[es en fr gr ha pt ru tr ch Arabic]

Políticas intervencionistas de Turquía en la incitación y la escalada de la crisis en su país vecino Siria volverse en contra de sí mismo, un analista político dice PressTV. En una entrevista el viernes, Bill Jones se refirió a las medidas de Turquía contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, diciendo que Turquía "sufrir" las consecuencias de sus acciones. Jones dijo que el apoyo de Ankara a la militancia en Siria ha exacerbado la inestabilidad en toda la nación árabe, y advirtió de un posible contagio del malestar de las regiones kurdas de Siria a Turquía.

"No veo Upsides a la dirección que el gobierno turco ha tomado", agregó. Jones señaló que "todo el apoyo" de Turquía a la crisis externa de respaldo en Siria ha "creado un polvorín en toda la región, que podría encender un fuego, que sería difícil que alguien apagó."

Turquía ha sido persistentemente como una línea de alimentación principal y un refugio seguro para los militantes extranjeros patrocinados por Siria. A principios de agosto, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan y el presidente de EE.UU. Barack Obama expresó una vez más su apoyo a la oposición siria. Siria ha sido presa de los disturbios mortales desde 2011. Según Naciones Unidas, más de 100.000 personas han muerto y millones de personas desplazadas por la violencia.

Según los informes, las potencias occidentales y sus aliados regionales, especialmente Qatar, Arabia Saudita y Turquía, están apoyando a los terroristas que operan dentro de Siria. ASH / HMV / PressTV.ir

Turkey will suffer consequences of fueling unrest in Syria

Turkey’s interventionist policies in inciting and escalating the crisis in its neighboring country Syria will backfire on itself, a political analyst tells PressTV. In a Friday interview, Bill Jones pointed to Turkey’s measures against the government of Syrian President Bashar al-Assad, saying that Turkey will “suffer” the consequences of its actions. Jones said Ankara’s support for militancy in Syria has exacerbated the unrest across the Arab nation, and warned of a potential spillover of unrest from Syria’s Kurdish regions into Turkey.

“I see no upsides to the direction that the Turkish government has taken,” he added. Jones noted that Turkey’s “full support” for the foreign-backed crisis in Syria has “created a tinderbox in the entire region which could light a fire, which would be hard for anybody to put out.”

Turkey has persistently served as a major supply line and safe haven for the foreign-sponsored militants in Syria. In early August, Premier Recep Tayyip Erdogan and US President Barack Obama once again expressed their support for the Syrian opposition. Syria has been gripped by deadly unrest since 2011. According to the United Nations, more than 100,000 people have been killed and millions of others displaced in the violence.

According to reports, Western powers and their regional allies, especially Qatar, Saudi Arabia, and Turkey, are supporting the militants operating inside Syria. ASH / HMV / PressTV.ir

La Turquie va souffrir des conséquences de troubles alimenter en Syrie


Politiques interventionnistes de la Turquie dans l'incitation et l'escalade de la crise dans son pays voisin, la Syrie va se retourner sur lui-même, un analyste politique dit PressTV. Dans une interview vendredi Bill Jones a souligné les mesures prises par la Turquie contre le gouvernement du président syrien Bachar al-Assad, affirmant que la Turquie «souffrir» les conséquences de ses actions. Jones a déclaré le soutien d'Ankara pour militantisme en Syrie a exacerbé le malaise dans la nation arabe, et a averti d'un débordement potentiel de troubles à partir des régions kurdes de Syrie en Turquie.

"Je ne vois pas bons côtés à la direction que le gouvernement turc a pris", at-il ajouté. Jones a noté que "le plein soutien" de la Turquie à la crise étranger, soutenu en Syrie a "créé une poudrière dans toute la région qui pourrait allumer un feu, ce qui serait difficile pour quiconque de mettre dehors."

La Turquie a constamment servi de ligne d'alimentation principale et de refuge pour les militants étrangers parrainés par la Syrie. Au début Août, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et le président américain Barack Obama une fois de plus exprimé leur soutien à l'opposition syrienne. La Syrie a été en proie à l'agitation meurtrière depuis 2011. Selon les Nations Unies, plus de 100.000 personnes ont été tuées et des millions d'autres déplacées dans la violence.

Selon les rapports, les puissances occidentales et leurs alliés régionaux, notamment le Qatar, l'Arabie saoudite et la Turquie, soutiennent les activistes opérant à l'intérieur de la Syrie. ASH / HMV / PressTV.ir

Η Τουρκία θα υποστούν τις συνέπειες της υποδαυλίζοντας έτσι αναταραχές στη Συρία

Παρεμβατικές πολιτικές της Τουρκίας στην υποκίνηση και την κλιμάκωση της κρίσης στη γειτονική χώρα της Συρίας θα γυρίσει στον εαυτό της, πολιτικός αναλυτής λέει PressTV. Σε μια συνέντευξη την Παρασκευή, Bill Jones τόνισε τα μέτρα της Τουρκίας κατά της κυβέρνησης του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, λέγοντας ότι η Τουρκία θα "υποφέρουν" τις συνέπειες των πράξεών του. Τζόουνς δήλωσε την υποστήριξη της Άγκυρας για την μαχητικότητα στη Συρία έχει επιδεινωθεί η αναταραχή σε ολόκληρο τον αραβικό έθνος, και προειδοποίησε για τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις της αναταραχής από τις κουρδικές περιοχές της Συρίας στην Τουρκία.

"Δεν βλέπω κανένα upsides προς την κατεύθυνση ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει λάβει", πρόσθεσε. Jones σημείωσε ότι "πλήρη υποστήριξη" της Τουρκίας για την εξωτερική-backed κρίση στη Συρία έχει «δημιουργήσει μια πυριτιδαποθήκη σε ολόκληρη την περιοχή που θα μπορούσε να ανάψει μια φωτιά, η οποία θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να σβήσει."

Η Τουρκία έχει σταθερά υπηρέτησε ως μια σημαντική γραμμή παροχής και ασφαλές καταφύγιο για τους ξένους-χορηγία μαχητές στη Συρία. Στις αρχές Αυγούστου, ο πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για μια ακόμη φορά εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη συριακή αντιπολίτευση. Συρία επλήγη από θανατηφόρα αναταραχή από το 2011. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια άλλοι εκτοπισμένοι στη βία.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις, τις δυτικές δυνάμεις και τις περιφερειακές τους συμμάχους τους, ειδικά το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, υποστηρίζουν τους αγωνιστές που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της Συρίας. ASH / HMV / PressTV.ir

Turkey yo ap soufri konsekans alimentation ajitasyon nan peyi Siri

Politik entèvansyon Turkey a nan ankouraje ak eskalade kriz la nan vwazen peyi Siri peyi li yo pral byen tounen mal sou tèt li, yon analis politik di PressTV. Nan yon entèvyou Vandredi, Bill Jones pwente nan mezi Turkey a kont gouvènman an nan moun lavil Aram Bashaw Prezidan al-Assad, ki di ke Latiki pral "soufri" konsekans yo nan aksyon li yo. Jones te di sipò Ankara a pou pratik nan peyi Siri anvayi ajitasyon an ki atravè nasyon an Arab, te avèti nan yon retonbe potansyèl nan malèz ki soti nan Kid rejyon peyi Siri a nan Latiki.

"Mwen pa wè okenn upsides direksyon an ke gouvènman an Tik pran yo," li te ajoute. Jones te note ke te Turkey a "plen sipò" pou kriz la etranje-te apiye nan peyi Siri "kreye yon tendèrboks nan tout rejyon an ki te kapab limen yon dife, ki ta dwe difisil pou okenn moun yo mete deyò."

Latiki te toujou te sèvi kòm yon liy ekipman pou pi gwo ak azil pou militan yo etranje yo-la patwonnen, nan peyi Siri. Nan kòmansman mwa Out, Premye minis Recep Tayyip Erdoğan ak US Prezidan Barack Obama yon lòt fwa ankò eksprime sipò yo pou opozisyon an, moun lavil Aram. Peyi Siri ki te yon sèl pa ajitasyon ki ka touye moun depi 2011. Dapre Nasyon Zini yo, plis pase 100,000 moun te mouri ak dè milyon de lòt moun oblije kite kay yo nan vyolans la.

Selon rapò, pouvwa Western ak alye rejyonal yo, sitou Katar, Arabi Saoudit, ak Tiki, yo sipòte militan yo opere andedan Siri a. ASH / HMV / PressTV.ir

Turquia sofrerá conseqüências de abastecimento agitação na Síria

Políticas intervencionistas da Turquia em incitar e escalada da crise em seu país vizinho, a Síria vai se voltar contra si mesmo, um analista político diz PressTV. Em uma entrevista de sexta-feira, Bill Jones apontou para as medidas da Turquia contra o governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, dizendo que a Turquia vai "sofrer" as conseqüências de suas ações. Jones disse que o apoio de Ancara para a militância na Síria exacerbou a inquietação em toda a nação árabe, e advertiu de um spillover potencial de instabilidade de regiões curdas da Síria para a Turquia.

"Eu não vejo prós para a direção que o governo turco tomou", acrescentou. Jones observou que "total apoio" da Turquia para a crise externa, apoiado na Síria "criou um barril de pólvora em toda a região que poderia acender uma fogueira, o que seria difícil para alguém para colocar para fora."

Turquia tem persistentemente serviu como uma grande linha de alimentação e refúgio para os militantes estrangeiros patrocinadas na Síria. No início de agosto, o premiê Recep Tayyip Erdogan, eo presidente dos EUA, Barack Obama, mais uma vez manifestou o seu apoio à oposição síria. A Síria tem sido dominado pela agitação mortal desde 2011. De acordo com as Nações Unidas, mais de 100.000 pessoas foram mortas e milhões de outras pessoas deslocadas pela violência.

De acordo com relatos, as potências ocidentais e seus aliados regionais, especialmente Qatar, Arábia Saudita e Turquia, estão a apoiar os militantes que operam dentro da Síria. ASH / HMV / PressTV.ir

Турция будет страдать последствия заправки волнений в Сирии

Турция политики интервенции в разжигании и эскалации кризиса в соседней стране Сирия будет иметь неприятные последствия на себя, говорит политолог PressTV. В интервью в пятницу, Билл Джонс указал на меры Турции против правительства президента Сирии Башара аль-Асада, заявив, что Турция будет "страдать" последствия своих действий. Джонс сказал, поддержкой Анкары для боевиков в Сирию обострила беспорядков по всей арабской нации, и предупредил о потенциальных побочных беспорядков от курдских районах Сирии в Турцию.

"Я не вижу никаких расквитаться с направлением, что турецкое правительство приняло", добавил он. Джонс отметил, что Турция "полную поддержку" иностранные ценные кризиса в Сирии ", созданный пороховая бочка в регионе в целом, которые могут зажечь огонь, который было бы трудно для кого потушить."

Турция упорно служил основным линии подачи и безопасным убежищем для иностранных боевиков спонсируемых в Сирии. В начале августа, премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Барак Обама еще раз выразил свою поддержку сирийской оппозиции. Сирия была охвачена смертельной беспорядков с 2011 года. По данным Организации Объединенных Наций, более 100 000 человек были убиты и миллионы других людей, перемещенных в результате насилия.

По имеющимся данным, западные державы и их союзников в регионе, особенно Катара, Саудовской Аравии и Турции, поддерживающие боевиков, действующих в Сирии. ASH / HMV / PressTV.ir

Türkiye Suriye'de yakıt huzursuzluk sonuçlarını yaşayacaktır


Komşu ülke Suriye'deki kriz teşvik ve tırmanan Türkiye'nin müdahaleci politikalarına kendisini geri teper, bir siyasi analist PressTV söyler. Bir Cuma röportajda, Bill Jones Türkiye eylemlerinin sonuçlarını "acı" söyleyerek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetine karşı Türkiye'nin önlemlere işaret etti. Jones Suriye'de militan için Ankara'nın desteği Arap ülke genelinde huzursuzluk şiddetlenir söyledi ve Türkiye'ye Suriye'nin Kürt bölgelerinden huzursuzluk bir potansiyel yayılma konusunda uyardı.

"Ben Türk hükümetinin aldığı yönünde hiçbir üstünlükleri görmek," diye ekledi. Jones Suriye'de yabancı destekli kriz Türkiye'nin "tam destek" "herkes söndürmek için zor olacak bir yangın, aydınlatabilecek tüm bölgede bir çıra yarattı." Olduğunu belirtti

Türkiye ısrarla önemli bir besleme hattı ve Suriye'de yabancı destekli militanlar için güvenli bir liman olarak hizmet vermiştir. Ağustos başında, Premier Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama bir kez daha Suriye muhalefetine desteklerini ifade. Suriye 2011'den beri ölümcül huzursuzluk esiri olmuştur.Birleşmiş Milletler'e göre, 100.000 'den fazla insan öldürüldü ve diğerleri milyonlarca şiddet yerinden.

Özellikle raporlar, Batılı güçler ve bölgesel müttefikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye, göre Suriye içinde faaliyet gösteren militanların destek veriyor. KÜL / HMV / PressTV.ir

在叙利亚,土耳其将遭受后果助长动乱

土耳其的干预政策在煽动和邻国叙利亚危机升级本身会适得其反,政治分析家告诉PressTV。在一个星期五的采访时,比尔·琼斯指出,土耳其对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德政府的措施,他说,土耳其将“遭殃”的后果,其行动。琼斯说,安卡拉的支持叙利亚好战加剧了整个阿拉伯国家的动荡,并警告叙利亚的库尔德人地区进入土耳其动乱的潜在溢出。

“我看不出不相上下,土耳其政府已采取的方向,”他补充说。琼斯指出,土耳其的“全力支持”外国支持叙利亚危机的“创建烧火,这将是很难有人把整个地区的一个火药桶。”

土耳其一直坚持担任外国支持的武装分子在叙利亚的主要供电线路和避风港。在8月上旬,国务院总理雷杰普·塔伊普·埃尔多安和美国总统奥巴马再次表示支持叙利亚反对派。 2011年以来,叙利亚已经心惊肉跳致命动乱。据联合国已超过10万人丧生,百万人在暴力冲突中流离失所。

据报道,西方列强和其地区盟友,尤其是卡塔尔,沙特阿拉伯,土耳其,叙利亚境内的武装分子。 ASH/ HMV/ PressTV.ir

تركيا سوف تعاني من عواقب بتأجيج الاضطرابات في سوريا

سوف سياسات التدخل التركي في التحريض وتصعيد الازمة في سوريا المجاورة في بلد يأتي بنتائج عكسية على نفسها، وهو محلل سياسي يقول برستف. في مقابلة الجمعة أشار بيل جونز لتدابير تركيا ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، قائلا إن تركيا سوف "تعاني" من عواقب أفعالها. وقال جونز قد فاقم دعم أنقرة للتشدد في سوريا والاضطرابات في جميع أنحاء الأمة العربية، وحذر من امتداد الاضطرابات المحتملة من المناطق الكردية في سوريا إلى تركيا.

"لا أرى أي إيجابيات لاتجاه أن الحكومة التركية اتخذت" واضاف. وأشار جونز إلى أن "الدعم الكامل" لتركيا لأزمة مدعومة من الخارج في سوريا قد "خلقت وضعا خطيرا في المنطقة كلها التي يمكن أن تشعل النار، والتي سيكون من الصعب على أي شخص لاخماد."

وقد خدم تركيا باستمرار كخط إمداد رئيسية وملاذا آمنا للمتشددين برعاية الأجنبي في سوريا. في أوائل أغسطس، أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الأميركي باراك أوباما مجددا دعمها للمعارضة السورية. وتشهد سوريا بسبب الاضطرابات المميتة منذ عام 2011. ووفقا للأمم المتحدة، أكثر من 100،000 شخص قد قتلوا وشردوا ملايين آخرين في أعمال العنف.

ووفقا للتقارير، القوى الغربية وحلفاءها الإقليميين، خصوصا قطر والسعودية، وتركيا، ودعم المتشددين الذين يعملون داخل سوريا. ASH / HMV / PressTV.ir