[es en fr gr ha it po pt ro ru tr uk ch ar]

Malabo, 9 de ene (Prensa Latina) el crecimiento económico de la Central Africana económica y monetaria comunidad (CEMAC) llegará a 5.3 por ciento en 2014 en comparación con el 2,6% registrado en el 2013.

El anuncio fue emitido recientemente por el gobernador del Banco de Africa Estados Central (BEAC) y Presidente legal del Comité de política monetaria (MPC), Lucas Abaga Nchama, durante la cuarta reunión celebrada en la capital económica de Douala, Camerún.

Cuando citando a la oficial, prensa y oficina de información de la Guinea Ecuatorial observa la evolución del mundo economía en el cuarto trimestre del año 2013, así como económica, las estimaciones monetarias y financieras de la CEMAC se tuvieron en cuenta para la expedición de esa predicción.

Según la fuente, Abaga Nchama dijo que a los representantes de Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón, Congo, Chad y la República Centroafricana que 2014 se caracterizarán por una mejora en las condiciones económicas subregionales.

Abaga Nchama subrayó el progreso será posible gracias al aumento en la producción de combustible y las actividades del sector no petrolero. SGL / LCH / OCS

Central Africa to grow in 2014

Malabo, Jan 9 (Prensa Latina) The economic growth of the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) will reach 5.3 percent in 2014 in comparison to the 2.6 percent registered in 2013.

The announcement was recently issued by Governor of the Bank of Central African States (BEAC) and Statutory President of Monetary Policy Committee (MPC), Lucas Abaga Nchama, during the fourth meeting held in Douala, Cameroon's economic capital.

When quoting the official, the Equatorial Guinea's Press and Information Office noted the evolution of the world's economy in the fourth quarter of 2013, as well as economic, monetary and financial estimates of CEMAC were taken into account for issuing that prediction.

According to the source, Abaga Nchama told the representatives of Equatorial Guinea, Cameroon, Gabon, Congo, Chad and the Central African Republic that 2014 will be characterized by an improvement in sub-regional economic conditions.

Abaga Nchama underlined the progress will be possible thanks to the increase in the production of fuel and the activities of the non-oil sector. SGL / LCH / OCS

L'Afrique centrale à croître en 2014

Malabo, 9 Jan (Prensa Latina) la croissance économique de la Central African économique et monétaire communautaire (CEMAC) atteindra 5,3 % en 2014 en comparaison avec les 2,6 % enregistré en 2013.

L'annonce vient d'être publiée par le gouverneur de la Banque des Etats Afrique centrale (BEAC) et le Président statutaire du Comité de politique monétaire (MPC), Lucas Abaga Nchama, au cours de la quatrième réunion tenue dans la capitale économique du Cameroun, Douala.

Lorsque citant les officiels, de la Guinée équatoriale presse et bureau d'Information, a noté l'évolution du monde économie au quatrième trimestre de 2013, mais aussi économique, estimations monétaires et financières de la CEMAC ont été prises en compte pour la délivrance de cette prédiction.

Selon la source, Abaga Nchama a dit les représentants de la Guinée équatoriale, Cameroun, Gabon, Congo, Tchad et République centrafricaine que 2014 se caractérisera par une amélioration des conditions économiques sous-régionales.

Abaga Nchama a souligné les progrès seront possibles grâce à l'augmentation de la production de carburant et les activités du secteur non pétrolier. SGL / LCH / OCS

Κεντρική Αφρική για να αυξηθεί το 2014

Μαλάμπο, Ιαν 9 (Prensa Latina) η οικονομική ανάπτυξη της Κεντρικής Αφρικής οικονομικής και Νομισματικής Κοινότητας (CEMAC) θα φθάσουν 5.3 τοις εκατό το 2014 σε σύγκριση με το 2,6 τοις εκατό καταχωρηθεί το 2013.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε πρόσφατα από το διοικητή της Τράπεζας της κεντρική αφρικανική μέλη (BEAC) και εκ του νόμου Πρόεδρε της νομισματικής πολιτικής Επιτροπής (MPC), Lucas Abaga Nchama, κατά την τέταρτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην οικονομική πρωτεύουσα του Ντουάλα, Καμερούν.

Όταν αναφέροντας τον υπάλληλο, η Ισημερινή Γουινέα του γραφείου τύπου και πληροφοριών, σημείωσε την εξέλιξη των παγκόσμιων οικονομία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, καθώς και οικονομική, νομισματική και χρηματοοικονομική εκτιμήσεις της CEMAC ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση των εν λόγω πρόβλεψη.

Ανάλογα με την πηγή, Abaga Nchama είπε οι εκπρόσωποι της Ισημερινής Γουινέας, Καμερούν, Γκαμπόν, Κονγκό, το Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ότι 2014 θα χαρακτηρίζεται από μια βελτίωση στην υπο-περιφερειακές οικονομικές συνθήκες.

Abaga Nchama υπογράμμισε την πρόοδο θα είναι δυνατή χάρη στην αύξηση στην παραγωγή των καυσίμων και τις δραστηριότητες του τομέα μη-πετρέλαιο. SGL / LCH / OCS

Afrik santral a rete nan 2014

Malabo, Janvye 9 (Prensa Latina) kwasans ekonomik santral Afriken ekonomik ak monetè kominote (CEMAC) pral rive 5.3 pousan nan 2014-2.6 pousan anrejistre nan 2013.

Anonsman an te pibliye a pa yon gouvènè Bank nan santral Afriken Etazini (BEAC) ak estati legal Pwezidan de monetè règleman Komite (MPC), Lucas Abaga Nchama, pandan la reyinyon katriyèm a nan kapital ekonomik Douala, Kamewoun.

Lè kote yo mansyone ofisye, Sur la ekwateryal a ak biwo enfòmasyon a la evolisyon de mond lan économie nan katriyèm mwatye 2013, osi byen ke ekonomi, finansye ak monetè estimasyon de CEMAC te pran anndan konte pou distribiye prediksyon sa.

Selon sous la, Abaga Nchama a repwezantan Gine ekwateryal, Kamewoun, Gabon, Kongo, Chad ak Repiblik santafrik ke 2014 a se pa yon amelyorasyon nan kondisyon ekonomik rejyonal yo.

Abaga Nchama a pwogrè a pwal posib mèsi pou ogmantasyon nan pwodiksyon gaz ak aktivite yo ki sektè ki pa lwil la. SGL / LCH / OCS

Africa centrale a crescere nel 2014

Malabo, Jan 9 (Prensa Latina) la crescita economica del centrale africana economico e monetario comunitario (CEMAC) raggiungerà il 5,3% nel 2014 rispetto al 2,6 per cento registrato nel 2013.

L'annuncio è stato recentemente rilasciato dal governatore della banca di Central African stati (BEAC) e statutari Presidente di monetario politica Comitato (MPC), Lucas Abaga Nchama, durante la quarta riunione tenutasi nella capitale economica di Douala, Camerun.

Quando citando il funzionario, la Guinea equatoriale stampa e ufficio informazioni, ha osservato l'evoluzione del mondo economia nel quarto trimestre del 2013, oltre che economica, stime monetarie e finanziarie della CEMAC sono stati presi in considerazione per il rilascio di tale previsione.

Secondo la fonte, Abaga Nchama detto i rappresentanti della Guinea equatoriale, Camerun, Gabon, Congo, Ciad e Repubblica Centrafricana che 2014 sarà caratterizzato da un miglioramento delle condizioni economiche sub-regionale.

Abaga Nchama ha sottolineato i progressi sarà possibile grazie all'aumento della produzione di carburante e le attività del settore non petrolifero. SGL / LCH / OCS

Afryki Środkowej rosną w 2014 roku

Malabo, Jan 9 (Prensa Latina) Centralnej Afryki gospodarczej i monetarnej Wspólnoty (CEMAC) wzrost gospodarczy wyniesie 5,3% w 2014 roku w porównaniu do 2,6 procent zarejestrowanych w 2013 roku.

Ogłoszenie zostało wydane niedawno przez gubernatora banku o Centralnej Afryki Państwa (BEAC) i ustawowych prezydenta o pieniężnej polityki Komitetu (MPC), Lucas Abaga Nchama, podczas czwartego posiedzenia odbyła w Duali, Kamerun kapitału ekonomicznego.

Gdy cytując oficjalne, Gwinea Równikowa prasy i biuro informacji zauważyć ewolucji świata gospodarki w czwartym kwartale 2013, jak również ekonomiczne, monetarnej i finansowej szacunków CEMAC zostały wzięte pod uwagę dla wydawania tego przewidywanie.

Według źródła Abaga Nchama powiedział przedstawicieli Gwinei Równikowej, Kamerun, Gabon, Kongo, Czadzie i Republice Środkowej Afryki, że 2014 będzie charakteryzował się poprawy warunków ekonomicznych, sub-regionalnych.

Abaga Nchama podkreślił postęp będzie możliwe dzięki wzrostowi produkcji paliwa i działalności sektora ropy naftowej. SGL / LCH / OCS

África Central para crescer em 2014

Malabo, 9 de Jan (Prensa Latina) o crescimento econômico do Central Africano económico e monetário Comunidade (CEMAC) chegará a 5,3% em 2014, em comparação com os 2,6% registrados em 2013.

O anúncio foi publicado recentemente pelo governador do banco de Central Africano Estados (praia) e estatutários Presidente da política monetária Comité (MPC), Lucas Abaga Nchama, durante a quarta reunião realizada na capital econômica de Douala, Camarões.

Quando citar o oficial, a Guiné Equatorial imprensa e gabinete de informação observado a evolução do mundo economia no quarto trimestre de 2013, bem como econômica, financeiras e monetárias estimativas da CEMAC foram tidos em conta para que a previsão de emissão.

Segundo a fonte, a Abaga Nchama disse os representantes da Guiné Equatorial, Camarões, Gabão, Congo, Chade e República Centro Africana que 2014 será caracterizado por uma melhoria nas condições económicas sub-regionais.

ABAGA Nchama sublinhou o progresso será possível graças ao aumento da produção de combustível e as actividades do sector não-petrolífero. SGL / LCH / OCS

Africa Centrală să crească în 2014

Malabo, Jan 9 (Prensa Latina) creşterea economică Central africane economice şi monetare comunitare (CEMAC) va ajunge la 5.3% în 2014 în comparaţie cu 2,6% înregistrat în 2013.

Anunţul a fost emisă recent de guvernatorul comunitatea Banca de Central africane Statele (financiară) şi legal preşedintele de monetare politica Comitetului (MPC), Lucas Abaga Nchama, în timpul întâlnirii al patrulea loc în Douala, Camerun capitala economică.

Atunci când citând oficial, Guineea Ecuatorială presa si biroul de informare a remarcat evoluţia lumii economie în al patrulea trimestru din 2013, precum şi economice, estimări financiare şi monetare de CEMAC au fost luate în considerare pentru eliberarea de această predicţie.

Potrivit sursei, Abaga Nchama-a spus reprezentanţilor Guineea Ecuatorială, Camerun, Gabon, Congo, Ciad şi Republica Centrafricană că 2014 va fi caracterizat de o îmbunătăţire a condiţiilor economice sub-regionale.

Abaga Nchama a subliniat progresele va fi posibil datorită creșterii producției de combustibil şi activităţile din sectorul petrolului. SGL / LCH / OCS

Центральной Африке расти в 2014 году

Малабо, 9 Янв (Пренса Латина) экономический рост Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАЭВС) достигнет 5,3% в 2014 году по сравнению с 2,6 процента зарегистрированных в 2013 году.

Объявление недавно был выдан губернатором банка государств (Центральноафриканских) и законом президента по денежно-кредитной политики Комитета (ПДК), Лукас Абага Нчама, в ходе четвертого совещания, состоявшегося в экономической столице Дуала, Камерун.

При цитировании чиновник, прессы и информации Экваториальной Гвинеи отметил эволюцию в мире экономики в четвертом квартале 2013 года, а также экономических, валютных и финансовых оценок ЦАЭВС были приняты во внимание для выдачи этого прогноза.

Согласно источнику Абага Нчама сообщил представителям из Экваториальной Гвинеи, Камеруна, Габона, Конго, Чада и Центральноафриканской Республики, что 2014 будет характеризоваться улучшение в субрегиональных экономических условий.

Абага Нчама подчеркнул прогресс станет возможным благодаря увеличение производства топлива и ненефтяного сектора. SGL / LCH / OCS

2014 Yılında büyümeye Orta Afrika

Malabo, Ocak 9 (Prensa Latina) Orta Afrika ekonomik ve parasal topluluğu (CEMAC) ekonomik büyüme yüzde 5,3 ile karşılaştırıldığında yüzde 2,6 2013 yılında kayıtlı 2014 yılında ulaşacaktır.

Duyuru son zamanlarda Bank of Merkezi Afrika Birleşik Devletleri (BEAC) ve yasal Başkan, para politikası Komitesi (MPC) valisi tarafından verilmiş, Lucas Abaga Nchama, Douala, Kamerun'ın ekonomik başkenti dördüncü toplantı sırasında düzenlenen.

Ne zaman resmi, Ekvator Ginesi'nın Press ve Enformasyon Bürosu alıntı 2013 yılının dördüncü çeyreğinde, Ekonomi, hem de ekonomik dünya'nın evrimi kaydetti, parasal ve finansal tahminler CEMAC o tahmin verme dikkate alınmıştır.

Kaynağa göre Abaga Nchama Ekvator Gine, Kamerun, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti temsilcileri 2014 alt bölge ekonomik koşullar bir iyileşme ile karakterize olduğunu söyledi.

Abaga Nchama altı çizili ilerleme yakıt üretimi ve non-yağ sektör faaliyetlerinin artış sayesinde mümkün olacaktır. SGL / LCH / OCS

Центральна Африка рости в 2014

Малабо, 9 січня (Пренс латина) економічного зростання Центрального африканської економічного та валютного співтовариства (CEMAC) буде досягти 5,3% в 2014 році в порівнянні з 2,6 відсотка зареєстрованих в 2013 році.

Оголошення нещодавно було видано губернатор банку з центрального африканських держав (Центральноафриканського) і статутні президента з грошової політики комітету (ГДК), Лукас Абаг Nchama, під час четверте засідання відбулася в економічний капітал дуалом, Камерун.

При цитуванні офіційної, Екваторіальна Гвінея преси та Інформаційного бюро відзначив еволюції в світі економіка в четвертому кварталі 2013 року, а також економічні, грошово-кредитної і фінансової оцінки CEMAC були враховані за видачу цей прогноз.

За даними джерела Абаг Nchama повідомили представники Екваторіальної Гвінеї, Камерун, Габон, Конго, Чад та Центрально-Африканська Республіка що 2014 року буде характеризуватися поліпшення субрегіональних економічних умов.

Абаг Nchama підкреслив прогрес буде можливою завдяки росту обсягів виробництва палива та діяльності не є нафтового сектора. SGL / LCH / OCS

中部非洲增长 2014 年

马拉博,Jan 9 (Prensa Latina) 中部非洲经济和货币共同体的经济增长与注册在 2013 年的 2.6 %2014 年将达到 5.3%。

公告最近发表了非国家银行的中部非洲国家银行) 和法定总统的货币政策委员会 (MPC) 的总督,卢卡斯阿巴嘎 Nchama,在第四次会议期间举行在杜阿拉喀麦隆的经济首都。

时引述的官员,赤道几内亚的新闻和信息办公室指出演变中的世界经济在 2013 年第四季度,以及经济、 货币和金融的经济和货币共同体估计是考虑到发放这一预测的。

据消息来源说,阿巴嘎恩查玛告诉赤道几内亚、 喀麦隆、 加蓬、 刚果、 乍得和中非共和国代表 2014年的特征将是由分区域经济条件的改善。

阿巴嘎恩查玛强调方面取得的进展将会归功于燃料的生产和非石油部门的活动的增加。SGL / LCH / OCS

أفريقيا الوسطى النمو في عام 2014


مالابو، 9 يناير (برنسا لاتينا) النمو الاقتصادي "وسط أفريقيا الاقتصادية" والنقدية للمجتمع (وسط) سوف تصل إلى 5.3 في المائة في عام 2014 بالمقارنة مع 2.6 في المائة المسجلة في عام 2013.

الإعلان صدر مؤخرا عن حاكم المركزي الأفريقي الدول (مصرف) والقانوني الرئيس للنقد سياسة اللجنة (MPC)، لوكاس أباغا نشاما، خلال الاجتماع الرابع المعقود في العاصمة الاقتصادية دوالا، الكاميرون.

عندما نقلا عن المسؤول، الصحافة في غينيا الاستوائية، ومكتب المعلومات أشار إلى تطور الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2013، فضلا عن الاقتصادية في العالم، أخذت التقديرات المالية والنقدية لوسط أفريقيا في الاعتبار لإصدار هذه التوقعات.

ووفقا للمصدر، قال أباجا نشاما ممثلو كل من غينيا الاستوائية والكاميرون، الغابون، الكونغو، وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى أن 2014 سوف تتسم بحدوث تحسن في الظروف الاقتصادية دون الإقليمية.

نشاما أباغا أكد التقدم سيكون ممكناً بفضل الزيادة في إنتاج الوقود، وأنشطة القطاع غير النفطي.