Ĉi-jare la 21-a Internacia Eo-semajno de la kulturo kaj turismo okazis en la hotelo "Gran Hotel Don-Juan", kiu situas en la urbo Lloret de Mar, ĉirkaŭ 78 Km. norde de Barcelono. La urbo Lloret de mar kuŝas ĉe la bordo de la maro kaj entenas ĉirkaŭ 40 800 da enloĝantoj kaj ĝi situas en la provinco de Girona.
Pri la hotelo mem, ĝia komforto estas tute kontentiga, estas nenio por diri, krom pri ĝia grandeco kiu tute ne estas homa, tuj videblas kiom gravas turismo en tiu regiono, norde kaj sude de Barcelono, feliĉe ni disponis pri salono sufiĉe izolita de la hotela vivo, ĉefe de la laŭta muziko kiu estis aŭdebla ĉe la teretaĝo. La manĝo, kiel kutime, estis abunda, iom tro, kaj bongusta.
Oficiale la semajno komenciĝis sabate la 5-an de Oktobro je la 11-a, sed ĝi vere komenciĝis vespere je la 22-a per la interkona vespero. La oficiala inaŭguro okazis dimanĉe, la 6-an, kun la ĉeesto de S-ro Romà Codina i Maseras, urbestro de Lloret de Mar. Post la inaŭguro okazis la komuna foto en la parko de la hotelo.
Post la tagmanĝo, S-ino Barbara Pietrzak, ĝenerala sekretario de UEA, prelegis pri la diversaj Eo-revuoj kaj pri Esperanto en Pollando. Sekve de tiu prelego, Rodica Todor, el Rumanio, gvidis kurson, iom improvizita pro la diversaj niveloj de le lernantoj, de komencantoj ĝis spertuloj. Dum ŝi prizorgis la komencantojn, la progresemuloj iris labori mem aparte. Dimanĉe la 6-an, la vespero estis libera.
Lunde, la 7-an, la tago komenciĝis per la kurso de Rodica Todor, sekvis tiun kurson la prelego de Paŭlo Branco, pri Eŭropo-Unio kaj pri la laboro de la Eŭropa administracio, en kiu laboras Paŭlo Branco. Sub la humora titolo: "kion oni kuiras en Bruselo?" kompreneble ne temis pri kuirado de mituloj kun frititaj terpomoj, Paŭlo Branco tute klare eksplikis kio estas la laboro de la Eŭropa komisiono kaj de la administracio en Bruselo. Tiu prelego fariĝis vere interesa.
Post la tagmanĝo okazis la aljuĝo de la premio Sirkorska Fighiera al Alicja Lewanderska-Quednau. Post la aljuĝo de la premio, ge-roj Aldis Buŝs parolis pri la verkisto, pentristo kaj komponisto, Mikolajus Konstantinas Ĉiurlionis (1875 / 1911 - 35 jara), li estis filo de litova orgenisto. Sekve frue li kontaktiĝis kun klasika muziko. La verkoj de Ĉiurlionis havas sian radikon en la fina fazo de la romantika epoko. Kiel pentristo Ĉiurlionis preferis pejzaĝojn, sed ankaŭ proksimis al la simbolismo. Vespere, Luis Serrano Perez gvidis debaton pri : Ĉu la esperanto movado kontentige progresas.
Marde, la 7-an, okazis duontaga ekskurso, perŝipe, al Tossa de Mar. Feliĉe la vetero bone akordiĝis kun ni, la suno brilis en tute sennuba ĉielo kaj ankaŭ ĝi estis bone lokita tiel ke, la klifoj estis perfekte videblaj kaj ke ĉiuj povis ĝui la belecon de la marborda pejzaĝo. Post vizito de la urbo kiu estas interesa malgraŭ la turisma invado kiu parte detruis la marbordon. La ŝipo revenigis nin ĝustatempe por la tagmanĝo. Post-tagmeze Wollfang Günther prelegis pri "Kulturoj de daŭropoveco" – La ekologia dimensio de Esperanto - . Sekve al la prelego, denove Rodica Todor gvidis kurson kaj, vespere S-ino Maria Ferigle prezentis DVD-on pri la opero: "La Traviata".
Merkrede, la 9-an, estis ekskurso tuttaga kiu kondukis nin, matene, al Girona kaj, post-tagmeze, al Cadaques. La tempo dediĉita, matene, al la vizito de la malnovaj kvartaloj de Girona estis vere ne sufiĉa, la vizito de tiuj malnovaj kvartaloj postulas pli da tempo, tiu vizito fariĝis nur instigo al nova kaj pli trankvila vizito al tiuj lokoj plenaj je historio. Poste per serpentuma vojo, tra la montara arbaro, ni atingis la urbon Cadaques, kiu entenas ĉirkaŭ 2 900 da enloĝantoj. Ni, ĉu piede, ĉu per turisma trajneto, vizitis la mirindan marbordon kun klifoj kaj golfetoj kaj ankaŭ ni havis vidon al la domo de Salvador Dali kies statuo staras sur la urba marbodo. Ankaŭ ĉi-tie oni vidas kiom gravas turismo. Reveninte, je la 22-a, la tago finiĝis per dua interkona vespero.
Jaŭde, la 10-an, je la 9-a 30, Rodica Todor gvidis la kutiman kurson, sekvis la dua parto de la prelego de Wolfgang Günther pri "Kulturoj de Daŭropoveco". Post-tagmeze Luis Serrano prelegis pri la temo:" La agrokulturo". Ne temis pri, kia maniere ricevi pli grandan produkto-kvanton, ĉu de maizo, ĉu de tritiko, sed pri influo de la agrokulturo en la rilatoj inter la homoj, ekde la pratempo ĝis nun. Vespere la tago finiĝis per koncerto kiun majstre prezentis la folklora ensemblo: "Montjuit" kaj, kiun certe ĉiuj ĝuis.
Vendrede, la 11-an, lasta tago de la semajno. matene ni faris viziton al la "Museo del Mar (Muzeo de la Maro)" kaj al historia centro de la urbo en kiu staras la paroka kirko "Sant Romà" arkitekture interesa.
post-tagmeze, ge-roj Aldis Buŝs prezentis la duan parton de ilia prelego pri Baltaj landoj, sekve, Paŭlo Branco prezentis Bildoj pri la baltaj Eo-tagoj, kaj, fine, je la 22-a finiĝis la semajno per trinkado de "Cremat". La trinkaĵo Cremat estas rumo bruligita kun kafo kaj aliaj spicaĵoj.
Tion kion mi klarigis, rilatas al la programo en kiu mi plej parte partoprenis. Sed Kompreneble, dum la tuta semajno, ĉiuj estis liberaj, ĉu libere viziti la urbon, ĉu promeni ĉe la marbordo, ĉu partopreni la proponitan programon, tio laŭplaĉe.

Rémy ESPERANTO

PS. En miaj albumoj, la albumo "Lloret de Mar - Hispanio", entenas bildoj kiuj entute rilatas al la ĉi supra teksto.