence kaj fine de la Internacia Arta Vespero.
Spektakloj : plurnacieca ĉina vespero ; juna rusa esperantista pianisto Andrej Korobejnikov; « junulara vespero », kun programero de Lin kaj ŝia Ensemblo en belaj longaj roboj kaj kun ventumiloj.
 
Radioamatoroj, du ĉinaj BD2VBK Drako (LI Liang), BD5HAA Tai (XU Xiaojin, IL-376) ; kvar ge-koreaj DS1HON (LEE Sung Woo), HL1EFZ Anna Lusi (LEE Ji-Hyun), HL1ODL Jungĉjo (LEE Seung-yun IL 574 : PS), HL1SZQ (LEE Jung-kee) ; du japanoj, JE2KZP Saliko, JF2FOE Eko (GeSroj KUROYANAGI PS) ; unu Usonano KA7 VYX ; (JAHGER Frans) ; unu dulandano PY3DF/G0OOE, MAROBIN Lenio, Ĝenerala Sekretario de ILERA=Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj IL- 272) ; du ge-francoj F6DXL (DUMOULIN Yannick IL-545), F5RC (CHASSARD Renata IL-55).
 
Sciencistoj. Kiam la 15an de junio 1984 fondiĝis la sciencista kaj TeknikistaEsp°-Asocio sub la Ĉina Akademio de Sciencoj, estis elektitaj Sro ŜEN Ĉengĵu kiel unu el ĝiaj vicprezidantoj, S-ino ŬANG Yuchun kiel ĝia ĉefsekretariino (fonto : EPĈ Revuo, 1984.9 P 20). Ili, S-ino WANG Yuchun kaj edzo Sro SHEN Chengru invitas plurajn gekonatojn taksie veturi ĝis restoracio ĉe tablo de frandemuloj, viziti pensiulejon de la Pekina Scienco Universitato, foti en parko, partopreni Ĉi-Gong demonstracion gvidatan de ŝi, fine en ŝia apartamento, ni, inter donacoj, ricevas Ĉinstilan pentraĵon faritan de li. La invititoj jam gastigis ilin ekster Azio, nur mi estas escepto. Sekvan tagon, en la kongresejo, kiam mi sidas apud Sro SHEN, virino min salutas de S-ro HUANG Zecun (el ĜJINIAN, Ĉefurbo de Ŝandong-Provinco), kaj donas de li por mi pakaĵon. Jen la klarigo : S-ro HUANG kaj S-ino WANG antaŭ dek ses jaroj vojaĝis tra
Francio, kie mia frato Ĝorĝo ilin ekkoniskaj iom gastigis. Li donis al mi iliajn adresojn, kaj mi rilatis kun ili dum la pasinta printempo. Por mi grandaj Honoro kaj Memoraĵoj.