[es en fr gr ha it po pt ro ru sl tr ba bu ca ch ar]

Ankara, 07 de noviembre (PL) La policía antidisturbios turca acusó hoy contra miles de manifestantes que estaban protestando por la construcción de un muro en la frontera con Siria, en la localidad del sudeste de Nusaybin.

Según los medios locales, las autoridades lanzaron gas lacrimógeno durante los enfrentamientos para dispersar a la multitud, compuesta principalmente por hombres que portaban banderas de la comunidad con los colores rojo, amarillo y verde.

Kurdos objetar la construcción de un muro de dos metros, que según las autoridades, tiene el propósito de obligar a los que quieren cruzar la frontera para ir a los puntos de control, así como evitar el contrabando.

Sin embargo, los manifestantes afirman que el objetivo del Gobierno es impedir fortalecer las relaciones entre las comunidades de la minoría a lo largo de ambos lados de la frontera. SGL / IOM / LMG

Turkish police crush protesters against wall at border with Syria

Ankara, Nov 7 (Prensa Latina) Turkish riot police charged today against thousands of demonstrators that were protesting the construction of a wall at the border with Syria, in the southeastern locality of Nusaybin.

According to the local media, the authorities launched tear gas during the clashes to disperse the crowd, mainly composed of men that were carrying flags of that community with the colors red, yellow and green.

Kurds object the construction of a two-meter high wall, which according to the authorities, has the purpose of forcing those who want cross the border to go to the check points, as well as avoiding smuggling.

However, the demonstrators hold that the Government's objective is to hinder strengthening relations between the communities of that minority along both sides of the border. SGL / IOM / LMG

Manifestants à l'écrasement de la police turque contre le mur à la frontière avec la Syrie

Ankara 7 novembre (Prensa Latina) police anti-émeute turque chargée aujourd'hui contre des milliers de manifestants qui protestaient contre la construction d'un mur à la frontière avec la Syrie, dans la localité du sud-est de Nusaybin.

Selon les médias locaux, les autorités ont lancé des gaz lacrymogènes lors des affrontements pour disperser la foule, principalement composée d'hommes qui portaient des drapeaux de cette communauté avec les couleurs rouge, jaune et vert.

Les Kurdes s'opposent à la construction d'un haut mur de deux mètres, qui, selon les autorités, a pour but de forcer ceux qui veulent traverser la frontière pour aller aux points de contrôle, ainsi que la contrebande d'éviter.

Cependant, les manifestants soutiennent que l'objectif du gouvernement est d'empêcher renforcement des relations entre les communautés de cette minorité le long des deux côtés de la frontière. SGL / IOM / LMG

Τουρκική διαδηλωτές φλερτ της αστυνομίας ενάντια στον τοίχο στα σύνορα με τη Συρία

Άγκυρα, 7 Νοέμβρη (Prensa Latina) Τα τουρκικά ΜΑΤ χρεώνεται σήμερα εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την κατασκευή ενός τείχους στα σύνορα με τη Συρία, στη νοτιοανατολική περιοχή της Nusaybin.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές ξεκίνησαν δακρυγόνων κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων για να διαλύσει το πλήθος, που αποτελείται κυρίως από άνδρες που μεταφέρουν σημαίες αυτής της κοινότητας με τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.

Κούρδοι αντικείμενο την κατασκευή ενός δύο-μετρητή υψηλό τείχος, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, έχει ως σκοπό να αναγκάσει όσους θέλουν διασχίζουν τα σύνορα για να πάνε στα σημεία ελέγχου, καθώς και την αποφυγή του λαθρεμπορίου.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να εμποδίσει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων της μειονότητας κατά μήκος των δύο πλευρών των συνόρων. SGL / IOM / LMG

Manifestan Tik kraze lapolis kont miray sou fwontyè ak peyi Siri

Ankara, Nov 7 (Prensa Latina) Tik revòlt polis te chaje jodi a kont dè milye de manifestan ki te pwoteste kont konstriksyon an nan yon miray nan fwontyè a ak peyi Siri, nan lokalite nan sidès Nusaybin.

Dapre medya lokal yo, otorite yo te lanse bay gaz pandan eklatman yo dispèse foul moun yo, sitou ki konpoze de moun ki te pote drapo nan ke kominote ak koulè yo wouj, jòn ak vèt.

Kid objeksyon konstriksyon an nan yon de-mèt gwo miray byen wo, ki selon otorite yo, gen pou bi nan fòse moun ki vle travèse fontyè a pou yo ale nan pwen yo chèk, osi byen ke kontrebann evite.

Sepandan, manifestan yo kenbe ki objektif Gouvènman an se anpeche relasyon ranfòse ant kominote ki te la yo minorite ansanm tou de bò fwontyè a. SGL / IOM / LMG

Turchi manifestanti schiacciamento di polizia contro muro al confine con la Siria

Ankara, 7 nov (Prensa Latina) Turco polizia antisommossa carica oggi contro migliaia di manifestanti che protestavano contro la costruzione di un muro al confine con la Siria, in località del sud-est di Nusaybin.

Secondo i media locali, le autorità hanno lanciato gas lacrimogeni durante gli scontri per disperdere la folla, prevalentemente composta da uomini che portavano le bandiere di quella comunità con i colori rosso, giallo e verde.

Curdi oggetto la costruzione di un muro alto due metri, che secondo le autorità, ha lo scopo di costringere coloro che vogliono attraversare il confine per andare ai punti di controllo, nonché di evitare il contrabbando.

Tuttavia, i manifestanti sostengono che l'obiettivo del governo è quello di ostacolare il rafforzamento delle relazioni tra le comunità di minoranza che lungo entrambi i lati del confine. SGL / IOM / LMG

Turecka policja protestujący przeciwko ścianie miażdżyć na granicy z Syrią

Ankara, 7. lis (Prensa Latina) Turecka policja zamieszki opłata dziś przeciwko tysiącom demonstrantów, które protestują budowę muru na granicy z Syrią, w południowo-wschodniej miejscowości SARYŁAMISZ.

Według lokalnych mediów, władze rozpoczęła gazu łzawiącego podczas starć, aby rozproszyć tłum, głównie złożonej z mężczyzn, który nieśli flagi tej społeczności z kolorami czerwonym, żółtym i zielonym.

Kurdowie sprzeciwiają budowę dwóch metrów wysokim murem, który według władz, ma na celu zmuszenie tych, którzy chcą przekroczyć granicę, aby przejść do punktów kontrolnych, a także przemytu unikanie.

Jednak demonstranci uważają, że celem rządu jest, aby utrudnić wzmocnienia stosunków między społecznościami tej mniejszości po obu stronach granicy. SGL / IOM / LMG

Turcos policiais manifestantes esmagamento contra muro na fronteira com a Síria

Ancara, 7 nov (Prensa Latina) motim polícia turca cobrado hoje contra milhares de manifestantes que protestavam contra a construção de um muro na fronteira com a Síria, na localidade do sudeste de Nusaybin.

De acordo com a imprensa local, as autoridades lançaram gás lacrimogêneo durante os confrontos para dispersar a multidão, composta principalmente de homens que levavam bandeiras dessa comunidade com as cores vermelho, amarelo e verde.

Curdos objeto a construção de um muro alto de dois metros, que, segundo as autoridades, tem a finalidade de obrigar aqueles que querem cruzar a fronteira para ir para os pontos de verificação, bem como evitar o contrabando.

No entanto, os manifestantes afirmam que o objectivo do Governo é impedir o fortalecimento das relações entre as comunidades de minoria que ao longo de ambos os lados da fronteira. SGL / IOM / LMG

Turcia protestatari zdrobi poliției împotriva perete de la granița cu Siria

Ankara, 07 noiembrie (Prensa Latina) scutierii turcă perceput astăzi împotriva a mii de demonstranți care au protestat față de construirea unui zid la granița cu Siria, în localitatea sud-est a Nusaybin.

Potrivit mass-media locale, autoritățile au lansat gaze lacrimogene în timpul ciocnirilor pentru a dispersa mulțimea, compus în principal din oameni care au fost cu steaguri ale comunitatii cu culorile roșu, galben și verde.

Kurzii obiect construirea unui zid înalt de doi metri, care potrivit autorităților, are scopul de a obliga pe cei care vor trece frontiera pentru a merge la punctele de control, precum și evitarea contrabandă.

Cu toate acestea, manifestanții susțin că obiectivul Guvernului este de a împiedica relațiile consolidarea între comunitățile din care minoritate de-a lungul ambele părți ale frontierei. SGL / IOM / LMG

Турецкая полиция давка протестующих против стену на границе с Сирией

Анкара, 7 ноября (Пренса Латина) турецкий спецназ взимается сегодня против тысяч демонстрантов, которые протестовали против строительства стены на границе с Сирией, в юго-восточной местности Нусайбине.

По данным местных СМИ, власти начали слезоточивый газ во время столкновений, чтобы разогнать толпу, в основном состоит из мужчин, которые были с флагами, что сообщества с цветами красный, желтый и зеленый.

Курды возражают строительство двухметровую стену, которая, по заявлению властей, имеет целью принудить тех, кто хочет пересечь границу, чтобы пойти в контрольно-пропускных пунктах, а также избежать контрабанды.

Тем не менее, демонстранты считают, что цель правительства заключается в том, чтобы помешать укреплению отношений между общинами, что меньшинства по обе стороны границы. SGL / IОМ / LMG

Turški policisti crush protestniki proti zidu na meji s Sirijo

Ankara, 7. november (Prensa Latina) Turkish nemirov policija je danes v breme tisoče demonstrantov, ki so protestirali gradnjo zidu na meji s Sirijo, v jugovzhodnem naseljem Nusaybin.

Po navedbah lokalnih medijev so oblasti sprožile solzivec med spopadi za razprševanje množice, v glavnem sestavljena iz ljudi, ki so nosili zastave tej skupnosti z rdečo, rumeno in zeleno.

Kurdi nasprotujejo gradnji dveh metrov visokega zidu, ki je po mnenju organov je namen silijo tiste, ki želijo prečkati mejo, da gredo na kontrolnih točkah, kakor tudi izogibanje tihotapljenje.

Vendar pa so demonstranti razsodilo, da je cilj vlade je, da ovira krepitev odnosov med skupnostmi te manjšine na obeh straneh meje. SGL / IOM / LMG

Suriye ile sınırında duvara Türk polisi ezilme protestocular

Ankara Nov 7, (Prensa Latina) Türk çevik kuvvet polisi Nusaybin güneydoğu mevkiinde, Suriye ile sınırında bir duvar yapımı protesto edildi göstericilerin binlerce karşı bugün ücret.

Yerel basına göre, yetkililer özellikle, kırmızı, sarı ve yeşil renkleri ile bu toplumun bayrakları taşıyan erkeklerin oluşan kalabalığı dağıtmak için çatışmalar sırasında göz yaşartıcı gaz başlattı.

Kürtler yetkililere göre, kontrol noktaları gitmek için sınır ötesi isteyenler, hem de kaçınarak kaçakçılık zorlama amacı vardır, iki metre yüksekliğindeki duvar, yapımı itiraz.

Ancak, göstericiler Hükümetin amacı, sınırın her iki yanında bu azınlığın toplum arasındaki ilişkilerin güçlenmesine engel olduğunu tutun. SGL / IOM / LMG

Turkiako polizia bihurritu hormaren aurka protesters at Siriako mugatik

Ankara, Aza 7 (Prensa Latina) Turkish riot polizia manifestariak kobratuko da, gaur egun, milaka izan ziren, Siriako mugatik at horma baten eraikuntza protesta, Nusaybin du hego herriaren aurka.

Tokiko komunikabideen arabera, agintariek abian jarri malko gasa liskarrak zehar jendetza, batez ere, gizonak ziren, komunitate horren banderak liburuetako koloreak gorria, horia eta berdea batera osatzen sakabanatu dira.

Kurduen aurka bi metroko horma altua da, hau da, agintarien arabera, nahi dutenentzat zeharkatu mugan to check puntu joaten dira, eta baita ere saihestuz kontrabandoa behartuz helburua du eraikuntza.

Hala ere, manifestariak eutsi Gobernuaren helburua da gutxiengoa duten komunitateen arteko harremanak sendotzea zailtzeko mugaz bi aldeetako batera. SGL / IOM / LMG

Турските протестиращите полицейски смаже срещу стената на границата със Сирия

Анкара, 07 ноември (Prensa Latina) Турски бунт полицията таксуват днес срещу хиляди демонстранти, които протестираха срещу изграждането на стена по границата със Сирия, в югоизточната местността Nusaybin.

Според местните медии, властите стартира сълзотворен газ по време на сблъсъците, за да разпръсне тълпата, съставена основно от мъже, които носеха знамена на тази общност с цветовете червено, жълто и зелено.

Кюрдите възрази изграждането на два метра висока стена, която според властите, има за цел да принуди тези, които искат да преминат границата отидете на пропускателните пунктове, както и избягване на контрабандата.

Въпреки това, на демонстрантите твърдят, че целта на правителството е да се възпрепятства укрепването на връзките между общностите на това малцинство от двете страни на границата. SGL / МОМ / LMG

Aixafament policia turca manifestants contra la paret a la frontera amb Síria

Ankara, 07 desembre (PL) La policia antiavalots turca ha acusat avui contra milers de manifestants que protestaven per la construcció d'un mur a la frontera amb Síria, a la localitat del sud-est de Nusaybin.

Segons els mitjans locals, les autoritats van llançar gas lacrimogen durant els enfrontaments per dispersar la multitud, composta principalment per homes que portaven banderes de la comunitat amb els colors vermell, groc i verd.

Kurds objectar la construcció d'un mur de dos metres, que segons les autoritats, té el propòsit d'obligar els que volen creuar la frontera per anar als punts de control, així com evitar el contraban.

No obstant això, els manifestants sostenen que l'objectiu del Govern és impedir les relacions d'enfortiment entre les comunitats de la minoria al llarg d'ambdós costats de la frontera. SGL / OIM / LMG

在与叙利亚边境土耳其警方粉碎靠墙的抗议者

安卡拉11月7日(Prensa拉提纳)今天土耳其防暴警察被控对数千名示威者抗议建设与叙利亚边境的墙面上,在东南努赛宾所在地。

据当地媒体报道,冲突期间推出催泪瓦斯驱散人群,主要由男人,这就是社区的标志颜色,红色,黄色和绿色。

库尔德人反对建设一个两米高的墙,根据当局,迫使那些谁想要过关去检查点,以及避免走私的目的。

然而,示威者认为,政府的目标是阻碍加强,少数社区之间的关系,沿边境两侧。 SGL / IOM / LMG

التركية المتظاهرين سحق الشرطة ضد الجدار في الحدود مع سوريا

أنقرة، 7 نوفمبر (برنسا لاتينا) شرطة مكافحة الشغب التركية اتهم اليوم ضد الآلاف من المتظاهرين أن كانوا يحتجون على بناء جدار على الحدود مع سوريا، في محلة الجنوبي الشرقي من نصيبين.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية، أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع خلال الاشتباكات لتفريق الحشود، وتتكون أساسا من الرجال الذين كانوا يحملون أعلام ذلك المجتمع مع الألوان الأحمر والأصفر والأخضر.

الاكراد يعترضون على بناء جدار مرتفع طوله متران، والتي وفقا للسلطات، لديه بغرض إجباره أولئك الذين يريدون عبور الحدود للذهاب إلى نقاط التفتيش، فضلا عن تجنب التهريب.

ومع ذلك، فإن المتظاهرين نرى أن هدف الحكومة هو تعيق تعزيز العلاقات بين المجتمعات من تلك الأقلية على طول كلا الجانبين من الحدود.