[es en fr gr ha it po pt ro ru tr ch ar]

Tel Aviv, 20 de Feb (Prensa Latina) el gobierno israelí está enviando secretamente a Uganda cientos de inmigrantes africanos indocumentados que buscaban asilo en este país, donde su presencia es rechazada debido al racismo. Uganda fue uno de los países, junto con Argentina, donde el movimiento sionista mundial propuesto en principios del siglo XX crear un hogar nacional para los judíos que habían enfrentado la persecución religiosa.

El Ministro del interior Gideon Saar dijo hace unas semanas que 1.500 africanos que entraron ilegalmente en el territorio deben abandonar el país este mes tras la firma de un acuerdo, cuyos detalles se desconocen, con una tercera nación, que parece ser de Uganda.

Por su parte, el primer ministro Binyamin Netanyahu dijo que los inmigrantes africanos indocumentados representan una amenaza para el carácter judío del Estado israelí.

En diciembre pasado, un miembro del Knesset de origen etíope, Pna Tamano-Shata, intentó donar sangre, pero los paramédicos rechazaron su intento porque era negra.

Después de la protesta, se aceptó la donación de sangre, pero quedó claro que no iba ser utilizado porque era un "etíope tipo especial," SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

Israel to secretly expel African migrants

Tel Aviv, Feb 20 (Prensa Latina) The Israeli government is secretly sending to Uganda hundreds of undocumented African migrants who were seeking asylum in this country, where their presence is rejected due to racism. Uganda was one of the countries, along with Argentina, where the Zionist world movement proposed in early 20th century creating a national home for the Jews who had faced religious persecution.

Interior Minister Gideon Saar said several weeks ago that 1,500 Africans who illegally entered the territory must leave the country later this month following the signing of an agreement, whose details are unknown, with a third nation, which appears to be Uganda.

For his part, Prime Minister Binyamin Netanyahu said that undocumented African migrants represent a threat for the Jewish nature of the Israeli state.

Last December, a Knesset member of Ethiopian origin, Pna Tamano-Shata, tried to donate blood, but paramedics rejected her attempt because she was black.

After her protest, the blood donation was accepted, but it was made clear that it would not be used because it was a "special Ethiopian type," SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

Israël d'expulser secrètement des migrants africains

Tel-Aviv, le 20 février (Prensa Latina), le gouvernement israélien envoie secrètement à l'Ouganda des centaines d'africains sans-papiers qui demandaient l'asile dans ce pays, où leur présence est rejeté en raison du racisme. L'Ouganda a été l'un des pays, ainsi que de l'Argentine, où le mouvement sioniste mondial proposé en début du 20ème siècle, la création d'un foyer national pour les Juifs qui avaient fait face à la persécution religieuse.

Ministre de l'intérieur Gideon Saar a déclaré il y a plusieurs semaines que 1 500 africains entrés illégalement sur le territoire doivent quitter le pays ce mois-ci, après la signature d'un accord, dont les détails sont inconnus, avec un troisième pays, qui semble être l'Ouganda.

Pour sa part, le premier ministre Binyamin Netanyahu dit que les sans-papiers africains représentent une menace pour le caractère juif de l'Etat d'Israël.

En décembre dernier, un membre de la Knesset d'origine éthiopienne, Pna Tamano-Shata, a tenté de faire un don de sang, mais personnel paramédical a rejeté sa tentative parce qu'elle était noire.

Après sa protestation, le don de sang a été accepté, mais il a été précisé qu'il ne serait pas être utilisé parce que c'était un « spécial type éthiopien, » SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

Ισραήλ να απελάσει κρυφά Αφρικανοί μετανάστες

Τελ Αβίβ, στις 20 Φεβρουαρίου (Prensa Latina) η ισραηλινή κυβέρνηση κρυφά αποστολή στην Ουγκάντα εκατοντάδες Αφρικανούς μετανάστες χωρίς χαρτιά που ζητούσαν άσυλο στη χώρα αυτή, όπου η παρουσία τους απορρίπτεται λόγω του ρατσισμού. Ουγκάντα ήταν μία από τις χώρες, μαζί με την Αργεντινή, όπου σιωνιστική παγκόσμιου κινήματος που προτείνονται στο αρχές του 20ου αιώνα τη δημιουργία ενός εθνικού σπιτιού για τους Εβραίους που είχαν αντιμετωπίζουν θρησκευτικές διώξεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών Gideon Saar είπε πριν από μερικές εβδομάδες ότι 1.500 Αφρικανοί, οι οποίοι θα εισέλθει παρανόμως στην επικράτεια πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα αργότερα αυτόν το μήνα μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας, του οποίου τα στοιχεία είναι άγνωστα, με ένα τρίτο κράτος, που φαίνεται να είναι Ουγκάντα.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου Binyamin είπε ότι Αφρικής μετανάστες αποτελούν απειλή για την εβραϊκή φύση του κράτους του Ισραήλ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ένα μέλος της Knesset Αιθιοπίας προέλευσης, Pna Tamano-Shata, προσπάθησαν να δώσουν αίμα, Αλλά παραϊατρικό απέρριψε την προσπάθεια επειδή ήταν μαύρος.

Μετά από τη διαμαρτυρία της, έγινε αποδεκτή η δωρεά αίματος, αλλά κατέστη σαφές ότι δεν θα να χρησιμοποιηθεί επειδή ήταν ένας "ειδικός Αιθιοπίας τύπος," SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

Pèp Izrayèl la pou kache expulser imigran Afriken

Tel Aviv, 20 fevriye (Prensa Latina) ke gouvènman Izraelyen an kachèt voye pou Uganda Des a ki pa nan dosye imigran Afriken yo ki t ap chèche azil politik nan peyi sa a, kote pwezans yo te rejte akòz rasis. UGanda te yonn nan peyi yo, ansanm ak Ajantin, kote ke mouvman Sioniste mondyal te pwopoze nan byen bonè 20tyèm syèk ki kreye yon kay nasyonal pou jwif yo ki te fè fas a pèsekisyon relijye.

Minis Enteryè Gideon Sarre te di nan plizyè semèn de sa ke 1,500 Africains ki rantre ilegalman teritwa an dwe kite peyi a plus mwa sa a apwè siyen yon kontra, detay ki sont inconnu, ak yon twazyèm nasyon, ki parèt pou Uganda.

Pou l' pati, pwemye Minis Binyamin Netanyahu te di ke imigran afriken ki pa nan dosye repwezante yon menas pou jwif nati Izraelyen leta a.

Desanm ki sot pase, yon manb Knesset Etyopyen orijin, Pna Tamano-Shata, ki tap eseye pou bay san, men, gad medikal te rejte tantativ li paske li te nwa.

Apwe pwotèstasyon l, san don te aksepte, men, li te fè konnen ke li ta pa itilize paske li te gen yon "espesyal Etyopyen tip," SUS / SA / SJA / TGJ / MSL

Israele segretamente espellere migranti africani

Tel Aviv, 20 febbraio (Prensa Latina) il governo israeliano sta inviando segretamente a Uganda centinaia di immigrati africani che cercavano asilo in questo paese, dove la loro presenza è respinto a causa del razzismo. Uganda era uno dei paesi, insieme ad Argentina, dove il movimento sionista mondiale proposto nel 20 ° secolo, la creazione di una casa nazionale per gli ebrei che avevano affrontato la persecuzione religiosa.

Ministro degli interni Gideon Saar ha detto alcune settimane fa che 1.500 africani che sono entrati illegalmente nel territorio devono lasciare il paese questo mese successivi alla firma di un accordo, cui i dettagli sono sconosciuti, con una terza nazione, che sembra essere l'Uganda.

Da parte sua, primo ministro Binyamin Netanyahu ha detto che i migranti africani rappresentano una minaccia per la natura ebraica dello stato israeliano.

Lo scorso dicembre, un membro del Knesset di origine etiope, Pna Tamano-cristiano, ha cercato di donare il sangue, ma i paramedici respinto il suo tentativo perché nera.

Dopo la sua protesta, è stata accettata la donazione di sangue, ma è stato chiarito che non vuoi essere usato perché era un "etiope tipo speciale," SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

Izrael o potajemnie wydaleniu imigrantów z Afryki

Tel Awiw, 20 lutego (Prensa Latina) rząd izraelski potajemnie wysyła do Ugandy setki nieudokumentowanych migrantów Afryki, którzy szukali azylu w tym kraju, gdzie ich obecność jest odrzucone z powodu rasizmu. Uganda była jednym z krajów, wraz z Argentyny, gdzie ruch syjonistyczny świat proponuje w początku XX wieku, tworzenie domu dla Żydów, którzy w obliczu prześladowań religijnych.

Minister spraw wewnętrznych Gideon Saar powiedział kilka tygodni temu, że 1500 Afrykanów, którzy nielegalnie wjechali na terytorium muszą opuścić kraj jeszcze w tym miesiącu po podpisaniu porozumienia, którego szczegóły nie są znane, z kraju trzeciego, który wydaje się być Ugandy.

Ze swej strony Premier Benjamin Netanjahu powiedział, że nielegalnych imigrantów Afryki stanowią zagrożenie dla żydowskiego charakteru państwa izraelskiego.

W grudniu ubiegłego roku, członek Knessetu, pochodzenia etiopskiego, Pna Tamano – Shata, próbował oddać krew, ale sanitariuszy odrzucił jej próba, bo była czarna.

Po jej protestu, oddawania krwi została przyjęta, ale to było jasne, że to nie będą wykorzystywane bo to "specjalne Birr typu," SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

Israel secretamente expulsar imigrantes africanos

Tel Aviv, 20 de fevereiro (Prensa Latina) o governo de Israel está secretamente enviando para Uganda centenas de imigrantes africanos que buscavam asilo neste país, onde sua presença é rejeitada devido ao racismo. Uganda foi um dos países, juntamente com Argentina, onde o movimento sionista mundial proposto no início do século XX criando um lar nacional para os judeus que tinham enfrentado perseguição religiosa.

O ministro do interior Gideon Saar disse há várias semanas que 1.500 africanos que entraram ilegalmente no território devem deixar o país ainda este mês, após a assinatura de um acordo, cujos detalhes são desconhecidos, com uma terceira nação, que parece ser de Uganda.

Por sua parte, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu disse que os imigrantes africanos representam uma ameaça para a natureza judaica do estado de Israel.

Em Dezembro último, um membro do Knesset de origem etíope, Pna Tamano-Shata, tentou doar sangue, mas os paramédicos rejeitaram a tentativa dela porque ela era negra.

Após o protesto, a doação de sangue foi aceite, mas ficou bem claro que não poderia ser usado porque foi um "etíope tipo especial," SUS / SA / AJS / Fernando / MSL

Israel a expulza secret migranţii African

Tel Aviv, 20 februarie (Prensa Latina) Guvernul israelian este secret trimiterea la Uganda sute de imigranţii din Africa, care căutau azil în această ţară, în cazul în care prezenţa lor este respinsă din cauza rasismului. Uganda a fost una dintre ţări, împreună cu Argentina, unde mişcării sioniste lume propuse în începutul secolului XX, creând o Casa Naţională pentru evreii care au avut cu care se confruntă persecuţie religioasă.

Ministrul de interne Gideon Saar a spus câteva săptămâni în urmă că 1.500 africani care au intrat ilegal pe teritoriul trebuie să părăsească ţara ulterior această lună la semnarea unui acord, ale căror detalii sunt necunoscute, cu un neam al treilea, care pare a fi Uganda.

La rândul său, premierul Binyamin Netanyahu a declarat că imigranţii africane reprezintă o ameninţare pentru caracterul evreiesc din statul israelian.

Decembrie anul trecut, un membru al Knesset-ului de origine etiopiană, Pna tugulea-Shata, a încercat să doneze sânge, dar paramedicii respins încercarea ei, deoarece ea a fost negru.

După ei de protest, donarea de sânge a fost acceptată, dar acesta a fost făcut clar că acesta nu ar fi folosit pentru că a fost un "etiopian tip special," SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

Израиль тайно изгнать африканских мигрантов

Тель-Авив, 20 февраля (Пренса Латина) правительство Израиля тайно направляет в Уганду сотни африканских мигрантов, которые искали убежища в этой стране, где их присутствие отклоняется из-за расизма. Уганда является одной из стран, а также Аргентина, где Всемирного сионистского движения предложил в начале XX века, создания национального очага для евреев, которые столкнулись с религиозных преследований.

Министр внутренних дел Гидеон Саар сказал несколько недель назад, что 1500 африканцев, которые незаконно проник на территорию должны покинуть страну в конце этого месяца после подписания соглашения, детали которого неизвестны, с третьей страной, которая выглядит как Уганда.

В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что африканские мигранты представляют собой угрозу для еврейский характер государства Израиль.

В декабре прошлого года член кнессета эфиопского происхождения, Pna Тамано-Шата, пытался сдать кровь, но фельдшеров отклонил ее попытка, потому что она была черная.

После ее протест был принят донорства крови, но было ясно, что он будет использоваться не потому, что это был "Специальный эфиопский тип." SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

İsrail'in gizlice Afrikalı göçmenlerin sınırdışı

Tel Aviv, Şubat 20 (Prensa Latina) İsrail hükümeti, Uganda yüzlerce nerede varlıklarını ırkçılık reddedilir bu ülkedeki iltica belgesiz Afrikalı göçmenlerin gizlice gönderiyor. Uganda Arjantin nerede dünya Siyonist hareketi dini zulüm karşı karşıya Yahudiler için ulusal bir ev yaratmak Nahcivan önerilen, birlikte ülkelerden biri oldu.

İçişleri Bakanı Gideon Saar bölge yasadışı yollardan giren 1.500 Afrikalılar Bu Uganda gibi görünüyor üçüncü bir ülke ile anlaşma, ayrıntıları bilinmiyor, imzalama izleyen ay ülkeyi terk gerekir birkaç hafta önce söyledi.

Kendi payına, Başbakanı Binyamin Netanyahu, belgesiz göçmenlerin Afrikalı Yahudi İsrail Devlet niteliği için bir tehdit temsil söyledi.

Geçen Aralık ayında, Etiyopya kökenli, Pna Tamano-Shata, Knesset üyesi kan bağışı için çalıştı ama o siyah olduğu için sağlık görevlileri onu denemesi reddedildi.

Onu protesto sonra kan bağışı kabul edildi, ancak açık çünkü o "özel bir Etiyopyalı türü," o kullanılmayacağı da yapılma. SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

以色列秘密地驱逐非洲移民

特拉维夫,2 月 20 日 (Prensa Latina) 以色列政府偷偷地将发送到乌干达数以百计的无证的非洲移民寻求在这个国家,在他们的存在由于种族主义拒绝寻求庇护的人。乌干达是和阿根廷,哪里的犹太复国主义世界运动建议在 20 世纪初为那些曾面临宗教迫害的犹太人创造一个国家家的国家之一。

内政部长吉迪恩萨尔说: 几个星期前 1,500 非洲人非法进入该领土本月晚些时候签署的协议,其详细信息是未知的与第三个国家,似乎是乌干达后必须离开这个国家。

为他的部分,本雅明 · 内塔尼亚胡总理说无证非洲移民代表以色列国的犹太人性质的一个威胁。

去年 12 月,以色列议会成员的埃塞俄比亚裔,Pna 玉野-Shata,试着无偿献血,但医护人员拒绝她的尝试,因为她是黑人。

之后她抗议献血被接受了,但已明确的是它不会被用因为它是"特别埃塞俄比亚类型" SUS / SA / AJS / TGJ / MSL

إسرائيل سراً طرد المهاجرين الأفارقة


يتم إرسال تل أبيب، 20 شباط/فبراير (برنسا لاتينا) الحكومة الإسرائيلية سراً إلى أوغندا مئات من المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يلتمسون اللجوء في هذا البلد، حيث يتم رفض وجودها بسبب العنصرية. وكانت أوغندا واحدة من البلدان، جنبا إلى جنب مع الأرجنتين، حيث اقترحت الحركة الصهيونية العالمية في أوائل القرن 20th خلق وطن قومي لليهود الذين قد يواجهون الاضطهاد الديني.

وقال وزير الداخلية جدعون سار منذ عدة أسابيع أن الأفارقة 1,500 الذين دخلوا بصورة غير مشروعة الأراضي يجب مغادرة البلاد في أواخر هذا الشهر في أعقاب التوقيع على اتفاق، التفاصيل التي غير معروف، مع دولة ثالثة، ويبدو أن أوغندا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن المهاجرين الأفارقة الذين لا يحملون وثائق تمثل تهديدا للطابع اليهودي لدولة إسرائيل.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حاول عضو الكنيست من أصل إثيوبي، السلطة الوطنية الفلسطينية تامانو-شتا، للتبرع بالدم، ولكن المسعفين ورفض محاولة لها لأنها كانت سوداء.

بعد احتجاج لها، قبلت التبرع بالدم، إلا أنه كان واضحا أن ذلك لن تستخدم لأنه كان "نوع إثيوبية خاصة،"