[es en fr gr ha it po pt ro ru tr uk ch ar]

Paris, 27 de ene (Prensa Latina) el partido francés de extrema derecha frente nacional (FN) está liderando la intención de voto para las elecciones al Parlamento Europeo de mayo próximo, reveló una encuesta realizada por el Instituto Francés de opinión pública (IFOP) para el periódico Journal du Dimanche.

Según la encuesta, 23 por ciento de la población tiene la intención de votar por el FN en esas elecciones, por delante de la conservadora Unión por un movimiento Popular (21%) y el gobernante Partido Socialista (18).

Hace menos de un año, en mayo de 2013, estos tres grupos fueron en el mismo nivel, con 21 por ciento de la votación de cada uno, agrega IFOP. El viernes pasado, el FN anunció un acuerdo con la Liga Norte italiana para formar un grupo legislativo común en el Parlamento Europeo.

El pacto fue negociado por los líderes de estas dos organizaciones, Marine Le Pen y Matteo Salvini, durante una reunión celebrada el 15 de enero en Estrasburgo.

Los objetivos de estos grupos de extrema derecha incluyen para abandonar la zona del euro, limitando al máximo la emigración a Europa y promover el nacionalismo fanático. RMA / YCF / MGT / AMI

French extreme right leads surveys for European parliament

Paris, Jan 27 (Prensa Latina) The French extreme-right party National Front (FN) is leading vote intention for the elections for the European Parliament next May, revealed a survey carried out by the French Institute of Public Opinion (IFOP) for Journal du Dimanche newspaper.

According to the poll, 23 percent of the population intends to vote for the FN in those elections, ahead of the conservative Union for a Popular Movement (21 percent) and the ruling Partido Socialista (18).

Less than a year ago, in May 2013, these three groups were at the same level, with 21 percent of voting each, adds IFOP. Last Friday, the FN announced an agreement with the Italian Northern League to form a common legislative group in the European Parliament.

The pact was negotiated by the leaders of these two organizations, Marine Le Pen and Matteo Salvini, during a meeting held on January 15 in Strasbourg.

The objectives of these right-wing groups include to abandon the Eurozone, limiting to the maximum the emigration to Europe and promote fanatical nationalism. RMA / YCF / MGT / AMI

Extrême-droite Français mène des enquêtes pour le Parlement européen

Paris, 27 Jan (Prensa Latina), le parti d'extrême droite Français Front National (FN) est conduisant des intention de vote pour les élections pour le Parlement européen en mai prochain, a révélé une enquête réalisée par l'Institut Français d'Opinion publique (IFOP) pour le Journal Journal du Dimanche.

Selon le sondage, 23 % de la population a l'intention de voter pour le FN lors de ces élections, devant la conservateur Union pour un mouvement populaire (21 %) et la décision Partido Socialista (18).

Moins d'un an auparavant, en mai 2013, ces trois groupes étaient au même niveau, avec 21 % des votes chacun, ajoute IFOP. Vendredi dernier, le FN a annoncé un accord avec la Ligue du Nord italienne pour former un groupe commun législatif au Parlement européen.

Le Pacte a été négocié par les dirigeants de ces deux organisations, Marine Le Pen et Matteo Salvini, lors d'une réunion tenue le 15 janvier à Strasbourg.

Les objectifs de ces groupes d'extrême droite comprennent pour abandonner la zone euro, en limitant au maximum l'émigration vers l'Europe et à promouvoir le nationalisme fanatique. RMA / YCF / MTB / AMI

Γαλλικής ακροδεξιάς οδηγεί τις έρευνες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρίσι, 27 Ιαν (Prensa Latina) οι γαλλικές ακροδεξιού Κόμματος Εθνικού Μετώπου (FN) είναι οδηγεί πρόθεση ψήφου για τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προσεχή Μάιο, αποκάλυψε μια έρευνα που διενεργήθηκε από το γαλλικό Ινστιτούτο της κοινής γνώμης (IFOP) για την εφημερίδα Journal du Dimanche.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 23 τοις εκατό του πληθυσμού που σκοπεύει να ψηφίσει για το FN σε αυτές τις εκλογές, μπροστά από την συντηρητική Ένωση για ένα λαϊκό κίνημα (21 τοις εκατό) και το κυβερνών Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (18).

Λιγότερο από ένα χρόνο πριν, το Μάιο του 2013, αυτές οι τρεις ομάδες που ήταν στο ίδιο επίπεδο, με 21 τοις εκατό της ψηφοφορίας κάθε, προσθέτει το ΧΜΠΑ. Την περασμένη Παρασκευή, η FN ανακοίνωσε μια συμφωνία με την ιταλική Λίγκα του Βορρά για να σχηματίσουν μια κοινή νομοθετική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Σύμφωνο ήταν διαπραγματεύθηκε οι ηγέτες αυτών των δύο οργανώσεων, Μαρίν Λε Πεν και Matteo Salvini, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο.

Οι στόχοι της αυτές τις δεξιές ομάδες περιλαμβάνουν να εγκαταλείψει την ευρωζώνη, τον περιορισμό στο μέγιστο δυνατό βαθμό η μετανάστευση στην Ευρώπη και προώθηση του φανατικού εθνικισμού. RMA / YCF /: MGT / AMI

Fwansè ekstrèm dwat ki kondwi sondaj pou palman Ewopeyen an

Paris, Janvye 27 (Prensa Latina) a Fwansè pati extrême-dwat ki nasyonal devan (FN) se ki mennen vòt entansyon pou eleksyon pou palman Ewopeyen an Me kap vini an, a yon sondaj ki te pote pa Enstiti Franse de opinyon piblik (IFOP) pou jounal jounal du Dimanche.

Selon sondaj la, 23 pousan nan popilasyon an dakò an pou vote pou FN nan eleksyon sa yo, devan konsèvatif Inyon an pou yon mouvman popilè (21 pousan) Et la décision Partido Socialista (18).

Mwens ke yon ane de sa, nan Me 2013, twa gwoup sa yo te nan menm nivo ak 21 pousan v t yo chak, se sa IFOP ajoute. Vandredi dènye a, FN a a yon akò ak pati Nò lig Italyen an la pou fòme yon gwoup lejislativ komen nan palman Ewopeyen an.

Pak la te negosye pa lidè òganizasyon sa de yo, Marine Le Pen et Matteo Salvini, fèt nan yon reyinyon ki te fèt sou 15 janvye nan Strasbourg.

Objèktif de gwoup zèl dwat sa yo yo gen pou yo pati kite Eurozone an, te limite a yon maksimòm Emigrasyon an Ewòp e ankouraje fanatiques nasyonalism. RMA / YCF / MGT / AMI

Destra estrema francese conduce indagini per Parlamento europeo

Parigi, 27 gennaio (Prensa Latina) il partito di estrema destra francese Front National (FN) è leader di intenzione di voto per le elezioni per il Parlamento europeo maggio prossimo, ha rivelato un'indagine condotta dall'Istituto francese dell'opinione pubblica (IFOP) per giornale Journal du Dimanche.

Secondo il sondaggio, il 23 per cento della popolazione intende votare FN in quelle elezioni, davanti a conservatore Unione per un movimento popolare (21 per cento) e la sentenza Partido Socialista (18).

Meno di un anno fa, nel maggio 2013, questi tre gruppi sono stati allo stesso livello, con il 21 per cento del voto ciascuno, aggiunge IFOP. Venerdì scorso, FN ha annunciato un accordo con la Lega Nord italiana per formare un gruppo legislativo comune al Parlamento europeo.

Il patto è stato negoziato dai dirigenti di queste due organizzazioni, Marine Le Pen e Matteo Salvini, durante una riunione tenuta a Strasburgo il 15 gennaio.

Gli obiettivi di questi gruppi di destra includono per abbandonare l'Eurozona, limitando al massimo l'emigrazione in Europa e di promuovere il nazionalismo fanatico. RMA / YCF / MGT / AMI

Francuski skrajnej prawicy prowadzi badania dotyczące Parlamentu Europejskiego

Paryż, 27 Jan (Prensa Latina) francuska partia skrajnej prawicy jest Narodowy Front (FN) prowadzi zamiar głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego maja następnego, wykazały badania przeprowadzone przez francuski Instytut opinii publicznej (IFOR) dla Journal du Dimanche gazety.

Według sondażu 23 procent populacji zamierza głosować na FN w tych wyborach, przed konserwatywny Unii dla popularnych ruchu (21%) i orzeczenia Partido Socialista (18).

Mniej niż rok temu, w maju 2013 r. te trzy grupy były na tym samym poziomie, z 21% do głosowania każdego, dodaje IFOR. W ostatni piątek, FN ogłosił porozumienie z włoskiej Ligi Północnej do utworzenia wspólnej grupy legislacyjne Parlamentu Europejskiego.

Paktu była negocjowana przez przywódców tych dwóch organizacji, Marine Le Pen i Matteo Salvini, podczas spotkania w dniu 15 stycznia w Strasburgu.

Cele tych grup prawicowych należą do opuszczenia strefy euro, ograniczenie do maksimum emigracji do Europy i promowania fanatycznych nacjonalizmu. RMA / YCF / MGT / AMI

Extrema-direita francesa conduz pesquisas para o Parlamento Europeu

Paris, 27 de Jan (Prensa Latina) o partido de extrema-direita francês frente nacional (FN) está levando a intenção de voto para as eleições para o Parlamento Europeu em maio, revelou uma pesquisa realizada pelo Instituto Francês de opinião pública (IFOP) para jornal Journal du Dimanche.

De acordo com a pesquisa, 23% da população tem a intenção de votar a FN nessas eleições, à frente da conservadora União por um movimento Popular (21 por cento) e a decisão do Partido Socialista (18).

Há menos de um ano, em maio de 2013, estes três grupos foram no mesmo nível, com 21% do voto de cada um, acrescenta IFOP. Sexta-feira passada, a FN anunciou um acordo com a liga do norte italiano para formar um grupo legislativo comum no Parlamento Europeu.

O pacto foi negociado pelos líderes destas duas organizações, Marine Le Pen e Matteo Salvini, durante uma reunião realizada em 15 de Janeiro em Estrasburgo.

Os objectivos destes grupos de direita incluem para abandonar a zona euro, limitando ao máximo a emigração para a Europa e promover o nacionalismo fanático. RMA / YCF / MGT / AMI

Franceză extremă dreaptă conduce sondaje pentru Parlamentul European

Paris, Jan 27 (Prensa Latina) francez partidului de extremă-dreapta Frontul National (FN) este lider intentia de vot pentru alegerile pentru Parlamentul European mai următoare, a dezvăluit un sondaj efectuat de Institutul francez de opinia publică (IFOP) pentru ziarul Journal du Dimanche.

Potrivit sondajului, 23 la sută din populaţia intenţionează să voteze pentru FN în aceste alegeri, înaintea conservatoare Uniunii pentru o mişcare populară (21%) şi hotărârea Partido Socialista (18).

Mai puţin de un an în urmă, în mai 2013, aceste trei grupuri au fost la acelaşi nivel, cu 21% din vot fiecare, adaugă IFOP. Ultima vineri, FN a anunţat un acord cu Liga Nord italiene pentru a forma un grup comun de legislativă în Parlamentul European.

Pactul a fost negociat de liderii de aceste două organizaţii, Marine Le Pen şi Matteo Salvini, în timpul unei întâlniri a avut loc pe 15 ianuarie la Strasbourg.

Obiectivele acestor grupuri de dreapta includ să renunţe la zona euro, limitarea la maximum de emigrare în Europa şi de a promova naţionalismul fanatic. RMA / YCF / MGT / AMI

Французские ультраправые ведет обследований для Европейского парламента

Париж, 27 января (Пренса Латина) французский крайне правой партии, является Национальный фронт (FN) ведущий намерение голосования для выборов в Европейский парламент в мае следующего года, выяснилось, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) в газете Журналь дю диманш.

По данным опроса 23% населения намерена голосовать за FN в этих выборах, впереди консервативного союза за народное движение (21 процент) и правящая Социалистическая партия (18).

Менее чем год назад, в мае 2013 года, эти три группы были на одном уровне, с 21 процентов голосования каждый, добавляет IFOP. В прошлую пятницу, FN объявила соглашение с итальянской Северной лиги сформировать общие законодательные группу в Европейском парламенте.

Пакт был согласован руководителями этих двух организаций, Марин Ле Пен и Маттео Сальвини, на заседании, состоявшемся 15 января в Страсбурге.

Цели этих правых групп включают в себя отказаться от еврозоны, ограничивая максимальный эмиграции в Европу и продвинуть фанатичный национализм. RMA / YCF / MGT / АМI

Fransız aşırı sağ anketler Avrupa Parlamentosu için yol açar.

Paris, 27 Ocak (Prensa Latina) ulusal açık (FN) olan Fransız aşırı sağcı parti önümüzdeki Mayıs, Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy niyet lider Journal du Dimanche gazetesinde Fransız Enstitüsü kamu oyu (IFOP) tarafından yürütülen bir araştırma ortaya koydu.

Ankete göre nüfusun yüzde 23 FN halk hareketi (yüzde 21) ve iktidar Partido Socialista (18) muhafazakar Birliği öncesinde bu seçimlerde oy niyetinde.

Bir yıl önce Mayıs 2013 yılında bu üç grup her, oy yüzde 21 ile aynı düzeyde olduğunu IFOP ekler. Geçen Cuma günü, İtalyan Kuzey Ligi ile anlaşma Avrupa Parlamentosu'nda ortak bir yasama grup oluşturmak için FN duyurdu.

Paktın Marine Le Pen ve Matteo Salvini, bu iki örgüt liderleri tarafından 15 Ocak Strasbourg düzenlenen bir toplantıda müzakere edildi.

Bu sağcı gruplar hedeflerinin Avrupa maksimum Avrupa'ya Göç sınırlayarak, terk ve fanatik milliyetçilik teşvik içerir. RMA / YCF / MGT / AMI

Французький ультраправих веде дослідження для Європейського парламенту

Париж, 27 січня (Пренс латина) французька Екстрім право партія Національний фронт (FN) є провідні наміри голосування на виборах до Європейського парламенту в травні наступного року, показало дослідження, проведеного інститутом Французька громадської думки (IFOP) для журналу du Dimanche газети.

За даними опитування 23 відсотків населення має намір голосувати за FN в ті вибори, попереду консервативних Союз за народний рух (21 відсотка) і правляча партія Socialista (18).

Менш ніж через рік тому, у травні 2013 року, ці три групи були на тому ж рівні, з 21 відсоток голосування кожної, додає IFOP. Минулої п'ятниці, FN оголосила про укладення угоди з Північної італійської ліги для формування спільної групи законодавчих у Європейському парламенті.

Пакт був укладений лідери цих двох організацій, морських ле Пен і Маттео Salvini, під час зустрічі, який відбувся 15 січня в Страсбурзі.

Завдання цих правих груп включають відмовитися від єврозони, обмежуючи максимально еміграції до Європи і просувати фанатичного націоналізму. RMA / YCF / MGT / АМІ

法国极右带领欧洲议会的调查

巴黎 Jan 27 (Prensa Latina) 法国极右党国民阵线 (FN) 是领先的欧洲议会选举的投票意向明年 5 月透露,法国研究所的公众舆论 (产业) 为 Journal du Dimanche 报纸进行一项调查。

民意调查显示,23%的人口打算在这些选举中前一个受欢迎的运动 (21%) 和执政的党社会主义阵线 (18) 保守联盟, FN 为投票。

少于一年前,在 2013 年 5 月,这三个组是在相同的水平,其中 21%的投票每个,添加产业。上周五,新军宣布和意大利北方联盟达成协议,在欧洲议会中形成一组常见的立法。

公约 》 是在 1 月 15 日在斯特拉斯堡举行的会议期间海洋 Le 钢笔和 Matteo Salvini,这些两个组织的领导人进行谈判。

这些右翼团体的目标包括放弃欧元区的限制,最大限度向欧洲移民和促进狂热的民族主义。RMA / YCF / MGT / AMI

ويؤدي اليمين المتطرف الفرنسي الدراسات الاستقصائية للبرلمان الأوروبي


باريس، 27 يناير (برنسا لاتينا) حزب اليمين المتطرف الفرنسي الجبهة الوطنية (الجبهة الوطنية) يؤدي نية التصويت للانتخابات "البرلمان الأوروبي" أيار/مايو المقبل، وكشفت دراسة استقصائية أجراها المعهد الفرنسي "الرأي العام" (ايفوب) لصحيفة جورنال دو ديمانش.

ووفقا للاستطلاع، تعتزم 23 في المئة السكان التصويت للجبهة الوطنية في تلك الانتخابات، قبل الاتحاد المحافظ من أجل "حركة شعبية" (21 في المائة) والحاكم حزب الاشتراكية (18).

قبل أقل من عام في أيار/مايو عام 2013، كانت هذه المجموعات الثلاث على نفس المستوى، مع 21 في المئة من التصويت في كل منها، ويضيف ايفوب. يوم الجمعة الماضي، أعلنت الجبهة الوطنية اتفاقا مع "رابطة الشمال الإيطالية" تشكيل مجموعة تشريعية مشتركة في "البرلمان الأوروبي".

تم التفاوض على ميثاق قادة هاتين المنظمتين، مارين لوبان وسالفاني ماتيو، خلال اجتماع عقد في 15 كانون الثاني/يناير في ستراسبورغ.

وتشمل أهداف هذه الجماعات اليمينية التخلي عن منطقة اليورو، تحد إلى أقصى حد من الهجرة إلى أوروبا وتعزيز النزعة القومية المتعصبة.