[es en fr gr ha pt ru tr ch ar]

Tel Aviv, 12 de septiembre (PL) Israel no ratificará el tratado sobre la prohibición de armas químicas, siempre y cuando otros países de la región poseen ellos, aseguró que el gobierno actual, en referencia indirecta a Siria que ha aceptado la eliminación de ese tipo de armamento. El ministro de Asuntos Exteriores israelí Ilana Stein afirmó que su país ha suscrito la Convención en 1993, mientras que otros no lo hicieron, pero no se refirió a la reciente decisión de Damasco para poner su arsenal bajo un control internacional para evitar un golpe de Estado militar de las potencias occidentales.

El tratado sobre la libertad, el desarrollo, la producción, almacenamiento y uso de armas químicas y su destrucción fue suscrito por 189 estados en 1993, y entró en vigor a partir de 1998, pasando a formar parte del Protocolo de Ginebra de 1925. Sólo cinco de los países reconocidos por la ONU todavía no han suscrito el acuerdo: Sudán del Sur, Corea del Norte, Angola, Líbano y Siria, que en la práctica ya ha manifestado su consentimiento.

Birmania e Israel son los dos países que aún no han ratificado el acuerdo. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hace unos días que existe el arsenal químico sirio sólo en respuesta a las capacidades militares israelíes.

La revista Foreign Policy Internacional publicó un documento de esta semana a partir de 1983 que se atribuye a la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., según el cual los satélites espías de Washington han detectado producción de armas químicas en Israel. SC / SA / ABO / RC / APB

Israel refuses to ratify chemical weapons prohibition

Tel Aviv, Sep 12 (Prensa Latina) Israel will not ratify the treaty on prohibition of chemical weapons as long as other countries in the region possess them, assured the government today, in indirect reference to Syria who has accepted the elimination of that type of armament. Israeli Foreign Minister Ilana Stein affirmed that her country had subscribed to the Convention in 1993, while others did not, but made no reference to the recent decision by Damascus to put its arsenal under international control in order to avoid a military coup by Western powers.

The treaty on the probation, development, production, storage and use of Chemical Weapons and their destruction was subscribed to by 189 states in 1993, and went into force starting in 1998, becoming part of the 1925 Geneva Protocol. Only five of the countries recognized by the U.N. still have not subscribed to the agreement: South Sudan, North Korea, Angola, Lebanon and Syria that in practice has now indicated its consent.

Burma and Israel are the two countries who have not yet ratified the agreement. Russian president Vladimir Putin said a few days ago that the Syrian chemical arsenal exists only in response to Israeli military capacities.

The international magazine Foreign Policy published a document this week from 1983 which is ascribed to the U.S. Central Intelligence Agency, according to which Washington spy satellites have detected chemical weapons production in Israel. SC / SA / ABO / RC / APB

Israël refuse de ratifier l'interdiction des armes chimiques

Tel Aviv, 12 septembre (Prensa Latina) Israël ne sera pas ratifier le traité sur l'interdiction des armes chimiques, tant que les autres pays de la région possèdent eux, a assuré le gouvernement aujourd'hui, en référence indirecte à la Syrie qui a accepté l'élimination de ce type de armement. Le ministre israélien des Affaires étrangères Ilana Stein a affirmé que son pays avait souscrit à la Convention en 1993, tandis que d'autres n'ont pas, mais ne fait aucune référence à la récente décision de Damas de mettre son arsenal sous contrôle international afin d'éviter un coup d'Etat militaire par les puissances occidentales.

Le traité sur la probation, le développement, la production, le stockage et l'utilisation des armes chimiques et sur leur destruction a été souscrite par 189 États en 1993, et est entré en vigueur à partir de 1998, de faire partie du Protocole de Genève de 1925. Seuls cinq des pays reconnus par les Nations Unies n'ont toujours pas souscrit à l'accord: le Soudan du Sud, Corée du Nord, l'Angola, le Liban et la Syrie, qui dans la pratique est maintenant manifesté son consentement.

Birmanie et Israël sont les deux pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré il ya quelques jours que l'arsenal chimique syrien existe seulement en réponse à des capacités militaires israéliens.

La politique étrangère internationale du magazine a publié un document de cette semaine de 1983 qui est attribué à l'Agence centrale de renseignement américaine, selon laquelle Washington satellites espions ont détecté production d'armes chimiques en Israël. SC / SA / ABO / RC / APB

Ισραήλ αρνείται να επικυρώσει την απαγόρευση χημικών όπλων

Τελ Αβίβ, 12 του Σεπτέμβρη (Prensa Latina) Το Ισραήλ δεν θα επικυρώσουν τη συνθήκη για την απαγόρευση των χημικών όπλων όσο σε άλλες χώρες της περιοχής έχουν αυτές, διαβεβαίωσε την κυβέρνηση σήμερα, σε έμμεση αναφορά στη Συρία ο οποίος δέχθηκε την εξάλειψη αυτού του είδους εξοπλισμών. Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ilana Stein επιβεβαίωσε ότι η χώρα της είχε προσυπογράψει τη Σύμβαση το 1993, ενώ άλλοι δεν το έκαναν, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στην πρόσφατη απόφαση από τη Δαμασκό να βάλει το οπλοστάσιό του υπό διεθνή έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθεί ένα στρατιωτικό πραξικόπημα από δυτικές δυνάμεις.

Η συνθήκη για τη δοκιμασία, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη χρήση των χημικών όπλων και την καταστροφή τους καλύφθηκε από 189 κράτη το 1993, και τέθηκε σε ισχύ από το 1998, να γίνει μέρος του πρωτοκόλλου της Γενεύης του 1925. Μόνο πέντε από τις χώρες που έχουν αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν ακόμη προσυπογράψει τη συμφωνία: Νότιο Σουδάν, η Βόρεια Κορέα, η Αγκόλα, το Λίβανο και τη Συρία ότι στην πράξη έχει δείξει πλέον τη συγκατάθεσή του.

Βιρμανία και το Ισραήλ είναι οι δύο χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία. Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ότι το συριακό χημικό οπλοστάσιο υπάρχει μόνο σε απάντηση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Το διεθνές περιοδικό Foreign Policy δημοσίευσε ένα έγγραφο αυτή την εβδομάδα από το 1983, η οποία αποδίδεται στον Οργανισμό Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία η Ουάσιγκτον κατασκοπευτικούς δορυφόρους έχουν εντοπιστεί παραγωγή χημικών όπλων στο Ισραήλ. SC / SA / ABO / RC / APB

Pèp Izrayèl la refize ratifye pwodui chimik zam entèdiksyon

Tel Aviv, Sep 12 (Prensa Latina) pèp Izrayèl la pa pral ratifye trete a sou entèdiksyon zam chimik osi lontan ke lòt peyi yo nan rejyon an posede yo, asire gouvènman an jounen jodi a, nan referans endirèk peyi Siri ki te aksepte eliminasyon an nan ki di ki kalite zam. Izraelyen Minis Zafè Etranje a Ilana Stein sètifye sa ki te nan peyi l 'abòne nan Konvansyon an 1993, pandan ke lòt moun pa t', men te fè pa gen okenn referans a desizyon an resan yo pa lavil Damas yo mete asenal li yo anba kontwòl entènasyonal yo nan lòd pou fè pou evite yon koudeta militè pa pouvwa oksidantal yo.

Te trete nan sou pwobasyon nan moman, devlopman, pwodiksyon depo a, ak itilizasyon zam chimik yo ak destriksyon yo enskri nan pa 189 eta nan lane 1993, li antre nan fòs kòmanse nan lane 1998, vin patisipe nan 1925 Geneva Pwotokòl la. Se sèlman senk nan peyi yo rekonèt pa Nasyonzini an toujou pa gen abòne nan akò a: South Soudan, Kore di Nò, Angola, peyi Liban, nan peyi Siri ki nan pratik gen kounye a endike konsantman li yo.

Burma ak pèp Izrayèl yo gen de peyi yo ki pa gen ankò ratifye akò a. Ris Prezidan Vladimir Putin te di ke yon kèk jou de sa ke asenal a pwodui chimik moun lavil Aram egziste sèlman an repons a kapasite Izraelyen militè yo.

Magazin entènasyonal Règleman nan Zafè Etranje pibliye yon dokiman semèn sa a soti nan 1983 ki se Anhan! Ajans la entèlijans US Santral, selon ki Washington satelit espyon yo te detekte zam chimik pwodiksyon nan pèp Izrayèl la. SC / SA / abo / RC / APB

Israel recusa-se a ratificar a proibição de armas químicas

Tel Aviv, 12 de setembro (Prensa Latina) Israel não vai ratificar o tratado sobre a proibição de armas químicas, enquanto outros países da região possuem los, garantiu o governo hoje, em referência indireta à Síria que aceitou a eliminação desse tipo de armamento. Ministro das Relações Exteriores israelense Ilana Stein afirmou que o seu país tinha subscrito a Convenção em 1993, enquanto outros não, mas não fez nenhuma referência à recente decisão Damasco para colocar seu arsenal sob controle internacional, a fim de evitar um golpe militar pelas potências ocidentais.

O tratado sobre a liberdade condicional, desenvolvimento, produção, armazenamento e uso de armas químicas e sua destruição foi subscrito por 189 países em 1993, e entrou em vigor a partir de 1998, tornando-se parte do Protocolo de Genebra de 1925. Apenas cinco dos países reconhecidos pela ONU ainda não subscreveu o acordo: o Sudão do Sul, Coréia do Norte, Angola, Líbano e Síria, que na prática já manifestou o seu consentimento.

Burma e Israel são os dois países que ainda não ratificaram o acordo. O presidente russo, Vladimir Putin, disse há poucos dias que o arsenal químico sírio existe apenas em resposta às capacidades militares israelenses.

A revista Foreign Policy publicou um documento internacional esta semana a partir de 1983, é atribuída à Agência Central de Inteligência dos EUA, segundo a qual os satélites espiões Washington detectaram produção de armas químicas em Israel. SC / SA / ABO / RC / APB

Израиль отказывается ратифицировать запрещение химического оружия

Тель-Авив 12 сен (Пренса Латина) Израиль не будет ратифицировать договор о запрещении химического оружия, пока другие страны региона обладают ими, заверили правительство сегодня, в косвенной ссылкой на Сирию, принявший ликвидации этого типа вооружением. Министр иностранных дел Израиля Илана Штейн подтвердила, что ее страна присоединилась к Конвенции в 1993 году, в то время как другие этого не сделали, но не сделал никаких ссылок на недавнее решение Дамаска поставить свой ​​арсенал под международным контролем, чтобы избежать военного переворота западных держав.

Договор о испытательного срока, разработки, производства, хранения и применения химического оружия и его уничтожения был подписан 189 государствами в 1993 году и вступил в силу начиная с 1998 года, став частью Женевского протокола 1925 года. Только пять стран, признанных ООН до сих пор не подписаны договора: Южный Судан, Северная Корея, Анголе, Ливане и Сирии, что на практике в настоящее время о своем согласии.

Бирма и Израиль являются двумя странами, которые еще не ратифицировали соглашение. Президент России Владимир Путин сказал несколько дней назад, что сирийский арсенал химического существует только в ответ на израильскую военную мощностей.

Международный журнал Foreign Policy опубликовал документ, на этой неделе из 1983 которых приписывается Центрального разведывательного управления США, согласно которому Вашингтон спутники шпионы обнаружили производству химического оружия в Израиле. SC / SA / ABO / RC / APB

İsrail kimyasal silah yasağı onaylamayı reddediyor

Tel Aviv, Sep 12 (Prensa Latina) İsrail bu tür ortadan kaldırılması kabul etti Suriye'ye dolaylı referans, onlara sahip bölgedeki diğer ülkelerin sürece, kimyasal silahların yasaklanmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan bugün hükümetin güvence olmaz silahlanma. İsrail Dışişleri Bakanı Ilana Stein diğerleri vermedi ise ülkesinin, 1993 yılında Sözleşmeye abone olduğunu teyit, ama Batılı güçler tarafından bir askeri darbe önlemek için uluslararası denetim altında cephanelik koymak için Şam ile son kararı hiçbir başvuru yaptı.

Denetimli serbestlik, geliştirme, üretim, depolama ve Kimyasal Silahlar ve imha kullanımı ile ilgili anlaşma 1993 yılında 189 devletler tarafından abone, ve 1925 Cenevre Protokolü bir parçası olma, 1998 yılında başlayan yürürlüğe girmiştir. Güney Sudan, Kuzey Kore, Angola, Lübnan ve Suriye pratikte artık izin belirtmiştir ki: Sadece beş BM tarafından tanınan ülkelerin hala anlaşmaya abone değil.

Burma ve İsrail henüz anlaşma onaylamayan iki ülke vardır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye kimyasal cephanelik sadece İsrail askeri kapasiteleri yanıt olarak var olduğunu birkaç gün önce söyledi.

Washington casus uydular İsrail kimyasal silah üretim tespit ettik Buna göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı atfedilir 1983 bu hafta bir belge yayınladı uluslararası dergisi Dış Politikası. SC / SA / ABO / RC / APB

以色列拒绝批准“禁止化学武器

以色列特拉维夫9月12日(Prensa拉提纳)不会批准该条约禁止化学武器只要拥有它们在该地区的其他国家,向政府今天,他已经接受了消除这种类型的间接引用到叙利亚军备。以色列外长伊拉娜斯坦肯定,她的国家在1993年签署“公约”,有的则没有,但并没有提到大马士革最近决定把它的国际控制下的阿森纳,以避免被西方列强的军事政变。

试用,开发,生产,储存和使用化学武器及其销毁条约签署于1993年由189个国家,从1998年开始生效,成为1925年“日内瓦议定书”的一部分。只有五个联合国认可的国家还没有签署协议:南部苏丹,朝鲜,安哥拉,黎巴嫩和叙利亚,在实践中已表示同意。

缅甸和以色列两个国家尚未批准该协议。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京说,前几天,叙利亚的化学武器只存在于以色列的军事能力。

国际“外交政策”杂志发表了一份文件,这是归因于美国中央情报局,华盛顿的间谍卫星已经检测到的化学武器生产在以色列1983年从本周。 SC/ SA/ ABO/ RC/ APB

إسرائيل ترفض أن تصدق حظر الأسلحة الكيميائية

تل أبيب، 12 سبتمبر (برنسا لاتينا) ان اسرائيل لن تصدق على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية طالما بلدان أخرى في المنطقة امتلاكها، أكد للحكومة اليوم، في اشارة غير مباشرة الى سوريا الذين قبلت القضاء على هذا النوع من التسلح. أكد وزير الخارجية الإسرائيلية إيلانا شتاين أن بلدها قد انضمت إلى الاتفاقية في عام 1993، في حين أن غيرها لم يفعل ذلك، ولكن لم يشر إلى القرار الأخير من دمشق إلى وضع ترسانة في ظل رقابة دولية من أجل تفادي وقوع انقلاب عسكري من قبل القوى الغربية.

اكتتبت في معاهدة الاختبار والتطوير والإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة من قبل 189 دولة في عام 1993، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من عام 1998، واصبحت جزءا من بروتوكول جنيف لعام 1925. فقط خمسة من البلدان التي تعترف بها الأمم المتحدة لا تزال لم تنضم إلى الاتفاق: جنوب السودان وكوريا الشمالية وأنغولا ولبنان وسوريا أنه في الممارسة العملية الآن قد أشارت موافقتها.

بورما وإسرائيل هما الدولتان الذين لم تصدق بعد على الاتفاق. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بضعة أيام أن الترسانة الكيميائية السورية موجود فقط في الاستجابة إلى القدرات العسكرية الإسرائيلية.

مجلة السياسة الدولية الخارجية نشرت وثيقة هذا الأسبوع من عام 1983 يعود الفضل فيه إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي تنص على أن الكشف عن أقمار التجسس واشنطن لإنتاج الأسلحة الكيميائية في إسرائيل. SC / SA / ABO / RC / APB