[es en fr gr ha pt ru tr ch Arabic]

Damasco, ago 25 (PL) El gobierno sirio continúa la presentación de pruebas que muestran que los grupos armados de la oposición utilizan las armas químicas, ya que trata de desmontar una campaña mediática encaminada a desencadenar una invasión militar.

Durante una redada del sábado en un almacén que pertenecía a mercenarios en Jobar, el Ejército Árabe Siria encontró algunos barriles que contienen sustancias tóxicas hechas en Arabia Saudita, además de algunas máscaras de gas y pastillas para neutralizar los efectos causados ​​por la exposición a estos productos químicos, locales informó la televisión.

Durante el ataque, los soldados sirios sufrieron problemas respiratorios, la garganta y ardor en los ojos e irritación, pupilas dilatadas, pulso débil, contracciones musculares, ya que los extremistas habían rociado los gases para evitar que se ocupa en el almacén.

Según fuentes médicas, estos síntomas aparecen cuando se inhalan sustancias químicas o de gas sarín. Un funcionario del Ministerio de Defensa, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo a Prensa Latina que un coronel fue asesinado durante el ataque, y 50 soldados fueron hospitalizados, algunos de ellos con enfermedades graves.

Un comandante en Jobar señaló que se encontró un escondite con explosivos de hasta 300 kilogramos, así como materias primas para fabricar bombas, además de granadas RPG y proyectiles de mortero y mandos a distancia para activar los explosivos. JG / LCH / LR

Syria presents more evidence on mercenaries' use of chemical weapons

Damascus, Aug 25 (Prensa Latina) The Syrian Government continues presenting evidence showing that armed opposition groups use chemical weapons, as it seeks to dismantle a media campaign aimed at unleashing a military invasion.

During a raid on Saturday in a warehouse that belonged to mercenaries in Jobar, the Syrian Arab Army found some barrels containing toxic substances made in Saudi Arabia, in addition to some gas masks and pills to neutralize the effects caused by exposure to such chemicals, local television reported.

During the raid, Syrian soldiers suffered from respiratory problems, throat and eye burning and irritation, dilated pupils, weak pulse, muscular contractions, since extremists had sprayed gases to prevent them from occupying the warehouse.

According to medical sources, such symptoms appear when chemical substances or Sarin gas are inhaled. An official with the Ministry of Defense, who preferred to remain anonymous, told Prensa Latina that a colonel was killed during the attack, and 50 soldiers were hospitalized, some of them with serious conditions.

A commander in Jobar noted that a stash with explosive devices of up to 300 kilograms was found, as well as raw materials to make bombs, plus grenades, RPG and mortar projectiles and remote controls to activate the explosives. JG / LCH / LR

Syrie présente plus de preuves sur l'utilisation des mercenaires d'armes chimiques

Damas, 25 août (Prensa Latina) Le gouvernement syrien continue de présenter des preuves montrant que les groupes d'opposition armés utilisent des armes chimiques, car elle vise à démanteler une campagne médiatique visant à déclencher une invasion militaire.

Au cours d'un raid samedi dans un entrepôt qui appartenait à des mercenaires à Jobar, l'armée arabe syrienne a trouvé des barils contenant des substances toxiques apportées en Arabie Saoudite, en plus de certains masques à gaz et des pilules pour neutraliser les effets causés par l'exposition à ces produits chimiques, les collectivités locales a rapporté la télévision.

Pendant le raid, les soldats syriens ont souffert de problèmes respiratoires, de la gorge et de la combustion des yeux et de l'irritation, les pupilles dilatées, pouls faible, des contractions musculaires, car les extrémistes avaient pulvérisé des gaz pour les empêcher d'occuper l'entrepôt.

Selon des sources médicales, tels symptômes apparaissent lorsque des substances chimiques ou de gaz Sarin sont inhalées. Un responsable du ministère de la Défense, qui a préféré garder l'anonymat, a déclaré à Prensa Latina que le colonel a été tué lors de l'attaque, et 50 soldats ont été hospitalisés, certains d'entre eux atteints de maladies graves.

Un commandant en Jobar noter que une cachette avec des dispositifs explosifs de jusqu'à 300 kilogrammes ont été trouvés, ainsi que des matières premières pour fabriquer des bombes, ainsi que des grenades, RPG et projectiles de mortier et des télécommandes pour activer les explosifs. JG / LCH / LR

Συρία παρουσιάζει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη χρήση μισθοφόρων "των χημικών όπλων

Δαμασκός, Αυγ 25 (Prensa Latina) Η συριακή κυβέρνηση συνεχίζει την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων που δείχνουν ότι οι ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης χρησιμοποιούν χημικά όπλα, καθώς επιδιώκει να διαλύσει μια εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης με στόχο τη εξαπολύσει μια στρατιωτική εισβολή.

Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής το Σάββατο σε αποθήκη που ανήκε στον μισθοφόρων στην Jobar, η Συριακή Αραβική Στρατός βρεθεί κάποια βαρέλια που περιέχουν τοξικές ουσίες που παράγονται στη Σαουδική Αραβία, εκτός από ορισμένες αντιασφυξιογόνες μάσκες και τα χάπια για την εξουδετέρωση των επιπτώσεων που προκαλούνται από την έκθεση σε αυτές τις χημικές ουσίες, οι τοπικές τηλεόραση ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, της Συρίας στρατιώτες υπέφεραν από αναπνευστικά προβλήματα, το λαιμό και το κάψιμο και ερεθισμό των ματιών, διεσταλμένες κόρες, αδύναμος σφυγμός, μυϊκές συσπάσεις, δεδομένου ότι οι εξτρεμιστές είχαν ψεκάσει αέρια για να τους αποτρέψει από το να καταλάβουν την αποθήκη.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, όπως τα συμπτώματα εμφανίζονται όταν η εισπνοή χημικών ουσιών ή αέριο σαρίν. Ένας υπάλληλος με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο οποίος προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε Prensa Latina ότι ένας συνταγματάρχης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, και 50 στρατιώτες στο νοσοκομείο, μερικά από αυτά με σοβαρές παθήσεις.

Ο κυβερνήτης στην Jobar σημειωθεί ότι μια κρύπτη με εκρηκτικές συσκευές μέχρι 300 κιλά βρέθηκε, καθώς και πρώτες ύλες για την κατασκευή βομβών, καθώς και χειροβομβίδες, RPG και βλήματα κονιαμάτων και τηλεχειριστήρια για την ενεργοποίηση των εκρηκτικών. JG / LCH / LR

Peyi Siri a prezante prèv plis sou itilizasyon mèsenè 'nan zam chimik

Lavil Damas, Aug 25 (Prensa Latina) Gouvènman an moun lavil Aram ap kontinye prèv ki prezante ki montre ke gwoup opozisyon ame sèvi ak zam chimik, menm jan li ap chèche yo dezame gaz yon kanpay medya ki vize a libere yon envazyon militè yo.

Pandan yon atak nan Samdi nan yon depo ki te fè pati mèsenè nan Jobar, moun lavil Aram Arab Lame jwenn kèk barik ki gen sibstans ki sou toksik te fè nan Arabi Saoudit, nan adisyon a kèk mask gaz ak grenn yo netralize efè yo ki te koze pa ekspoze a pwodwi chimik sa yo, lokal televizyon rapòte.

Pandan atak la, sòlda moun lavil Aram soufri nan pwoblèm respiratwa, gòj ak boule je ak iritasyon, elèv dilate, batman kè fèb, kontraksyon miskilè, depi ekstremis te flite gaz anpeche yo okipe depo a.

Selon sous medikal, sentòm tankou parèt lè sibstans ki sou pwodui chimik la oswa gaz Sarin yo respire yo. Yon ofisyèl ak Ministè de defans, ki moun ki pi pito rete anonim, te di Prensa Latina ki te yon kolonèl touye pandan atak la, ak 50 sòlda te entène lopital, kèk nan yo ki soufri ak kondisyon grav.

Yon kòmandan an Jobar te note ke yon garder ak aparèy eksplozif nan jiska 300 kilogram te jwenn, osi byen ke matyè premyè fè bonm, plis grenad, rp ak projectile mòtye ak rimot kontwòl yo sa aktive eksplozif yo. JG / LCH / LR

Síria apresenta mais evidências sobre o uso de armas químicas dos mercenários

Damasco, 25 ago (Prensa Latina) O Governo sírio continua apresentando evidências de que grupos armados de oposição usar armas químicas, que se destina a desmantelar uma campanha de mídia que visa desencadear uma invasão militar.

Durante um ataque no sábado, em um armazém que pertencia a mercenários em Jobar, o Exército Árabe da Síria encontrado alguns barris que contenham substâncias tóxicas feitas na Arábia Saudita, além de algumas máscaras de gás e pílulas para neutralizar os efeitos causados ​​pela exposição a esses produtos químicos, locais televisão relatados.

Durante a invasão, os soldados sírios sofria de problemas respiratórios, garganta e queima de irritação dos olhos e, pupilas dilatadas, pulso fraco, contrações musculares, uma vez que os extremistas haviam pulverizado gases para impedi-los de ocupar o armazém.

De acordo com fontes médicas, tais sintomas aparecem quando as substâncias químicas ou gás Sarin são inalados. Um funcionário do Ministério da Defesa, que preferiu manter o anonimato, disse à Prensa Latina que o coronel foi morto durante o ataque, e 50 soldados foram hospitalizados, alguns deles com doenças graves.

Um comandante em Jobar observou que um esconderijo com explosivos de até 300 kg foi encontrado, bem como matérias-primas para a fabricação de bombas, além de granadas RPG e projéteis de morteiro e controles remotos para ativar os explosivos. JG / LCH / LR

Сирия представляет больше доказательств об использовании наемников химического оружия

Дамаск, Август 25 (Пренса Латина) Правительство Сирии продолжает представлять доказательства того, что вооруженные оппозиционные группы применению химического оружия, поскольку она стремится демонтировать кампании в СМИ, направленной на развязывание военного вторжения.

Во время рейда в субботу на складе, принадлежавшие наемников в Jobar, Сирийской Арабской армии нашли бочки, содержащие токсичные вещества, сделанные в Саудовской Аравии, в дополнение к некоторым противогазы и таблетки для нейтрализации последствий, вызванных воздействием таких химических веществ, местные сообщил телеканал.

В ходе рейда сирийских солдат страдал от заболевания дыхательных путей, горла и жжение в глазах и раздражение, расширенные зрачки, слабый пульс, мышечные сокращения, так как экстремисты распыляется газов, чтобы предотвратить их занимающие склада.

По данным медицинских источников, такие симптомы появляются, когда химические вещества или газ зарин в виде ингаляций. Официальный представитель министерства обороны, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Пренса Латина, что полковник был убит во время атаки, и 50 солдат были госпитализированы, некоторые из них с серьезными заболеваниями.

Командир в Jobar отметил, что тайник с взрывными устройствами до 300 килограммов был найден, а также в качестве сырья для изготовления бомб, а также гранаты, РПГ и минометных снарядов и пульты дистанционного управления, чтобы активировать взрывчатку. JG / LCH / LR

Suriye kimyasal silah paralı 'kullanımı ile ilgili daha fazla kanıt sunuyor

Şam üzerine, Ağu 25 (Prensa Latina) Suriye Hükümet, askeri bir işgal önünün açılması yönelik bir medya kampanyası ortadan kaldırmak istiyor gibi, silahlı muhalif grupların kimyasal silah kullandıklarını göstererek sunma kanıt devam ediyor.

Jobar içinde paralı ait bir depoda Cumartesi günü bir baskın sırasında, Suriye Arap Ordusu yerel gibi kimyasallara maruz kalma sonucu etkilerini, nötralize etmek için bazı gaz maskesi ve hapları ek olarak, Suudi Arabistan'da yapılan toksik madde içeren bazı varil bulundu televizyon Min.

Aşırı depo işgal önlemek için gazlar püskürtülür beri baskın sırasında, Suriye askerleri, solunum problemleri, boğaz ve gözlerde yanma ve tahriş, büyümüş göz bebekleri, zayıf nabız, kas kasılmaları yaşadı.

Kimyasal maddeler ya da Sarin gazı içe çekildiğinde tıbbi kaynaklara göre, bu tür belirtiler görünür. Gizli kalmasını tercih Savunma, Bakanlığı ile resmi bir, bir albay saldırı sırasında öldürüldü ve 50 asker, bazıları ciddi koşulları ile hastaneye olduğunu Prensa Latina söyledi.

Jobar bir komutan kadar 300 kilogram kadar patlayıcı aygıtlarla bir zulası bulundu, hem de bomba yapmak için hammadde olduğunu belirtti, ayrıca el bombası, RPG ve harç mermiler ve uzaktan kumandalar patlayıcı etkinleştirmek için. JG / LCH / LR

叙利亚提出了更多的雇佣兵使用化学武器的证据

大马士革8月25日(Prensa拉提纳)叙利亚政府继续提出证据显示,反对派武装团体使用化学武器,因为它旨在拆除媒体宣传活动,旨在发动的军事入侵。

阿拉伯叙利亚军队在上周六在一个仓库里,属于雇佣军Jobar的突袭中,发现了一些含有毒物质在沙特阿拉伯桶,除了一些防毒面具和丸中接触此类化学品所造成的影响,当地电视台报道。

叙利亚士兵在袭击期间,遭受呼吸困难,咽喉和眼部烧灼和刺激,瞳孔散大,脉搏微弱,肌肉收缩,因为极端分子喷气体,以防止它们占据了仓库。

据医疗人士透露,这些症状出现时,化学物质或沙林毒气吸入。谁不愿意透露姓名的国防部,财政部的一位官员告诉Prensa拉提纳一名上校在攻击中丧生,50名士兵住院治疗,他们中的一些严重的条件。

在Jobar指挥官指出,高达300公斤的爆炸装置被发现藏匿处,以及制造炸弹的原料,加上手雷,RPG和迫击炮炮弹和远程控制激活炸药。 JG/ LCH/ LR

سوريا تقدم المزيد من الأدلة على استخدام المرتزقة 'من الأسلحة الكيميائية

دمشق، 25 أغسطس (برنسا لاتينا) وتواصل الحكومة السورية تقديم الأدلة التي تبين أن جماعات المعارضة المسلحة استخدام الأسلحة الكيميائية، كما أنها تسعى إلى تفكيك حملة إعلامية تهدف إلى إطلاق العنان لغزو عسكري.

خلال غارة يوم السبت في مستودع التي تنتمي إلى المرتزقة في جوبر، وجدت الجيش العربي السوري بعض براميل تحتوي على مواد سامة المحرز في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بعض الأقنعة الواقية من الغازات وحبوب منع الحمل لتحييد الآثار الناجمة عن التعرض لهذه المواد الكيميائية، المحلية وذكر التلفزيون.

خلال الغارة، عانى الجنود السوريين من مشاكل في الجهاز التنفسي والحلق وحرق العين وتهيج، واتساع حدقة العين، وضعف النبض، تقلصات عضلية، منذ المتطرفين قامت برش غازات لمنعهم من احتلال مستودع.

وفقا لمصادر طبية، تظهر مثل هذه الأعراض عندما يتم استنشاق المواد الكيميائية أو غاز السارين. مسؤول في وزارة الدفاع، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال برنسا لاتينا أن العقيد قتل خلال الهجوم، ونقلوا الى المستشفى 50 جنديا، وبعض منهم يعانون من ظروف خطيرة.

وأشار قائد في جوبر أن خبأ مع الأجهزة المتفجرة تصل إلى 300 كجم وجد، وكذلك المواد الخام لصنع قنابل، بالإضافة إلى قنابل يدوية وقذائف آر بي جي وهاون وأجهزة التحكم عن بعد لتفعيل متفجرات. JG / LCH / LR