[es en fr gr ha po pt ro ru tr Ukrainian ch ar]

Ottawa, 7 de abril (Prensa Latina) los Estados Unidos es un estado totalitario donde los espías del gobierno sobre sus ciudadanos y estos sin querer ceder su derecho a la privacidad, pero hoy un artículo de la institución académica canadiense Global Research.

Los estadounidenses renunció a esa prerrogativa a cambio de algo que no es su seguridad, y actualmente es muy difícil de seguir de cerca todas las formas en que las agencias de espionaje de Washington están viendo gente y gobiernos extranjeros.

La Agencia de seguridad nacional (NSA) presiona a las empresas privadas para que éstos entregan los datos de los teléfonos celulares, los proveedores en el extranjero y más protegidos secretos de algunos gobiernos extranjeros, agrega el trabajo firmado por Tyler Durden.

Con toda la conmoción de los aviones desaparecidos, la renovación de disputa del estilo de la guerra fría y con la manipulación de los mercados, si fácil para algunas para olvidar el tipo de gobierno orwelliano que existe en Washington, concluye el texto. RGH/RO/ES

USA is a totalitarian State

Ottawa, April 7 (Prensa Latina) The United States is a totalitarian State where the government spies on its citizens and these yield unintentionally your right to privacy, but today an article from the Canadian academic institution Global Research.

Americans resigned to that prerogative in exchange for something that's not exactly your safety, and currently it is very difficult to follow closely all forms in which the spy agencies of Washington are watching people and foreign governments.

The National Security Agency (NSA) presses the private companies so that these deliver the data from cell phones, providers abroad and most protected secrets of some foreign Governments, adds the work signed by Tyler Durden.

With all the commotion about the missing planes, the renewal of cold war-style dispute and with the manipulation of markets, if easy for some to forget the kind of Orwellian government that exists in Washington, concludes the text. RO/RGH/ES

USA est un état totalitaire

Ottawa, le 7 avril (Prensa Latina) les États-Unis sont un état totalitaire où les espions du gouvernement sur ses citoyens et ceux-ci produisent involontairement votre droit à la vie privée, mais aujourd'hui un article de l'établissement d'enseignement canadien Global Research.

Américains résignent à cette prérogative en échange de quelque chose qui n'est pas exactement votre sécurité, et actuellement il est très difficile de suivre de près toutes les formes dans lesquelles les agences d'espionnage de Washington regardent les gens et les gouvernements étrangers.

La National Security Agency (NSA) appuie les entreprises privées afin que ceux-ci livrer les données à partir de téléphones mobiles, les fournisseurs à l'étranger et plus protégées secrets de certains gouvernements étrangers, ajoute le œuvre signée par Tyler Durden.

Avec tout ce tapage sur les plans manquants, le renouvellement des conflits de type guerre froide et avec la manipulation des marchés, si facile pour certains d'oublier le genre de gouvernement orwellien qui existe à Washington, conclut le texte. RO/RGH/ES

ΗΠΑ είναι ένα ολοκληρωτικό κράτος

Οττάβα, 7 Απριλίου (Prensa Latina) οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα ολοκληρωτικό κράτος, όταν η κυβέρνηση κατασκοπεύει τους πολίτες της και αυτοί απόδοση ακούσια το δικαίωμά σας για προστασία της ιδιωτικής ζωής, αλλά σήμερα ένα άρθρο από το καναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα Global Research.

Αμερικανοί παραιτήθηκε από το προνόμιο αυτό σε αντάλλαγμα για κάτι που δεν είναι ακριβώς την ασφάλειά σας, και σήμερα είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει στενά όλες τις μορφές στις οποίες βλέποντας τις αντιπροσωπείες κατασκόπων της Ουάσιγκτον άτομα και κυβερνήσεις ξένων κρατών.

Η αντιπροσωπεία εθνικής ασφάλειας (NSA) πιέζει τις ιδιωτικές εταιρείες, έτσι ώστε αυτά να παραδώσει τα δεδομένα από κινητά τηλέφωνα, τους παρόχους στο εξωτερικό και πιο προστατευμένο μυστικά της ορισμένες ξένες κυβερνήσεις, προσθέτει το έργο υπογράφηκε από Tyler Durden.

Με την αναταραχή για τα ελλείποντα αεροπλάνα, την ανανέωση της διαφοράς του ψυχρού πολέμου-στυλ και με τη χειραγώγηση των αγορών, αν είναι εύκολο για κάποιους να ξεχνάμε το είδος του Όργουελ κυβέρνηση που υπάρχει στην Ουάσιγκτον, καταλήγει το κείμενο. RO/RGH/ES

Nan Etazini, ki se yon eta totalite

Ottawa, 7 Avril (Prensa Latina) The United States se yon eta totalite kote espions gouvènman yo sou sitwayen li yo ak sa rendement par dwa w pou la, men, jòdi a yon atik de la Kanadyen akademik enstitisyon rechèch Global.

Ameriken yo te demisyone pou sa prérogative pou yon bagay ki se pas exactement sekirite nou. Koulye a se trè difisil pou swiv kole ak tout fòm ki ajans espyon yo de Washington t' ap chache okazyon moun ak gouvènman etranje.

A nasyonal sekirite ajans (ANS) Sur konpayi pwive yo pou sa yo delivwe data de selilè, fournisseurs à Et ki pi protégé sekrè de kèk gouvènman etranje, ajoute tou sa te siyen pa Tyler Durden.

Ak tout a kabal apwopo disparisyon avyon, renouvèlman de gè fwad ak stil diskisyon ak manipilasyon de mache yo, si fasil pou kèk ladan pou nou bliye ki kalite Orwellian gouvènman ki ekziste nan Washington, se tèks la. RO/RGH/ES

USA jest państwem totalitarnym

Ottawa, 7 kwietnia (Prensa Latina) w Stanach Zjednoczonych jest w państwie totalitarnym, gdzie rząd szpieguje swoich obywateli i te dają nieumyślnie Twoje prawo do prywatności, ale dziś artykuł z kanadyjskich uczelni Global Research.

Amerykanie zrezygnował z tym przywilejem w zamian za coś, nie dokładnie to Twoje bezpieczeństwo, a obecnie jest to bardzo trudne do naśladowania ściśle wszystkich form, w których agencji szpiegowskich Washington oglądania ludzi i obcych rządów.

Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA) prasy prywatnych firm, tak aby dostarczyć te dane z telefonów komórkowych, dostawców za granicą i najbardziej chronionych tajemnic niektórych zagranicznych rządów, dodaje pracy podpisane przez Tyler Durden.

Z wszystkimi zamieszanie o brak samolotów przedłużenie zimnej wojny styl sporu i manipulacji na rynku, jeśli jest to łatwe dla niektórych zapomnieć tego rodzaju orwellowskim rządu, który istnieje w Waszyngtonie, stwierdza tekst. RGH/RO/ES

EUA é um estado totalitário

Ottawa, 7 abril (Prensa Latina) Os Estados Unidos são um Estado totalitário onde o governo espiona seus cidadãos e estes cedem de forma involuntária seu direito à privacidade, declara hoje um artigo da instituição acadêmica canadense Global Research.

Os norte-americanos renunciaram a essa prerrogativa em troca de algo que não é precisamente sua segurança, e atualmente é muito difícil seguir de perto todas as formas com as quais as agências de espionagem de Washington vigiam as pessoas e os governos estrangeiros.

A Agência de Segurança Nacional (NSA) pressiona as companhias privadas para que essas entreguem os dados dos telefones celulares, de provedores no exterior e dos segredos mais protegidos de alguns governos estrangeiros, acrescenta o trabalho assinado por Tyler Durden.

Com toda a confusão a respeito dos aviões desaparecidos, a renovação de disputas ao estilo da Guerra Fria e com a manipulação dos mercados, se fácil para alguns esquecer o tipo de governo Orwelliano que existe em Washington, conclui o texto. RO / RGH / ES

SUA este un stat totalitar

Ottawa, 7 aprilie (Prensa Latina) Statele Unite este un stat totalitar guvernul spioni pe cetăţenii săi şi aceste randament neintenţionat dreptul la intimitate, dar astăzi un articol la instituţia academică Canadian Global de cercetare.

Americanii a demisionat pentru această prerogativă în schimb pentru ceva care nu este exact siguranţa dumneavoastră, şi în prezent este foarte dificil să urmeze îndeaproape toate formele în care agenţiile spion Washington vizionaţi oameni şi guvernele străine.

Agenţia Naţională de securitate (NSA) prese companiile private, astfel încât acestea furniza datele la telefoane mobile, furnizorii de peste hotare şi cele mai protejate Secretele de unele guverne străine, adaugă lucrarea semnată de Tyler Durden.

Cu toate agitaţie despre avioanele lipsă, reînnoirea războiului rece-stil litigiu şi cu manipulare a pieţelor, dacă uşor pentru unii să uite un fel de guvern Orwellian care există în Washington, conchide textul. RO/RGH/ES

США является тоталитарным государством

Оттава, 7 апреля (Пренса Латина) Соединенные Штаты это тоталитарное государство, где правительство шпионов на своих граждан и они непреднамеренно дать ваше право на конфиденциальность, но сегодня статью от канадского учебного заведения глобальных исследований.

Американцы смирились с этой прерогативы в обмен на что-то, что это не совсем ваша безопасность, и в настоящее время очень трудно следовать тесно всех форм, в которых шпион учреждений Вашингтона смотрите люди и иностранных правительств.

Агентство национальной безопасности (NSA) прижимает частных компаний, чтобы доставить эти данные от сотовых телефонов, поставщиков за границей и наиболее охраняемые секреты некоторых иностранных правительств, добавляет работы, подписанный Тайлер Дерден.

Со всеми волнения о пропавших самолетов возобновление холодной войны стиль спора и с манипулированием рынками, если просто для некоторых забыть рода оруэлловской правительства, которая существует в Вашингтоне, заключает текст. RO/RGH/ES

ABD totaliter bir devlet olduğunu

Ottawa, 7 Nisan (Prensa Latina) Türkiye nerede hükümet ajanları vatandaşlarına ve bunlar üzerinde verim istemeden gizlilik, ama bugün bir makale sağ Kanada akademik kurumdan küresel araştırma totaliter bir devlet olduğunu.

Amerikalılar güvenliğini tam olarak olan bu ayrıcalıklı için karşılığında bir şey istifa etti ve şu anda Washington casus ajansları insanlar ve yabancı hükümetlere izliyor yakından tüm formları takip etmek çok zordur.

National Security Agency (NSA), böylece bunlar cep telefonları, Yurtdışı sağlayıcıları verileri sunmak ve bazı yabancı hükümetlerin en korunan sırlarını Tyler Durden tarafından imzalanan iş ekler özel şirketler basar.

Tüm bu kargaşadapek kayıp uçak, metin kolay eğer bazı tür bir Orwellian devlet Washington, varolan unutmak için soğuk savaş tarzı anlaşmazlık ve pazarlar, manipülasyon ile yenileme sonucuna varılıyor. RO-RGH-ES

США є тоталітарної держави

Оттава, 7 квітня (Пренс латина) Сполучені Штати є тоталітарну державу, де уряд шпигунів на своїх громадян і ці поступаються ненавмисно ваше право на приватність, але сьогодні статтю з канадських академічного інституту глобальних досліджень.

Американців у відставку, щоб що прерогативою в обмін на те, що це не зовсім Вашу безпеку, і в даний час дуже важко слідувати тісно всі форми, в якій spy агентств Вашингтон дивитеся людей і іноземних урядів.

Агентство національної безпеки (NSA) тисне приватні компанії, щоб вони доставити дані від стільникових телефонів, постачальників за кордоном і найбільш охоронюваних секретів деякі іноземні уряди, додає роботи, підписана Тайлер Дурден.

З всі хвилювання про зниклих без вести літаки відновлення холодної війни стиль спору та з маніпулювання ринками, якщо легко для деяких забути про такого роду Оруелла уряду, який існує в Вашингтоні, ми завершуємо текст. RO/RGH/ES

美国是一个极权国家

新华社渥太华 4 月 7 日 (Prensa Latina) 美国是一个极权国家地方政府间谍对其公民和这些无意中产量的隐私,但今天一篇文章从加拿大学术机构全球研究的权利。

美国人辞职到交换的东西不是你的安全,此项特权,目前它是很难按照密切的华盛顿的间谍机构正在观看人民和外国政府的一切形式。

国家安全代办处 (NSA) 按私人公司,因此这些从手机,国外供应商提供数据和最受保护的秘密的一些外国政府、 添加由泰勒德签署的工作。

失踪飞机的事这样混乱的重建冷战式的争端和与操纵的市场,如果很容易为一些人忘记的存在在华盛顿的奥威尔政府得出结论文本。RO/RGH/ES

الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة استبدادية


أوتاوا، 7 نيسان/أبريل (برنسا لاتينا) "أن الولايات المتحدة" هي دولة استبدادية حيث جواسيس الحكومة على مواطنيها، وهذه تعطي عن غير قصد الخاصة بك الحق في الخصوصية، ولكن اليوم مقالا من المؤسسة الأكاديمية الكندية "البحوث العالمية".

استقال الأميركيين إلى هذا الامتياز مقابل شيء، هذا هو بالضبط لا سلامتك، وحاليا من الصعب جداً أن تتبع عن كثب جميع الأشكال التي تراقب وكالات تجسس واشنطن الناس والحكومات الأجنبية.

وكالة الأمن الوطني (NSA) يضغط شركات القطاع الخاص حيث أن تسليم هذه البيانات من الهواتف المحمولة، مقدمي الخدمات في الخارج والأكثر من الأسرار المحمية من بعض الحكومات الأجنبية، ويضيف العمل الذي وقعه Durden تايلر.

مع كل الضجة حول الطائرات المفقودة، تجدد النزاع على غرار الحرب الباردة ومع التلاعب بالأسواق، إذا كانت سهلة بالنسبة للبعض أن ننسى هذا النوع من "الحكومة جورج أورويل" موجود في واشنطن، يختتم النص.