[es en fr gr ha po pt ro ru sl tr ba bu ca ch Arabic]

Nueva Delhi, 04 de septiembre (PL) La India reiteró hoy que una intervención militar en Siria no ayudaría a resolver la crisis de la nación árabe y defendió la idea de que las conversaciones internacionales de la comunidad de acogida entre las partes en conflicto. "Apoyamos la segunda edición de la conferencia internacional en Ginebra sobre Siria, que brindó la oportunidad para que el Gobierno del presidente Bashar al-Assad y la oposición, junto a la mesa de negociación", portavoz de la cancillería india Syed Akbaruddin dijo a los medios de comunicación.

El funcionario instó a ambas partes a renunciar a la violencia, a fin de allanar el camino a las negociaciones inclusivas y encontrar una solución política integral y completa. También dijo que están a favor de un ataque contra Siria debe esperar los resultados finales de las investigaciones realizadas por expertos de la ONU sobre el uso de armas químicas en el país. El ministro de Relaciones Exteriores indio Salman Khurshid declaró el sábado que Nueva Delhi no apoyaría una intervención de ese tipo sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Mientras tanto, los partidos de izquierda indios llamaron el lunes a las fuerzas democráticas en todo el mundo para llevar a cabo manifestaciones de protesta para detener los Estados Unidos y sus aliados de intervenir militarmente en Siria. "Esto me trae recuerdos de la falsa acusación de" armas de destrucción masiva "que se utilizó como un pretexto para atacar a Irak en 2003," que cobran. SC / SA / IOM / MGT / ASG

India says Syria military intervention no solution

New Delhi, Sep 4 (Prensa Latina) India reiterated today that a military intervention in Syria would not help resolve the crisis in the Arab nation and defended the idea that the international community foster talks between the sides in conflict. "We support the second edition of the international conference in Geneva regarding Syria, which provided the opportunity to bring the Government of President Bashar al-Assad and the opposition together at the negotiation table," Indian Foreign Ministry spokesman Syed Akbaruddin told the media.

The official urged both sides to give up violence in order to pave the way to inclusive talks and find an integral and comprehensive political solution. He also said those in favor of an attack against Syria should wait for the final results of the investigations by UN experts about the use of chemical weapons in that country. Indian Foreign Minister Salman Khurshid stated on Saturday that New Delhi would not support an intervention of that kind without authorization from the UN Security Council.

Meanwhile, left-wing Indian parties called on Monday for democratic forces worldwide to carry out protest demonstrations to stop the United States and its allies from intervening militarily in Syria. "This brings back memories of the false accusation of 'weapons of mass destruction' that was used as a pretext to attack Iraq in 2003," they charged. SC / SA / IOM / MGT / ASG

L'Inde affirme intervention militaire en Syrie sans solution

New Delhi, le 4 septembre (Prensa Latina) l'Inde a réaffirmé aujourd'hui qu'une intervention militaire en Syrie ne serait pas aider à résoudre la crise de la nation arabe et a défendu l'idée que les pourparlers accueil communauté internationale entre les parties en conflit. "Nous soutenons la deuxième édition de la conférence internationale de Genève en ce qui concerne la Syrie, qui a fourni l'occasion de mettre le gouvernement du président Bachar al-Assad et l'opposition ensemble à la table de négociation", a déclaré le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères Syed Akbaruddin les médias.

Le fonctionnaire a exhorté les deux parties à renoncer à la violence afin d'ouvrir la voie à des pourparlers inclusifs et de trouver une solution politique globale et détaillée. Il a également dit que ceux en faveur d'une attaque contre la Syrie devrait attendre les résultats définitifs des enquêtes menées par les experts de l'ONU sur l'utilisation d'armes chimiques dans ce pays. Le ministre indien des Affaires étrangères Salman Khurshid a déclaré samedi que New Delhi ne soutiendrait pas une intervention de ce genre sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies.

Pendant ce temps, les partis indiens de gauche ont appelé lundi les forces démocratiques à travers le monde pour mener à bien des manifestations de protestation pour empêcher les Etats-Unis et ses alliés d'intervenir militairement en Syrie. "Cela ramène les souvenirs de la fausse accusation de« armes de destruction massive »qui a été utilisée comme un prétexte pour attaquer l'Irak en 2003 en arrière,« ils facturés. SC / SA / IOM / MGT / ASG

Ινδία λέει Συρία στρατιωτική επέμβαση καμία λύση

Νέο Δελχί, 4η Σεπτέμβρη (Prensa Latina), η Ινδία επανέλαβε σήμερα ότι μια στρατιωτική επέμβαση στη Συρία δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης στον αραβικό έθνος και υπερασπίστηκε την ιδέα ότι η διεθνής κοινότητα συνομιλίες Foster μεταξύ των πλευρών στη σύγκρουση. «Υποστηρίζουμε την δεύτερη έκδοση του διεθνούς διάσκεψης στη Γενεύη σχετικά με τη Συρία, η οποία έδωσε την ευκαιρία να φέρει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και την αντιπολίτευση μαζί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων," Indian εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Syed Akbaruddin λένε τα μέσα ενημέρωσης.

Η επίσημη κάλεσε τις δύο πλευρές να εγκαταλείψουν τη βία, προκειμένου να προλειάνει το έδαφος για συνομιλίες χωρίς αποκλεισμούς και να βρει ένα αναπόσπαστο και συνολική πολιτική λύση. Είπε επίσης ότι τα υπέρ μιας επίθεσης εναντίον της Συρίας θα πρέπει να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών από εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη χρήση των χημικών όπλων στη χώρα αυτή. Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σαλμάν Khurshid δήλωσε το Σάββατο ότι η Νέο Δελχί δεν θα υποστηρίξει μια παρέμβαση αυτού του είδους χωρίς την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εν τω μεταξύ, η αριστερή ινδική κόμματα ζήτησαν τη Δευτέρα για τις δημοκρατικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο για την πραγματοποίηση διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για να σταματήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της από την στρατιωτική παρέμβαση στη Συρία. «Αυτό φέρνει μνήμες από την ψεύτικη κατηγορία της« όπλα μαζικής καταστροφής », που χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να επιτεθούν στο Ιράκ το 2003,« χρέωσαν. SC / SA / IΟΜ / MGT / ASG

Lend di peyi Siri entèvansyon militè ki pa gen solisyon

New Delhi, Sep 4 (Prensa Latina) End repete jodi a ke yon entèvansyon militè nan peyi Siri yo pa ta ka ede rezoud kriz la nan peyi a Arab ak defann lide ki fè konnen kominote entènasyonal adoptif chita pale ant kote sa yo nan konfli. "Nou sipòte edisyon an dezyèm nan konferans entènasyonal la nan Jenèv konsènan peyi Siri, ki te founi opòtinite pou yo pote Gouvènman an nan Prezidan Bashaw al-Assad ak opozisyon an ansanm bò tab la negosyasyon," Ameriken pòtpawòl minis zafè etranjè Syed Akbaruddin te di medya yo.

Ofisyèl nan te mande tou de bò bay moute vyolans yo nan lòd yo ale wout la yo nan chita pale enklizif epi jwenn yon solisyon entegral ak konplè politik. Li te di tou sa yo an favè yon atak kont peyi Siri ta dwe tann pou rezilta final yo nan rechèch yo pa ekspè nan Nasyonzini sou itilizasyon zam chimik nan peyi sa a. Ameriken Minis Zafè Etranje a Salman Khurshid deklare nan Samdi ke New Delhi pa ta kapab sipòte yon entèvansyon nan ki kalite san otorizasyon ki soti nan Konsèy Sekirite Nasyonzini an.

Pandan se tan, gochis yo pati Ameriken yo rele nan Lendi pou fòs demokratik atravè lemond pote soti nan manifestasyon pwotestasyon yo sispann Etazini ak alye li yo soti nan entèvni militè nan peyi Siri. "Sa a pote tounen memwa de akizasyon an fo nan 'zam detriksyon an mas' ki te itilize kòm yon èkskuz al atake Irak nan ane 2003," yo chaje. SC / SA / IOM / MGT / ASG

Indie mówi Syrii interwencji wojskowej żadnego rozwiązania

New Delhi, wrz 4 (Prensa Latina) India potwierdził dzisiaj, że interwencja wojskowa w Syrii nie pomoże rozwiązać kryzys w narodu arabskiego i bronił idei, że społeczność międzynarodowa mówi zastępczych między stronami w konflikcie. "Popieramy druga edycja międzynarodowej konferencji w Genewie w odniesieniu do Syrii, która przewiduje możliwość wniesienia rząd prezydenta Baszara al-Assada i opozycji razem przy stole negocjacyjnym," Indian Rzecznik MSZ Syed Akbaruddin powiedział mediom.

Urzędnik wezwał obie strony do rezygnacji z przemocy, aby utorować drogę do inclusive rozmowy i znaleźć integralną i kompleksowe rozwiązania politycznego. Powiedział również, że ci, na rzecz ataku na Syrię powinni czekać na ostateczne wyniki badań prowadzonych przez ekspertów ONZ na temat użycia broni chemicznej, w tym kraju. Indyjski minister spraw zagranicznych Salman Khurshid oświadczył w sobotę, że New Delhi nie poprze interwencji tego rodzaju, bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Tymczasem indyjskie lewicowe partie nazywane w poniedziałek do sił demokratycznych na całym świecie, aby przeprowadzić demonstracje protestacyjne powstrzymać Stany Zjednoczone i ich sojuszników od interwencji militarnej w Syrii. "To przynosi wspomnienia z fałszywego oskarżenia o" broni masowego rażenia ", który został wykorzystany jako pretekst do ataku na Irak w 2003 roku," skasowali. SC / SA / IOM / MGT / ASG

Índia diz que intervenção militar na Síria sem solução

Nova Delhi, 04 de setembro (Prensa Latina) A Índia reiterou hoje que uma intervenção militar na Síria não ajudaria a resolver a crise no país árabe e defendeu a idéia de que as negociações internacionais de acolhimento da comunidade entre os lados em conflito. "Nós apoiamos a segunda edição da conferência internacional em Genebra sobre a Síria, o que proporcionou a oportunidade de trazer o governo do presidente Bashar al-Assad ea oposição juntos na mesa de negociação", porta-voz do Ministério das Relações Exteriores indiano Syed Akbaruddin disse à imprensa.

O governante exortou ambos os lados a abandonar a violência, a fim de pavimentar o caminho para as negociações inclusivas e encontrar uma solução política integral e abrangente. Ele também disse que aqueles em favor de um ataque contra a Síria deve aguardar os resultados finais das investigações por especialistas da ONU sobre o uso de armas químicas naquele país. Ministro das Relações Exteriores indiano Salman Khurshid afirmou no sábado que Nova Deli não apoiaria uma intervenção desse tipo, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU.

Enquanto isso, os partidos indianos de esquerda chamado na segunda-feira para as forças democráticas em todo o mundo para a realização de manifestações de protesto para parar os Estados Unidos e seus aliados de intervir militarmente na Síria. "Isso traz de volta memórias da falsa acusação de" armas de destruição em massa ", que foi usado como pretexto para atacar o Iraque em 2003", eles cobrado. SC / SA / IOM / MGT / ASG

India spune că intervenția militară Siria nici o soluție

New Delhi, 04 septembrie (Prensa Latina) India a reiterat astăzi că o intervenție militară în Siria nu va ajuta la rezolvarea crizei din națiunii arabe și a apărat ideea că comunitatea internațională plasament discuții între părțile aflate în conflict. "Noi sprijinim de-a doua ediție a conferinței internaționale de la Geneva cu privire la Siria, care a oferit posibilitatea de a aduce guvernul președintelui Bashar al-Assad și opoziția împreună la masa de negocieri", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe indian Syed Akbaruddin mass-media.

Oficialul a cerut ambelor părți să renunțe la violență, în scopul de a deschide calea pentru negocierile inclusive și de a găsi o soluție politică integrată și cuprinzătoare. El a mai spus celor în favoarea unui atac împotriva Siriei ar trebui să așteptăm rezultatele finale ale investigațiilor de către experții ONU cu privire la utilizarea de arme chimice în această țară. Ministrul indian de Externe Salman Khurshid a declarat, sâmbătă, că New Delhi nu ar susține o intervenție de acest tip, fără autorizație de la Consiliul de Securitate al ONU.

Între timp, partidele de stânga indian numit, luni, pentru forțele democratice din întreaga lume pentru a efectua demonstrații de protest pentru a opri în Statele Unite și aliații săi de a interveni militar în Siria. "Acest lucru aduce înapoi amintiri de acuzația falsă a" armelor de distrugere în masă ", care a fost folosit ca un pretext pentru a ataca Irakul în 2003," au perceput. SC / SA / IOM / MGT / ASG

Индия не говорит Сирии военную интервенцию никакого решения

Нью-Дели, 4 сентября (Пренса Латина) Индия подтвердила сегодня, что военное вмешательство в Сирии не поможет урегулировать кризис в арабской нации и отстаивал идею, что международное сообщество приемных переговоры между сторонами в конфликте. «Мы поддерживаем второе издание международной конференции в Женеве в отношении Сирии, которая дала возможность довести правительства президента Башара аль-Асада и оппозиции вместе за столом переговоров", индийской пресс-секретарь МИД Сайед Акбаруддин сообщил СМИ.

Официальный призвал обе стороны отказаться от насилия, чтобы проложить путь к инклюзивному переговоры и находить неотъемлемой и всеобъемлющего политического решения. Он также сказал, что те в пользу нападения на Сирию следует дождаться окончательных результатов исследования экспертами ООН о применении химического оружия в этой стране. Министр иностранных дел Индии Салман Хуршид заявил в субботу, что Нью-Дели не поддержит вмешательства такого рода без санкции Совета Безопасности ООН.

Между тем, левые индийской стороны высказались в понедельник демократических сил во всем мире для проведения демонстраций протеста, чтобы остановить США и их союзников от военного вмешательства в Сирии. «Это вызывает воспоминания о ложном обвинении в" оружие массового уничтожения ", которая была использована в качестве предлога для нападения на Ирак в 2003 году," которую они взимали. SC / SA / IОМ / MGT / ASG

Indija pravi Siriji vojaško posredovanje ni rešitev

New Delhi, 4. september (Prensa Latina) Indija je danes ponovno poudaril, da vojaško posredovanje v Siriji ne bi pomagala rešiti krizo v arabskem naroda in zagovarjal idejo, da je mednarodna skupnost rejniki pogovori med stranema v sporu. "Podpiramo drugo izdajo mednarodni konferenci v Ženevi o Siriji, ki je zagotovila priložnost, da vladi predsednika Bašarja al Asada in opozicijo skupaj na pogajalski mizi," Indian Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Syed Akbaruddin povedal medijem.

Uradna pozval obe strani, da se odreče nasilju, da bi utrl pot k vključujočim pogovorih in najti sestavni in celovito politično rešitev. Dejal je tudi tisti, v korist napad na Sirijo je treba počakati na končne rezultate preiskav, ki jih izvajajo strokovnjaki ZN o uporabi kemičnega orožja v tej državi. Indijski zunanji minister Salman Khurshid navedeno v soboto, da New Delhi ne bo podprla poseg te vrste brez dovoljenja Varnostnega sveta ZN.

Medtem levičarski indijski stranke pozval ponedeljek demokratičnih sil po vsem svetu za izvedbo protestne demonstracije, da se ustavi ZDA in njenih zaveznikov iz vojaško posredovanje v Siriji. "To pripelje nazaj spomine na lažne obtožbe" orožja za množično uničevanje ", ki je bila uporabljena kot izgovor za napad na Irak leta 2003," so napolnjena. SC / SA / IOM / MGT / ASG

Hindistan Suriye'ye askeri müdahale bir çözüm diyor

Yeni Delhi Sep 4, (Prensa Latina) Hindistan Suriye'de bir askeri müdahale Arap ülkedeki krizin çözümüne yardımcı olmaz bugün yineledi ve fikri savunduğu çatışmada taraf arasındaki uluslararası toplumun teşvik konuşuyor. "Biz müzakere masasına birlikte Devlet Başkanı Beşşar Esad Hükümeti ve muhalefet getirmek için fırsat sağladı Suriye ile ilgili Cenevre'de uluslararası konferansın ikinci baskısı, destek," Hint Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyid Akbaruddin medya söyledi.

Resmi dahil görüşmelere önünü ve ayrılmaz ve kapsamlı bir siyasi çözüm bulmak için şiddet vazgeçmek her iki çağırdı. Ayrıca Suriye'ye karşı bir saldırı lehine olanlar bu ülkede kimyasal silah kullanımı konusunda BM uzmanları tarafından soruşturma nihai sonuçları beklemek gerektiğini söyledi. Hindistan Dışişleri Bakanı Salman Hurşit Yeni Delhi BM Güvenlik Konseyi onayı olmadan bu tür bir müdahale destek olmaz Cumartesi günü belirtti.

Bu arada, sol Hint partilerin Suriye'deki askeri müdahalede ABD'ye ve müttefiklerine durdurmak için protesto gösterileri yapmak için dünya çapında demokratik güçlerin için Pazartesi günü çağırdı. "Bu geri 2003 yılında Irak'a saldırmak için bir bahane olarak kullanıldı 'kitle imha silahları' olan sahte suçlama anılarını getiriyor," onlar ücret. SC / SA / IOM / MGT / ASG

India Siriako militarren esku-hartze dio irtenbidea ez

New Delhi, Ira 4 (Prensa Latina), gaur egun India berretsi Sirian esku-hartze militar bat zela laguntzen ez ebatzi Arabiar nazioaren krisia eta ideia defendatu nazioarteko komunitatearen harrera gatazkan dauden aldeetan hitz egiten duen bitartean. "Genevako nazioarteko kongresuaren bigarren edizioa Siria dagokionez, eta horrek emandako aukera presidente Bashar al-Assad Gobernuaren eta oposizioaren ekartzea elkarrekin negoziazio mahaian onartzen dugu", Indian Atzerri Ministerioko bozeramaileak esan Syed Akbaruddin komunikabideetan.

Ofiziala insta bi aldeetan ematea indarkeria izateko bidea emateko, biak barne, hitzaldiak eta integrala eta osoa politikoari irtenbidea aurkitzeko. Era berean, esan zuen Siriako aurkako eraso baten alde horiek behar kimiko armak erabiltzeko, herrialde horretan adituak buruzko NBEren arabera ikerketen azken emaitzen zain. Indian Atzerri ministroa Salman Khurshid larunbatean adierazi New Delhi ez zuela onartzen, horrelako esku-hartze bat, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren baimenik gabe.

Bestetik, ezkerreko alderdiek Indian astelehenean izeneko indar demokratiko mundu osoan burutzeko protesta manifestazioak, Estatu Batuak eta bere aliatuak gelditzeko militarren esku Sirian hasita. "Horrek atzera egin zela aitzakia bat Iraken eraso 2003 gisa erabiltzen 'suntsipen handiko armak' faltsuak salaketa oroitzapenak," dira kobratuko. SC / SA / IOM / MGT / ASG

Индия казва Сирия военна намеса не е решение

Ню Делхи, 4-ти септември (Prensa Latina) Индия потвърди днес, че военна намеса в Сирия няма да помогне за разрешаване на кризата в арабския народ и защитава идеята, че международната общност приемни преговори между страните в конфликта. "Ние подкрепяме второто издание на международната конференция в Женева за Сирия, който предвижда възможност за привеждане на правителството на президента Башар ал-Асад и опозицията заедно на масата на преговорите," Indian Говорителят на външното министерство Syed Akbaruddin заяви пред медиите.

Официалният призова двете страни да се откажат от насилието, за да проправи пътя към приобщаващи разговори и да намерят неразделна и всеобхватно политическо решение. Той каза също, тези, в чиято полза е атака срещу Сирия трябва да изчакат окончателните резултати от разследванията на експерти на ООН относно използването на химически оръжия в тази страна. Индийски външен министър Салман Khurshid заяви в събота, че Ню Делхи няма да подкрепи намесата на този вид без разрешение от Съвета за сигурност.

В същото време, левите партии индийски призова в понеделник за демократичните сили по целия свят да извършват протестни демонстрации, за да спре Съединените щати и техните съюзници от намеса военни в Сирия. "Това навява спомени за набедяване на" оръжия за масово унищожение ", който е използван като претекст за нападение на Ирак през 2003 г.," те таксуват. SC / SA / IОМ / MGT / ASG

Índia diu que la intervenció militar de Síria cap solució

Nova Delhi, 4 setembre (PL) L'Índia ha reiterat avui que una intervenció militar a Síria no ajudaria a resoldre la crisi de la nació àrab i va defensar la idea que les converses internacionals de la comunitat d'acollida entre les parts en conflicte. "Donem suport a la segona edició de la conferència internacional a Ginebra sobre Síria, que va brindar l'oportunitat perquè el Govern del president Bashar al-Assad i l'oposició, al costat de la taula de negociació", portaveu de la cancelleria índia Syed Akbaruddin va dir als mitjans de comunicació.

El funcionari va instar les dues parts a renunciar a la violència, per tal d'aplanar el camí a les negociacions inclusives i trobar una solució política integral i completa. També va dir que estan a favor d'un atac contra Síria ha d'esperar els resultats finals de les investigacions realitzades per experts de l'ONU sobre l'ús d'armes químiques al país. El ministre de Relacions Exteriors indi Salman Khurshid declarar dissabte que Nova Delhi no donaria suport a una intervenció d'aquest tipus sense l'autorització del Consell de Seguretat de l'ONU.

Mentrestant, els partits d'esquerra indis van cridar el dilluns a les forces democràtiques a tot el món per dur a terme manifestacions de protesta per aturar els Estats Units i els seus aliats d'intervenir militarment a Síria. "Això em porta records de la falsa acusació de" armes de destrucció massiva "que es va utilitzar com un pretext per atacar l'Iraq el 2003," que cobren. SC / SA / IOM / MGT / ASG

印度说,叙利亚的军事干预,没有解决方案

印度新德里,2011年9月4(Prensa拉提纳)今天重申,在叙利亚的军事干预不会帮助解决危机在阿拉伯国家和捍卫的理念,国际社会促进冲突双方之间的会谈。 “我们支持有关叙利亚的国际会议在日内瓦举行的第二版,它提供了机会,使总统巴沙尔·阿萨德政府和反对派一起,在谈判桌上,”印度外交部发言人赛义德AKBARUDDIN告诉媒体。

这位官员敦促双方放弃暴力,以包容性的谈判铺平了道路,并找到一项综合和全面的政治解决方案。他还表示,赞成对叙利亚的攻击中使用化学武器在该国的联合国专家的调查的最终结果应该等待。印度外长萨尔曼卡苏说,上周六新德里没有联合国安理会的授权,将不支持干预的那种。

与此同时,印度左翼政党呼吁在周一全球民主力量开展抗议示威,阻止美国及其盟国在叙利亚的军事干预。 “这唤起了许多回忆”作为一个在2003年攻打伊拉克的借口大规模杀伤性武器“诬告”,他们收取费用。 SC/ SA / IOM / MGT / ASG

وتقول الهند تدخل عسكري سوريا لا يوجد حل

نيودلهي 4 سبتمبر (برنسا لاتينا) كررت الهند اليوم ان التدخل العسكري في سوريا لن يساعد في حل الأزمة في الأمة العربية ودافع عن فكرة أن تعزز المحادثات الدولية المجتمع بين الجانبين في الصراع. "، ونحن نؤيد الطبعة الثانية من المؤتمر الدولي في جنيف بشأن سوريا، التي وفرت الفرصة لتحقيق حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة معا على طاولة المفاوضات" وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية سيد أكبر الدين وسائل الإعلام.

وحث المسؤول كلا الجانبين للتخلي عن العنف من أجل تمهيد الطريق أمام محادثات شاملة وإيجاد حل سياسي متكامل وشامل. وقال أيضا تلك لصالح هجوم ضد سوريا يجب ان تنتظر النتائج النهائية للتحقيقات من قبل خبراء الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في ذلك البلد. وصرح وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد يوم السبت ان نيودلهي لن تؤيد تدخلا من هذا النوع من دون تفويض من مجلس الامن الدولي.

وفي الوقت نفسه، دعت أحزاب اليسارية الهندية يوم الاثنين لالقوى الديمقراطية في جميع أنحاء العالم إلى القيام بمظاهرات احتجاج لوقف الولايات المتحدة وحلفائها من التدخل عسكريا في سوريا. "هذا يعيد ذكريات من التهمة الباطلة من 'أسلحة الدمار الشامل' التي تم استخدامها كذريعة لمهاجمة العراق في عام 2003،" وجهت إليهما تهمة.