jeudi 9 octobre 2008

L’Esperanto

Semaine des Nobel. Aujourd'hui, c’est le Prix Nobel de littérature qui sera dévoilé. Demain, le Prix Nobel de la Paix. Pas de favoris pour ce dernier, mais une très longue liste de postulants, dont l'Esperanto, une langue internationale inventée il y a plus d'un siècle, encore parlée aujourd'hui.

On estime à 5 millions le nombre d'espérantophones dans le monde, dont 100.000 qui maîtrisent parfaitement la langue (plusieurs milliers en France). Le Polonais Zamenhof, qui a inventé l'Esperanto, voulait mettre fin aux incompréhensions, aux malentendus générateurs de conflits. Et cette langue construite a résisté au temps. Le nombre de locuteurs se maintient, et augmenterait même grâce à Internet. Il existe en quelque sorte un monde parallèle en Esperanto, avec sa littérature, sa musique, son cinéma...

L'Esperanto n'a jamais bénéficié de soutiens politiques forts. En France, seuls le PC et les Verts y sont clairement favorables. L'Esperanto doit aussi affronter beaucoup de préventions dans l'opinion. On parle de langue sectaire, abstraite, mais aucune étude n'étaye ces préjugés. Au contraire, le seul rapport récent sur la question date de 2005 (un rapport sur l'enseignement des langues étrangères comme politique publique) et d'après son auteur, le professeur d'économie François Grin, l'Esperanto présente beaucoup d'avantages, notamment financiers, si on décide de généraliser son enseignement en Europe (interview).

Mais pour que l'Esperanto progresse, précise François Grin, il faudrait que tous les pays européens se mettent d'accord et on en est très loin.

Un reportage de Franck Mathevon.

Ecouter (pendant une semaine je crois)

Je ci-dessous mets un film montrant un membre d'UEA plaidant dernièrement à l'ONU (en français) pour les langues minoritaires...

-----------------------------------------------------------

Lingvaj korektoj far franclingvanoj bonvenos, se necese)

Nobela Semajno. Hodiaŭ, estos malkaŝata la Nobelan Premion pri literaturo. Morgaŭ, la Nobelan Preion pri Paco. Ne videblas plejŝatotaj pri tiu lasta, sed tre longa listo de postulantoj, el kiuj Esperanto, iu internacia lingvo kreita antaŭ pli ol unu jarcento, daŭre parolata hodiaŭ.

Oni taksas la nombron de esperantparolantoj en la mondo je 5 milionoj, el kiuj 100 000 perfekte regas tiun lingvon (pluraj miloj en Francio). La Polo Samenhof, kiu kreis esperanton, volis haltigi la nekomprenojn kaj miskomprenojn, kiuj kreas konfiktojn. Nu tiu konstruata lingvo pluvivis jaro post jaro. La nombro da parolantoj ne malkreskas, ĝi probable eĉ kreskas dank'al interreto. Ekzistas iel paralela mondo per Esperanto, kun ties literaturo, muziko, kino...

Esperanto neniam profitis je fortaj politikaj subtenoj. En Francujo, nur Komunista Partio kaj Verdoj estas klare favoraj pri ĝi. Esperanto devas ankaŭ alfronti multajn antaŭjuĝojn en la ĝenerala publiko. Oni parolas pri sektema lingvo, abstrakta, sed neniu studo apogas tiajn antaŭjuĝojn. Male, la sola freŝdata raporto pri la temo aperis en 2005 (iu raporto pri instruado de fremdaj lingvoj, kile publika politiko) kaj, laŭ ties aŭtoro, la Profesoro pri ekonomio François Grin, Esperanto prezentas multajn avantaĝojn, inkluzive monajn , se oni decidus ĝeneraligi ĝian instruadon en Eŭropo.

Sed, por ke Esperanto antaŭeniru, aldonas François Grin, gravus la konsento de ĉiuj eŭropaj landoj, kaj oni ankoraŭ malproksimas je tio.

Jen filmo, kiu montras UEA-ano pledante por la malpli uzataj lingvoj en Unuiĝitaj Nacioj, antaŭ kelkaj semajnoj. Mi metos poste la hiperligon al la filmo en esperanto